Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svatý otec

 Generální audience 

17.6.2009 

Sv. Cyril a Metoděj

Benedikt XVI. na gen.audienci, nám. sv. Petra

Česká sekce RV

Drazí bratři a sestry,
Dnes bych chtěl mluvit o svatých Cyrilovi a Metodějovi, bratřích podle krve i podle víry, nazývaných „apoštolé Slovanů“. Cyril se narodil v Soluni úředníkovi císaře Lva roku 826/7. Byl nejmladším ze sedmi dětí. V dětství se naučil slovanskému jazyku. Ve svých čtrnácti letech byl poslán do Konstantinopole, aby studoval, a stal se tam druhem mladého císaře Michaela III. Dosáhl tehdy znalosti různých univerzitních předmětů, z nichž dialektiku ho učil Fótios. Po té co se zřekl slibného manželství, rozhodl se přijmout svěcení a stal se knihovníkem Patriarchátu. Krátce na to, v touze po samotě, vstoupil potají do kláštera, ale brzy byl odhalen a byla mu svěřena výuka posvátných i profánních věd. Tohoto úkolu se ujal tak dobře, že si vysloužil přídomek „Filosof“. Mezitím jeho bratr Michael, narozený roku 815, po úřední kariéře v Makedonii roku 850 opustil svět, aby začal mnišský život na hoře Olymp v Bitýnii , kde přijal jméno Metoděj (mnišské jméno mělo začínat stejným písmenem jako křestní) a stal se igumenem kláštera v Polychron.

Také Cyril, přitahován bratrovým příkladem, se rozhodl zanechat vyučování a vydal se na horu Olymp meditovat a modlit se. Několik let poté - kolem roku 861 - jej však císařská vláda pověřila misií mezi Chazary u Azovského moře, kteří žádali, aby k nim byl poslán literát, který by uměl diskutovat s židy a saracény. Cyril se za doprovodu bratra Metoděje zdržel delší dobu na Krymu, kde se naučil hebrejsky. Tady také nalezl tělo papeže Klementa I., který tam byl poslán do vyhnanství. Našel jeho hrob, a když se spolu s bratrem vydali na zpáteční cestu, odnesli si s sebou jeho cenné relikvie. Když došli do Konstantinopole, byli oba bratři posláni na Moravu císařem Michaelem III., na kterého se moravský kníže Rostislav obrátil s touto přesnou žádostí: „Náš lid se odřekl pohanství a drží se křesťanského zákona, ale nemáme takového učitele, který by nám vyložil v našem jazyku pravou křesťanskou víru” (Život sv. Konstantina-Cyrila, XIV). Misie měla záhy neobvyklý úspěch. Oba bratři přeložili liturgii do slovanského jazyka a získali si mezi lidem velké sympatie.

Vzbudilo to však proti nim nevraživost u franckého kléru, který přišel na Moravu před nimi, a toto území chápal jako součást vlastní církevní jurisdikce. Oba bratři se tedy roku 867 vydali do Říma, aby dosáhli spravedlivého řešení. Cestou se zastavili v Benátkách, kde probíhala živá diskuse se stoupenci takzvaných „trojjazyčníků“, kteří tvrdili, že existují pouze tři jazyky, v nichž je dovoleno chválit Boha: hebrejština, řečtina a latina. Proti tomu se oba bratři pochopitelně ostře postavili. V Římě byli Cyril spolu s Metodějem přijati papežem Hadriánem II., který jim vyšel vstříc ve slavnostním procesí, aby důstojně přijal relikvie svatého Klementa. Papež také pochopil velkou důležitost jejich výjimečné misie. Od poloviny prvního tisíciletí se totiž Slované ve velkém počtu usadili na územích mezi dvěma částmi římského císařství, východní a západní, mezi nimiž panovalo napětí. Papež vytušil, že slovanské národy by mohly mít roli prostředníka a přispět tak k zachování jednoty mezi křesťany v obou částech císařství. Neváhal proto a schválil misii dvou bratří na Velké Moravě. Přijal a schválil užití slovanského jazyka v liturgii. Slovanské knihy byly položeny na oltář Santa Maria z Pathmé (Santa Maria Maggiore) a slovanská liturgie byla slavena v bazilikách svatého Petra, svatého Ondřeje a svatého Pavla.

V Římě však Cyril, bohužel, těžce onemocněl. Pocítil blížící se smrt, chtěl se zcela zasvětit Bohu jako mnich v jednom z řeckých klášterů ve městě (pravděpodobně poblíž svaté Praxedy) a přijal mnišské jméno Cyril (jeho křestní jméno bylo Konstantin). Naléhavě pak prosil bratra Metoděje, který byl mezitím vysvěcen na biskupa, aby neopouštěl misii na Moravě a vrátil se k tamějšímu lidu. Obrátil se k Bohu touto modlitbou: „Pane Bože, … vyslyš mou modlitbu a ochraň své stádo, k němuž jsi mne poslal… vysvoboď je z trojjazyčného bludu, shromáždi všechny v jednotě a učiň je lidem vyvoleným, stejně smýšlejícím v pravé víře a správném vyznání“ (Život sv. Konstantina-Cyrila, XVIII). Zemřel 14.února 869.

Metoděj - věrný závazku, který přijal spolu s bratrem - vrátil se následujícího roku (870) zpět na Moravu. V Panonii (dnešní Maďarsko) však znovu narazil na násilný odpor franckých misionářů, kteří jej uvěznili. Neklesl na mysli a když byl roku 873 osvobozen, začal aktivně organizovat církev tím, že zformoval skupinu svých učedníků. Jejich zásluhou pak mohla být překonána krize, která nastala po smrti Metoděje 6.dubna 885. Někteří z těchto učedníků byli uvězněni, někteří byli prodáni do otroctví a odvezeni do Benátek, kde byli vykoupeni konstantinopolským hodnostářem, který jim umožnil vrátit se do zemí balkánských Slovanů. Byli přijati v Bulharsku a mohli pokračovat v misii, kterou začal Metoděj, přičemž rozšířili evangelium až „na území Rusi“. Bůh si ve své tajemné prozřetelnosti posloužil pronásledováním, aby zachránil dílo svatých bratří. Je to také literárně zdokumentováno. Stačí zmínit díla jako Evangeliář (liturgické perikopy Nového zákona), Žaltář a různé liturgické texty ve slovanském jazyce, na nichž oba bratři pracovali. Po smrti Cyrila vznikly zásluhou Metoděje a jeho učedníků - mimo jiné - překlady celého Písma svatého, Nomokánon a Kniha Otců.

Máme-li nyní krátce shrnout duchovní profil obou bratří, je třeba se povšimnout především nadchnutí, s nímž Cyril přistupoval ke spisům svatého Řehoře Naziánského, u něhož se naučil chápat význam jazyka při předávání Zjevení. Svatý Řehoř vyjádřil touhu, aby Kristus mluvil jeho prostřednictvím: „Jsem služebník Slova, kterému se proto se dávám do služeb“. Cyril chtěl v této službě Řehoře napodobit a prosil tedy Krista, aby mluvil slovansky jeho prostřednictvím. Své překladatelské dílo uvádí touto slavnostní invokací: „Proto slyšte Slované: Slovo, od Boha přišlo, slovo, jež krmí lidské duše, slovo, jež sílí srdce i rozum, slovo to, jež vede k poznání Boha.” Zdá se, že skutečně ještě několik let před tím, než kníže Rostislav požádal císaře Michaela III. o vyslání misionářů do své vlasti, začali Cyril a Metoděj spolu se skupinou učedníků vypracovávat plán, jak shrnout křesťanskou nauku víry do spisů ve slovanském jazyce. Vyvstala tehdy zřejmá potřeba nových liter, které by odpovídaly mluvenému jazyku. Tak vznikla hlaholská abeceda, která byla později upravena a dostala jméno cyrilice na počest svého inspirátora. Byla to rozhodující událost pro rozvoj slovanské civilizace jako takové. Cyril a Metoděj byli přesvědčeni, že jednotlivé národy nemohou pokládat Zjevení za plně přijaté, dokud je neuslyší ve svém jazyce a nebudou je číst v písmu své vlastní abecedy.

Metodějovi patří zásluha za to, že dílo, kterého se spolu s bratrem ujali, nebylo vzápětí přerušeno. Zatímco Cyril, Filosof, tíhnul ke kontemplaci, Metoděj byl veden spíše k činnému životu. Díky tomu tak mohly být později položeny základy toho, co bychom mohli nazvat „cyrilometodějskou ideou“, která v různých historických obdobích provázela slovanské národy a inspirovala jejich kulturní, národní a náboženský rozvoj. Uznal to již papež Pius XI. v apoštolském listu Quod Sanctum Cyrillum, ve kterém nazývá oba bratry: „syny Východu, kteří jsou svou vlastí Byzantinci, rodem Řekové, posláním Římané a svými apoštolskými plody Slované“ (AAS 19 [1927] 93-96). Dějinná role, kterou plnili, byla pak slavnostně potvrzena papežem Janem Pavlem II., který je apoštolským listem Egregiae virtutis viri, prohlásil vedle svatého Benedikta za spolupatrony Evropy (AAS 73 [1981] 258-262). Cyril a Metoděj vskutku představují klasický příklad toho, co je dnes označováno výrazem „inkulturace“. Každý lid musí vpustit do své kultury zjevené poselství a vyjádřit jeho spásonosnou pravdu jazykem, který je mu vlastní. To předpokládá velmi náročnou „překladatelskou“ práci, protože k tomu je zapotřebí nalézt výrazy, které vhodně předloží a neznehodnotí bohatství zjeveného Slova. Tito svatí bratři o tom zanechali svědectví natolik významné, že k němu církev ještě dnes přihlíží, aby odtud čerpala inspiraci a orientaci.

Přeložil Milan Glaser

a provás připravil Martin Schenk

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

online cialis afhsdbcBreplefuajh

(ovevaloh, 31. 5. 2021 7:36)

does cialis make you harder https://rcialisgl.com/ - tadalafil vs cialis how much does a cialis pill cost

jewel osco pharmacy dgsolbvfdBreplejbvbr

(ovevaVed, 29. 5. 2021 0:30)

where to buy cialis with paypal https://krocialis.com/ - what are side effects of cialis generic cialis september 2018

sbbolthdfouptBtjObseth

(ScoupHtf, 26. 5. 2021 21:01)

cialis with dapoxetine https://cialishav.com/ - buy cialis online in new zealand cialis generic

gsaxzvofbldfouptBtjObsetr

(ScoupAni, 26. 5. 2021 4:00)

canadian internet pharmacies https://pharmacyken.com/ - Zerit internet pharmacy

antibacterial fdvaefbfbldfouptBtjObsetv

(LebnScoup, 24. 5. 2021 7:23)

try our ed pack https://xlnpharmacy.com/ canada discount pharmacy

canadian pharmacy world frbdcacldfouptBtjObsetw

(JebgScoup, 23. 5. 2021 22:27)

Strattera https://pharmacylo.com/ Cialis

was kostet viagra apotheke fcsogsaxzvofbldfouptBtjObsetc

(AnooScoup, 21. 5. 2021 23:43)

can you take viagra and levitra at the same time https://llviagra.com/ - se necesita receta para comprar viagra mexico nhs prices for viagra

cialis black review afhsdbcBreplerktjk

(Rebfoveva, 21. 5. 2021 19:18)

where to buy cialis online for cheap https://rcialisgl.com/ cialis no prescription

buy tadalafil 40 mg hvdgeeahdfouptBtjObsetc

(BbshNano, 15. 5. 2021 22:13)

where to buy female viagra https://loxviagra.com/ - viagra xxx buying viagra online

cialis greece afhsdbcBreplemtlcl

(Rebfoveva, 15. 5. 2021 18:45)

cheapest brand cialis 20mg https://rcialisgl.com/ canadian no prescription pharmacy cialis

cheap viagra online canadian pharmacy fdvaefbfbldfouptBtjObsetq

(LebnScoup, 13. 5. 2021 5:29)

Baclofen https://xlnpharmacy.com/ Casodex

Voveran SR frbdcacldfouptBtjObsetg

(JebgScoup, 12. 5. 2021 20:22)

sure save pharmacy https://pharmacylo.com/ Baycip

viagra drug interactions nitrate fhwsbbolthdfouptBtjObsetx

(FmrfScoup, 12. 5. 2021 5:05)

mastercard cialis https://cialisee.com/ - cialis generic cialis nz online

amiodarone interaction viagra fcsogsaxzvofbldfouptBtjObsetk

(AnooScoup, 11. 5. 2021 6:25)

jual viagra cod https://llviagra.com/ invention of viagra wiki

canadian pharmacy cialis 20mg afhsdbcBrepleumurp

(Rebfoveva, 8. 5. 2021 16:01)

cialis paypal payment https://rcialisgl.com/ - buy cialis online next day shipping cialis 20mg tablets price

is generic tadalafil as good as cialis olgstnoegfdfouptBtjObsetp

(GtnbanicT, 7. 5. 2021 17:56)

buy viagra online no prescription https://jokviagra.com/ viagra effect on women

fl board of pharmacy dgsolbvfdBrepleauxic

(Lbsooveva, 6. 5. 2021 23:04)

cialis paypal payment https://ucialisdas.com/ cialis professional india

viagra chat room fhwsbbolthdfouptBtjObsetz

(FmrfScoup, 5. 5. 2021 1:37)

buy voucher for cialis daily online https://cialisee.com/ cialis generic online johannesburg

levitra vs viagra vs cialis reviews fdvefbfbldfouptBtjObsetq

(LrbsScoup, 1. 5. 2021 18:27)

levitra generic name https://uslevitraanna.com/ levitra vs cialis vs viagra reviews

thesis research proposal fhsbbolthdfouptBtjObseta

(FbsfScoup, 24. 4. 2021 2:25)

Hytrin https://uspharmus.com/ - pharmacy near me price pro pharmacy canada 

 


Archiv

Kalendář
<< srpen / 2022 >>