Jdi na obsah Jdi na menu
 


Arcidiecéze Olomoucká

 

 je nám nejblíž podní patří Hutisko,Bečvy,Rožnov Valmez a další

 

 

náš Arcibiskup

 

aricbiskupJan Graubner se narodil 29. 8. 1948 v Brně. Dětství prožil ve Strážnici. V roce 1967 maturoval na strážnickém gymnáziu, odkud se pak hlásil do kněžského semináře a ke studiu bohosloví. Nebyl však přijat, protože neměl „dělnický původ". Pracoval tedy jako dělník v Závodech přesného strojírenství (ZPS) v tehdejším Gottwaldově. V následujícím roce už byl přijat na Teologickou fakultu a do Kněžského semináře v Olomouci.

Kněžské svěcení přijal dne 23. 6. 1973 v Olomouci z rukou biskupa - apoštolského administrátora Josefa Vrany. Po vysvěcení nastoupil do duchovní správy jako kaplan v nynějším Zlíně. Od října 1973 do září 1975 vykonával základní vojenskou službu. Po ní pokračoval v kaplanské službě ve Zlíně a od r. 1977 do 1982 ve Valašských Kloboukách. V roce 1982 byl jmenován administrátorem farnosti Vizovice, ve které setrval až do svého biskupského svěcení. Během této doby krátce spravoval mariánské poutní místo Provodov a farnost Horní Lhota u Luhačovic.

Papež Jan Pavel II. ho dne 17. 3. 1990 jmenoval světícím biskupem olomouckým. Biskupské svěcení přijal - spolu s Mons. Josefem Hrdličkou - z rukou olomouckého arcibiskupa Mons. ThDr. Františka Vaňáka dne 7. 4. 1990 a stal se jeho generálním vikářem. Po smrti arcibiskupa Mons. Vaňáka v září 1991 zvolil sbor konzultorů administrátorem olomoucké arcidiecéze Mons. Graubnera. Olomouckým arcibiskupem a metropolitou moravským ho jmenoval Svatý otec 28. 9. 1992.

Inaugurace - slavnostní uvedení do této služby - se konala v olomoucké katedrále svatého Václava dne 7. 11. 1992 za účasti téměř všech biskupů z Česko-slovenské federativní republiky a tehdejšího papežského nuncia arcibiskupa Giovanniho Coppy.

Za jeho episkopátu kanonizoval papež Jan Pavel II. v Olomouci 21.5.1995 společně blahoslaveného Jana Sarkandra a blahoslavenou Zdislavu z Lemberka.

Arcibiskup Mons. Jan Graubner je v pořadí 69. biskupem a 14. arcibiskupem na Metodějově stolci v Olomouci a jeho biskupským heslem jsou slova Panny Marie v Káni Galilejské „Quod dixerit vobis, facite" - „Co vám řekne, učiňte" (Jan 2,5).

V současné době je předsedou České biskupské konference (ČBK). Je delegátem ČBK pro Charitu a misie, předsedou církevní komise pro jednání se státem.

 

Mons. Jan Graubner se zasloužil o navázání na tradici velehradských poutí při příležitosti svátku křesťanských věrozvěstů svatých Cyrila a Metoděje a v souvislosti se státním svátkem České republiky možnosti prožít slavnostní chvíle na Velehradě nejen věřícím, ale všem lidem dobré vůle. Projekt Dny lidí dobré vůle prezentuje charitativní, vzdělávací, ekologická, sportovní a umělecká díla, jež vycházejí z hodnot, které k nám přinesli tito „apoštolové slovanských národů".

Od roku 1991 byl předsedou České katolické charity. Jednou z jeho iniciativ je také celorepubliková Tříkrálová sbírka, jejíž výtěžek je určen na charitativní pomoc doma i zahraničí.

Je duchovním rádcem sportovní organizace Orel, která vychovává mladé lidi v duchu křesťanských hodnot.

V roce 2002 byl arcibiskupu Graubnerovi udělen Evropský prsten Dr. Aloise Mocka. Tato cena se uděluje jen osobnostem či institucím, jejichž působení stojí na evropských hodnotových představách o lidských právech, lidské důstojnosti a demokracii, a které se zasloužily o duchovní, kulturní, politické, hospodářské a společenské sjednocení Evropy v jejích nových geografických hranicích.

Ve spolupráci s Českým velkopřevorstvím Suverénního řádu maltézských rytířů a Maltézskou pomocí inicioval největší setkání lidí žijících na vozíčku ve Střední Evropě.

V roce 2003 mu ministr obrany udělil záslužný Kříž I. stupně.

Pro sportovní novináře, fotbalové funkcionáře a pracovníky s mládeží inicioval konferenci na téma Etika a fotbal, na kterou přijeli nejen představitelé světového fotbalu, ale i kaplani zahraničních mužstev. Konference se zúčastnil také kardinál Bertone, státní sekretář Svatého stolce.

Mons. Graubner podnítil organizaci konference na téma Společenská angažovanost podniků v současné Evropě, které se zúčastnili představitelé akademického, ekonomického i politického sektoru zemí Evropy i USA.

Je předsedou Správní rady Univerzity Palackého v Olomouci.

Arcibiskup Graubner je otevřený pro dialog mezi státem a církví, podporuje neziskové organizace, školství a rodinu jako základ zdravé společnosti.

Je autorem řady článků, publikací a knih jako např. Burcování, Co říkaly věci, Biřmovanci, Eucharistie, Jak si představuji farnost dnes, Zastavení u Betléma, Proste pána žně, Duchovní obnova s Aničkou a Manželství.

Dne 28. 10. 2008 byl Mons Graubner vyznamenán prezidentem České republiky Václavem Klausem a byl mu propůjčen Řád T.G.Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity, a lidských práv.

 

také náš pomocný Biskup

 

biskupNarodil se ve Velkých Opatovicích 19. ledna 1942. V roce 1959 maturoval na jedenáctileté střední škole a pak pracoval jako pomocný dělník Adamovských strojíren v šamotce ve Velkých Opatovicích. Pro své náboženské přesvědčení nebyl doporučen k vysokoškolskému studiu; to mohl zahájit až v roce 1967 na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích a ukončit na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci.
Kněžské svěcení přijal 1. července 1972. Působil v duchovní správě v Moravské Ostravě, poté v Hoštejně, Hynčicích, Maletíně, Mírově. Pak byl správcem farností Liptáň, Pitárné, Třemešná a Vysoká.
Titulárním biskupem thunudrumským a pomocným biskupem olomouckým byl jmenován 17. března 1990. Biskupské svěcení přijal 7. dubna 1990.
Od 1.2.1997 je biskupským vikářem pro péči o rodinu, učitele, školy, laické aktivity, katechumenát, ekumenismus, nemocné a vězně.
V České biskupské konferenci je předsedou Komise pro liturgii a předsedou Rady pro kulturu a památky.
Biskupské heslo: „Vos dixi amicos" - „Nazval jsem vás přáteli".

 

Kontakt

Arcibiskupství olomoucké

Wurmova 9
pošt. schr. 193
771 01 Olomouc

 


587 405 411, fax: 585 224 840
arcibol@arcibol.cz

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

XEvil breaks captchas of Google, Facebook, Yandex, VKontakte, and 8400 others!

(MashaADurn, 13. 12. 2017 10:20)

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.

 

 


Archiv

Kalendář
<< březen / 2021 >>