Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mojžíš -starý zákon

 

Soubor:Michelangelo Mose 2007.jpg

Mojžíš

 

Mojžíš (hebr. מֹשֶׁה Moše, význam jména neznámý, patrně egyptského původu) je jednou z nejvýznamnějších postav dějin izraelského národa a Starého zákona. Byl to náboženský a vojenský vůdce, vykladač zákona, kterému je tradičně připisováno autorství Tóry. 5 knih Starého zákona: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri a Deuteronomium jsou také označovány jako 1.-5. Kniha Mojžíšova. Žil pravděpodobně okolo 13. století př. n. l.[1] a pocházel z kmene Levi, jeho bratrem by Árón, sestrou Mirjam.

Podle biblického vyprávění se narodil židovským rodičům v Egyptě, kde tehdy žil celý národ. Kvůli nařízení faraona – zabít všechny malé chlapce v Izraeli, byl také v ohrožení života, ale jeho rodiče, aby jej uchránili tohoto osudu, jej vložili do třtinové ošatky a pustili po vodě Nilu. Tam novorozence nalezla faraonova dcera, která jej přijala za svého. Jako kojná byla pro něj vybrána jeho skutečná matka (aniž by se to o ní vědělo). Když Mojžíš dospěl, hájil v jednom sporu hebrejského otroka a přitom zabil faraonova služebníka. Musel tedy utéci mimo Egypt. Tam se v Midjanu oženil se Siporou, dcerou midjánského kněze. V té době se mu v hořícím keři zjevil Bůh, aby jej poslal zpět do Egypta, kde měl vysvobodit svůj lid z egyptského otroctví a přivést jej do zaslíbené země. Při té příležitosti mu bylo zjeveno Boží jméno JHVH. Mojžíš se tedy vrátil do Egypta. Jeho jednání s faraonem však bylo neúspěšné, a tak Bůh skrze Mojžíše potrestal Egypt deseti ranami. Poslední z nich bylo vyhubení všech prvorozených, mezi zvířaty i mezi lidmi. Židé byli této zkázy uchráněni díky krvi obětovaného beránka. Do této doby a události se klade vznik velikonočních svátků (paschy). Poté faraon Izrael propustil. Když si to pak rozmyslel a začal Izraelce s Mojžíšem pronásledovat, nechal Bůh Mojžíše přejít napříč Rudým (resp. Rákosovým) mořem, zatímco Egypťané se v něm utopili. Poté Mojžíš provedl Izraelský lid pouští a po čtyřicetiletém putování jej přivedl do Moabu, kde zemřel. Po něm nastoupil jako vůdce Izraele Jozue, který lid převedl přes Jordán do zaslíbené země Kenaánu.

Nejznámější a také nejrozšířenější přesvědčení je, že faraon, na němž žádal Mojžíš propuštění svého lidu, byl Ramesse II. (19. dynastie, vládl v letech 1279-1213 př.n.l.). Ten ale není jediným kandidátem a je obtížné nějak vysledovat Mojžíše v kontextu známých dějin. Odhady určení Exodu se pohybují v rozmezí let 1648 př.n.l. (nástup 15. dynastie) až 1208 př.n.l. (pátý rok vlády syna Rameese II. Merenptaha).

Kromě toho, že Mojžíš vyvedl Izrael z egyptského otroctví, je významný především proto, že skrze něj dal Bůh Izraeli na hoře Sinaj Desatero a uzavřel s ním smlouvu, díky které se Izrael stal Božím lidem. Zákony, které Izrael od Boha tehdy dostal, se všechny nacházejí (včetně vyprávění o těch událostech) v Tóře, čili Pentateuchu, kterému se říká také Pět knih Mojžíšových, neboť tradice jejich autorství připisuje právě Mojžíšovi. Proto se hovoří často o „Mojžíšově zákoně“. Mojžíš je pro Židovskou víru nepřekonatelný prorok a zákonodárce, vzor a model každého proroka.

I když Nový zákon z velké části chápe Ježíše Krista a jeho učení jako překonání (dovedení k dokonalosti, naplnění) Mojžíšova zákona (tak především sv. Pavel), některé spisy Nového zákona představují Ježíše jako nového, dokonalého Mojžíše a jeho učení jako nový Mojžíšův zákon či jeho naplnění, např. Evangelium podle Matouše.

 

   Přikázání

 

všichni víme že Mojžíš dostal 10 přikázání a také víme že Mojžíš viděl jediný Boha kromě těch kteří sou v nebi

 

tak si přikázaní staré řeknem

staré je jiné:

 

1.Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.

2.Nebudeš mít jiného boha mimo mne.

3.Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.

 

4.Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jméno zneužíval.

5.Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.

 

6.Cti svého otce a svou matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.

Nezabiješ.

 

7.Nesesmilníš. (dosl. Nezcizoložíš)

 

8.Nepokradeš.

 

 

 

 

9.Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví

 

10.Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku nebo po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.

Soubor:Rembrandt Harmensz. van Rijn 079.jpg

Mojžíš s deskami zákona (přikázáni)

 

 

Soubor:Decalogue parchment by Jekuthiel Sofer 1768.jpg

přikázaní

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

conradfirearms

(Phillipjaw, 31. 7. 2022 17:16)

https://conradfirearms.com/

Test, just a test

(XRumerTest, 31. 7. 2022 12:45)

Hello. And Bye.

폰테크

(LeonardHar, 31. 7. 2022 9:14)


비대면폰테크 전국폰테크 폰테크신규개통 아이폰신규개통 서울폰테크 인천폰테크 부천폰테크 폰테크매장 구로구폰테크
천안폰테크 대구폰테크 제주폰테크 전남폰테크 경기폰테크 경북폰테크 경남폰테크 광주폰테크 폰테크출장 당일폰테크
대전폰테크 강원폰테크 전북폰테크 충남폰테크 부산폰테크 울산폰테크 충북폰테크 세종폰테크 구리폰테크 아이폰폰테크
춘천폰테크 원주폰테크 강릉폰테크 충주폰테크 제천폰테크 청주폰테크 아산폰테크 서산폰테크 안양폰테크 안산폰테크
전주폰테크 군산폰테크 익산폰테크 목포폰테크 여수폰테크 순천폰테크 포항폰테크 경주폰테크 광명폰테크 시흥폰테크
안동폰테크 구미폰테크 경산폰테크 진주폰테크 통영폰테크 거제폰테크 창원폰테크 수원폰테크 성남폰테크 서귀포폰테크

수입 + 투자 포함 + 출금 포함

(DanielMax, 31. 7. 2022 3:42)

https://homepee.biz/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=15600

thu mua laptop cũ

(Brucedaf, 30. 7. 2022 22:13)

https://thumualaptop.vn/thu-mua-laptop-cu/

Base for Xrumer

(BaseXrumerFub, 30. 7. 2022 21:37)

Самая большая база для Xrumer с бесплатными обновлениями каждый месяц в течении 12 месяцев.
Объем базы более 100 000 000 сайтов. Размер более 33 гигабайт.
База структурирована по разделам для удобства. С данной базой отпадет необходимость покупать дополнительные базы.
Подробнее можно о базе можно узнать по ссылке:
https://www.cy-pr.com/forum/f79/t115889/
Услуги по прогону и раскрутке сайтов Xrumer можно заказать тут https://kwork.com/user/ElitestaR

conradfirearms

(Phillipjaw, 30. 7. 2022 18:17)

https://conradfirearms.com/

폰테크

(LeonardHar, 30. 7. 2022 16:46)


비대면폰테크 전국폰테크 폰테크신규개통 아이폰신규개통 서울폰테크 인천폰테크 부천폰테크 폰테크매장 구로구폰테크
천안폰테크 대구폰테크 제주폰테크 전남폰테크 경기폰테크 경북폰테크 경남폰테크 광주폰테크 폰테크출장 당일폰테크
대전폰테크 강원폰테크 전북폰테크 충남폰테크 부산폰테크 울산폰테크 충북폰테크 세종폰테크 구리폰테크 아이폰폰테크
춘천폰테크 원주폰테크 강릉폰테크 충주폰테크 제천폰테크 청주폰테크 아산폰테크 서산폰테크 안양폰테크 안산폰테크
전주폰테크 군산폰테크 익산폰테크 목포폰테크 여수폰테크 순천폰테크 포항폰테크 경주폰테크 광명폰테크 시흥폰테크
안동폰테크 구미폰테크 경산폰테크 진주폰테크 통영폰테크 거제폰테크 창원폰테크 수원폰테크 성남폰테크 서귀포폰테크

conradfirearms

(Phillipjaw, 29. 7. 2022 10:57)

https://conradfirearms.com/

sincerely in email

(Richardflosy, 29. 7. 2022 9:09)


<a href="http://foodforest.ro/un-sol-de-calitate-inseamna-plante-sanatoase/#comment-18091">sincerely in email</a> 385ef6d

conradfirearms

(Phillipjaw, 28. 7. 2022 21:29)

https://seocheck.soci.tools/domain/realexpressarmory.com

Нужно таможенное оформление

(SYMN, 27. 7. 2022 23:53)

Имеется много формальностей, которые нужно соблюдать, когда осуществляется морская перевозка на территорию стран таможенного союза ЕАЭС, и специалисты, предоставляющие сервис, дадут консультацию, чтобы заказчик, который рассчитывает отгрузить какой-либо товар в Россию, познал наиболее практичный для него путь и срок, для того чтобы обрести желаемую продукцию. Достаточно учесть, что такая перевозка товаров https://ved-line.ru низкой ценности настоящим способом обходится несоизмеримо дешево, нежели авиа. Цена грузоперевозки посредством самолета окупает лишь дорогостоящею продукцию. Отправка морем наиболее удобна, когда местом поступления является Владивосток, и зафрахтовывается существенная партия. Морские транспортировки контейнеров из Поднебесной максимального нетто-веса способствуют удержать расценку исключительно недорогой, потому как грузоподъемность самолетов, в сравнении с кораблями, внушительно меньше. Имеются некоторые существенные отличия к тому же между подобными особенностями, как железнодорожные перевозки и поставки морским транспортом. Из Поднебесной можно ввезти сборный товар, выбирая каждый из двух вариантов. Но общее практическое требование заключается в массе груза. Для грузов тяжести более двухсот килограмм отгрузка каким-либо морским образом прибыльней сухопутного, и наоборот, легкую продукцию удобнее транспортировать, воплощая перевозку груза в Российской Федерации на автотранспорте.

Прошу помочь кто в теме - какой табак брать вместо сигарет?

(LampallGof, 27. 7. 2022 22:13)

Доброго времени суток, товарищи!
Покуриваю дольше 8 лет и вот решил убавить курение отравы. Бюджета больно много расходуется. Коллега дал совет самодельных сигарет из настоящего табака. Он и стоит дешевле, и по качеству, говорят, лучше, по накуриваемости и количеству штук в день тоже меньше уходит.
Нашел вот такой сайт поставщика, который предлагает https://lampa-lounge.ru - развесной табак!.. и хотел спросить, возможно кто то из вас уже брал здесь товарищи? Как порядочность? Какой табак?
Боюсь просто заказыать неизвестно у кого по предоплате и еще не знаю какой вид табака.

Base for Xrumer

(BaseXrumerFub, 27. 7. 2022 9:57)

Самая большая база для Xrumer с бесплатными обновлениями каждый месяц в течении 12 месяцев.
Объем базы более 100 000 000 сайтов. Размер более 33 гигабайт.
База структурирована по разделам для удобства. С данной базой отпадет необходимость покупать дополнительные базы.
Подробнее можно о базе можно узнать по ссылке:
https://www.cy-pr.com/forum/f79/t115889/
Услуги по прогону и раскрутке сайтов Xrumer можно заказать тут https://kwork.com/user/ElitestaR

Thanks giving owing to you in the interest sharing superlative informations.

(GregoryAdutS, 25. 7. 2022 21:43)

Refined post. I employed to be checking constantly this blog and I’m impressed!
Vastly helpful info specifically the outstanding piece ?? I take sadness of such communication much. I was looking for this settled info representing a long time. Say thank you you and pre-eminent of luck.
I’ve found https://500px.com/p/westermannvsskincaid?view=groups

폰테크

(LeonardHar, 24. 7. 2022 20:38)


비대면폰테크 전국폰테크 폰테크신규개통 아이폰신규개통 서울폰테크 인천폰테크 부천폰테크 폰테크매장 구로구폰테크
천안폰테크 대구폰테크 제주폰테크 전남폰테크 경기폰테크 경북폰테크 경남폰테크 광주폰테크 폰테크출장 당일폰테크
대전폰테크 강원폰테크 전북폰테크 충남폰테크 부산폰테크 울산폰테크 충북폰테크 세종폰테크 구리폰테크 아이폰폰테크
춘천폰테크 원주폰테크 강릉폰테크 충주폰테크 제천폰테크 청주폰테크 아산폰테크 서산폰테크 안양폰테크 안산폰테크
전주폰테크 군산폰테크 익산폰테크 목포폰테크 여수폰테크 순천폰테크 포항폰테크 경주폰테크 광명폰테크 시흥폰테크
안동폰테크 구미폰테크 경산폰테크 진주폰테크 통영폰테크 거제폰테크 창원폰테크 수원폰테크 성남폰테크 서귀포폰테크

I am am excited too with this question where I can find more information on this question?

(TommyPus, 24. 7. 2022 10:00)

It agree, it is an excellent idea
https://st-louisblackpride.org
https://sedonagaypride.org

Infinite discussion :)

(TommyPus, 24. 7. 2022 9:59)

Bravo, seems to me, is a brilliant phrase
https://holycrossabbeybrryvlle.org
https://santorini-gay.com

velo

(velolgog, 23. 7. 2022 3:01)

Hi all!

How dress nice everyday ladies

(HerbertAlami, 18. 7. 2022 17:49)

The eNewspaper is offered as part of our digital subscription, Unlimited Digital Access.


https://replit.com/@specmu1979/How-To-Buy-Stendra-In-Uk
https://replit.com/@specmu1979/Stendra-Dubai
https://replit.com/@specmu1979/What-Is-The-Price-Of-Stendra
https://replit.com/@specmu1979/Stendra-100Mg-Reviews-1
https://replit.com/@specmu1979/Stendra-Prescribing-Information
https://replit.com/@specmu1979/Stendra-50Mg-Tablets
https://replit.com/@specmu1979/Erectile-Dysfunction-Drugs-Stendra-1
https://replit.com/@specmu1979/Stendra-Avanafil1
https://replit.com/@specmu1979/Stendra-In-South-Africa
https://replit.com/@specmu1979/Stendra-Copay-Card
https://replit.com/@specmu1979/Stendra-Over-The-Counter
https://replit.com/@specmu1979/Stendra-Side-Effects-Vs-Viagra
https://replit.com/@specmu1979/Where-To-Buy-Stendra
https://replit.com/@specmu1979/Stendra-Price-In-Dubai
https://replit.com/@specmu1979/Compare-Stendra-And-Viagra-2


https://rextester.com/SGPP63092
https://rextester.com/SJLX53819
https://pasteio.com/xtvdDuRiHMRK
https://techplanet.today/post/faraday-cages-are-commonly-used
https://paste2.org/B8vv9Hwz


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59

následující » 

 


Archiv

Kalendář
<< červenec / 2022 >>