Jdi na obsah Jdi na menu
 


První dominikanský arcibiskup pražsky Dominik Duka Op

 

Mons. Dominik Duka je známý svým zájmem o historii. Má ji nejen rád, ale také z ní s užitkem čerpá pro současnost. Historie je vskutku učitelkou života. Dosavadní hradecký biskup Dominik Duka je prvním dominikánem, který se stal arcibiskupem svatovojtěšského stolce. Tak se to alespoň říká. To však jisté? Jisté je, že Dominik Duka není prvním dominikánem-biskupem ve službách stolce nad Vltavou. Nebude tudíž na škodu, připomenout si tyto postavy z minulosti.Když se dominikáni krátce po příchodu do Prahy usadili na druhém břehu u Juditina mostu, jejich příznivcem a podporovatelem byl mělnický kanovník a probošt Pelhřim. Po smrti biskupa Ondřeje v roce 1224 ho jako králova chráněnce zvolila pražská kapitula za biskupa. Přijal biskupské svěcení, ale papež jeho volbu v roce 1226 zrušil a Pelhřim dobrovolně rezignoval. Po rezignaci žil v jím podporovaném dominikánském klášteře u sv. Klimenta. Podle některých autorů vstoupil do řádu, takže možná byl vůbec prvním biskupem-dominikánem v Praze. Zemřel v roce 1240.O některých dominikánských biskupech máme jen kusé informace. V době někdy kolem roku 1309 až do roku 1315 působil jako světící biskup v Praze dominikán Heřman. Pražský biskup Jan IV. z Dražic měl po svém boku jako světícího biskupa dalšího dominikána, bratra Adama, který se kolem roku 1340 vrátil ze studií na pařížské univerzitě. V úřadu zůstal asi jedenáct let. Janův nástupce, první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic pověřoval různými úkoly svého světícího biskupa, který se také jmenoval Heřman. Tento dominikán byl titulárním biskupem nazaretským a světícím biskupem pražským někdy mezi roky 1345 a 1374.Další působení dominikánských biskupů bylo těsně spjato s tehdejším církevním soudním tribunálem, inkvizicí. Dominikáni byli pověřování úkolem inkvizitorů především v souvislosti se zavedením papežské inkvizice v českých zemích v roce 1318. Do té doby spadala inkvizice pouze pod pravomoc diecézního biskupa. Se zřízením pražské metropole v roce 1344 přešlo právo jmenovat inkvizitory na arcibiskupa.Dominikán Johlin z Prahy vystoupil z pozice inkvizitora proti názorům Jana Milíče z Kroměříže. Ten shodou okolností kázal také v kapitulním kostele u sv. Jiljí, který je dnes dominikánským klášterním kostelem. Johlin se v roce 1375 stal pražským světícím biskupem, titulárním biskupem z Mary, a bylo mu svěřeno vedení inkvizičního tribunálu. V roce 1377 znovu vystoupil proti Milíčovu učení a proti jeho následovníkům. Obvinění byli vypovězeni z Prahy.S rokem 1392 je spojena zmínka o pražském inkvizitorovi Mikulášovi, který byl titulárním biskupem vladimirským a pravděpodobně také dominikánem.Na sklonku 14. století působil jako lektor v plzeňském dominikánském konventu jiný bratr Mikuláš. Roku 1400 byl jmenován biskupem z Megary (v Řecku). Protože však tato diecéze byla v rukou nevěřících, dovolil mu papež vykonávat svůj biskupský úřad v jiné diecézi. Působil proto jako pomocný biskup v Praze. O sedm let později se stal pomocným biskupem v Olomouci.V jednom dekretu z roku 1406 král Václav IV. zmiňuje českého inkvizitora a pražského světícího biskupa dalšího dominikána Mikuláše, titulárního biskupa z Nikopolis.Z doby působení arcibiskupa Jana z Jenštejna máme několik zpráv o jeho světícím biskupovi Václavu Applotovi. Dříve tento dominikán náležel ke konventu v Plzni. Jako světící biskup působil mezi lety 1393 až 1421.Velmi zajímavou postavou je inkvizitor a pražský světící biskup, dominikán Mikuláš Václav, titulární biskup nezerský. V roce 1400 je zmíněn jako zpovědník krále Václava IV. Byl rovněž královským vyslancem. Biskup Mikuláš Václav se zúčastnil koncilu v Pise konaném v roce 1409. V roce 1412 doporučil k odsouzení 45 Viclefových článků, které se začaly šířit na pražské univerzitě, a sám přidal ještě dalších šest heretických článků. Mistru Janu Husovi před jeho odjezdem do Kostnice v roce 1414 vydal dobrozdání o pravověrnosti. Když se biskup Mikuláš Václav dostavil do Kostnice, byl uvězněn. Později při procesu vypovídal proti Husovi. Nakonec z obavy před wyklifisty z Kostnice v přestrojení uprchl. Mikuláš Václav byl posledním inkvizitorem v Praze před husitskými bouřemi.Řád sv. Dominika byl zběsilým husitským řáděním v českých zemích zdecimován. Mnoho klášterů bylo vypleněno, některé zcela zničeny a už nikdy neobnoveny. Z řad dominikánů byl velký počet řeholníků husity zavražděn. Po odeznění občanské války vyvolané husitským hnutím, byla situace řádu v českých zemích tristní a obnova trvala dlouho. Úkol inkvizice převzali jezuité.V novodobé historii náležel do duchovní dominikánské rodiny také Josef kardinál Beran. Během svých studií na České koleji Bohemicum v Římě (dnešní Nepomucenum) se seznámil s dominikánským laickým bratrem Aloisem Kotačkou, který sloužil v konventu u sv. Sabiny. Mladý seminarista byl osloven příkladným řeholním životem fr. Aloise. Ač laický bratr, fr. Alois dokázal Berana nadchnout pro sv. Tomáše Akvinského a pro jeho filosofii a teologii. Beran proto zatoužil patřit do stejné duchovní rodiny. Neodradil ho ani výslovný zákaz, který diecézním seminaristům v Římě zapovídal vstup do řeholního řádu, byť třetího. Klášter u sv. Sabiny je sídlem nejvyššího řádového představeného. Tehdy jím byl Hyacint Maria Cormier. V něm se Beran setkal se světeckou postavou, neboť Cormier byl v roce 1994 prohlášen za blahoslaveného. V roce 1909 přijal Cormier Josefa Berana do třetího řádu a dal mu řádové jméno bratr Tomáš. Když se to dozvěděli představení České koleje, chtěli Berana okamžitě vyloučit ze studií. Naštěstí se vše podařilo urovnat a Beran studia dokončil. O jeho významu pro českou církev není nutné se rozepisovat. Byl tedy on prvním příslušníkem dominikánského řádu na svatovojtěšském stolci? V jistém smyslu ano. Členství ve třetím řádu je plnohodnotnou příslušností k řádu jako takovému.Mons. Dominik Duka je však prvním dominikánem, členem prvního řádu, který se Vojtěchova stolce ujme jako sídelní biskup. Jeho předchůdci dominikáni-biskupové, kteří sloužili pražské diecézi, vytvářejí zajímavou mozaiku postav. Od těch oddaných je možné čerpat inspiraci a povzbuzení a od těch ostatních poučení.

Fr. Benedikt Mohelník OP

provincial OP Dominikanu

 

 

Novým pražským arcibiskupem je Dominik Duka

Vatikán v sobotu v poledne zveřejnil, že novým přažským arcibiskupem se stal dosavadní královéhradecký biskup Dominik Duka. Ten po svém jmenování řekl, že se bude snažit o dialog mezi církví a státem a přiznal, že si bude také zvykat na televizní kamery a fotoaparáty.

Duka přichází do čela české katolické církve ve chvíli, kdy se řeší otázky smlouvy mezi Českou republikou a Vatikánem o postavení římskokatolické a řeckokatolické církve v Česku nebo problém majetkového vyrovnání s církvemi. "Ve všech těchto otázkách se budu snažit najít shodu mezi církví a státem. Tyto otázky ale nebudu řešit jen já, zabývá se jimi Česká biskupská konference, která navíc po Velikonocích bude volit své nové představitele," podotkl Duka.

Dodal, ale že ve všech oblastech hodlá navazovat na svého předchůdce Miloslava Vlka a jako klíčový výchozí krok považuje pořádnou orientaci v agendě pražského arcibiskupa.

Dukovi ke jmenování písemně blahopřála celá řada osobností. Prezident Václav Klaus jej hned na pondělí pozval na Pražský hrad. "Znám a vnímám Vás jako důležitého představitele našeho veřejného života, jehož hlas je slyšet v dialogu nad tématy týkajícími se celé naší společnosti. Vaše veřejná angažovanost je dobře známa, a to nejen v královéhradecké diecézi, v jejímž čele jste stál 11 let a o jejíž rozvoj jste se významně zasloužil," napsal Klaus.

Doplnil, že Dukovým jmenováním do čela pražské arcidiecéze, a tím také do pozice českého primase, získává nejen česká katolická církev, ale celá republika. Zároveň Dukovi popřál mnoho sil při zvládání úkolů, které ho čekají.

Předseda ČSSD Jiří Paroubek ve svém prohlášení napsal, že by nový primas neměl prosazovat církevní restituce jako jeho předchůdce. "V otázce církevních restitucí očekávám, že bude nový arcibiskup dbát především na ekonomickou situaci naší země a všech jejích občanů. Doufám, že odmítavý postoj ČSSD k formě církevních restitucí tak, jak ji prosazoval předchozí arcibiskup Vlk, nebude překážkou pro dobré vztahy mezi ČSSD a katolickou církví," uvedl Paroubek.

Naopak předseda ODS Mirek Topolánek uvedl, že Duka je vhodnou osobou pro to, aby se otázka církevních restitucí vyřešila. "Jestli někdo může majetkové vyrovnání s církvemi posunout a pozitivně ovlivnit veřejné mínění, tak je to právě nový český primas Duka," uvedl Topolánek.

Dukovo jmenování do nové funkce přivítal i jeho předchůdce Miloslav Vlk. "Milý spolubratře arcibiskupe, buď nám srdečně vítán!" napsal Vlk s tím, že na svatovojtěšský stolec dosedne osobnost z kraje sv. Vojtěcha, z diecéze, odkud pocházel první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic.

Zároveň se jmenováním nového arcibiskupa byla Svatým otcem přijata Vlkova demise, kterou podal 19. dubna 2007. Do doby převzetí úřadu novým arcibiskupem byl ale Vlk papežovým dekretem jmenován administrátorem pražské arcidiecéze.

"Mým úkolem v této chvíli je předat mému nástupci pražskou arcidiecézi, a pokud to bude záležet na mně, vytvářet mu dostatečný prostor, aby se mohl v klidu ujímat svého nového úkolu. Důležité je opravdu se ´odpoutat´, ´netáhnout´ za sebou nějakým nevhodným způsobem diecézi," napsal Vlk. Podle jeho slov je důležité, aby svému pokračovateli nezasahoval do výkonu jeho funkce.

Dominik Duka: strojník, vězeň, duchovní

Duka se narodil 26. dubna 1943 v Hradci Králové. Maturoval na královéhradeckém gymnáziu J.K.Tyla. Následně se však vyučil strojníkem a pracoval v hradecké továrně ZVÚ. V polovině 60. let také absolvoval vojenskou službu.

Na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Litoměřicích byl přijat až po dlouhých průtazích a odvolání. V roce 1968 vstoupil do tajného noviciátu dominikánského řádu.

Knězem byl vysvěcen v červnu roku 1970 a o dva roky později složil sliby v dominikánském řádu. Pět let působil v pohraničních oblastech pražské arcidiecéze, jako byly Jáchymov nebo Nové Mitrovice.

Již v roce 1975 byl ovšem Dukovi odebrán státní souhlas k vykonávání duchovní služby. Duka proto 15 let pracoval jako rýsovač v továrně Škoda-Plzeň. Své poslání však neopustil zcela. Působil jako vikář provinciála, magistr kleriků, spolupracoval na vytvoření tajného řádového studijního centra a organizoval náboženské akce pro mladé věřící. V roce 1979 získal licenciát teologie na varšavské Papežské teologické fakultě.

Na začátku 80. let byl dva roky vězněn ve věznici Plzeň-Bory. Odsouzen byl za řádovou činnost, organizování studia pro dominikánské kleriky, samizdat  a spolupráci se zahraničními skupinami.

V roce 2001 byl Duka vyznamenán prezidentem republiky Medailí I. stupně za zásluhy o Českou republiku a o dva roky později mu byl udělen ministrem obrany České republiky Záslužný kříž II. stupně.

V současné době je biskup členem Etického fóra ČR, Vědecké rady KTF UK Praha, Technické univerzity Liberec, Univerzity Hradec Králové, Univerzity Pardubice, Lékařské fakulty UK HK. Je předsedou správní rady Českého katolického biblického díla, členem Centra biblických studií, Mezinárodní katolické revue Communio a šéfredaktorem Salve, revue pro teologii, kulturu a duchovní život.

Heslem biskupa Duky je "In Spiritu Veritatis", přeloženo "V Duchu pravdy". 

Pražská arcidiecéze je nejstarší diecézí na českém území. Založena byla roku 973, na arcidiecézi byla povýšena za vlády Karla IV. roku 1344.  Arcibiskup pražský je zároveň primasem, tedy formální hlavou katolické církve v České republice. Duka tak povede celý český katolický klér.

Jména případných kandidátů na arcibiskupský stolec jsou však přísně tajena a ví o nich jen Apoštolská nunciatura. Výběr nového arcibiskupa začíná tím, že církevní provincie připraví seznam kandidátů. Ten předají velvyslanci Vatikánu v Praze. On sestaví ternu, tedy trojici kandidátů a jejich jména předá Kongregaci pro biskupy ve Vatikánu. Komise biskupů pak ze třech českých biskupů vybere jednoho, kterého doporučí hlavě katolické církve. Z navržených a doporučených kandidátů si však papež nemusí vybrat a může zvolit někoho jiného. Všechna personální jednání váže papežské tajemství a za jeho prozrazení jsou přísné tresty.

Autor: Zuzana Fojčíková, Pavlína Heřmánková

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

sams club pharmacy hours dgsolbvfdBrepleibvzn

(ovevaVed, 28. 5. 2021 21:51)

whats cialis https://krocialis.com/ - cialis pills when is cialis off patent

gsaxzvofbldfouptBtjObsetg

(ScoupAni, 25. 5. 2021 20:53)

online canada drugs https://pharmacyken.com/ - Lopressor the pharmacy

trusted online pharmacy reviews fdvaefbfbldfouptBtjObsetv

(LebnScoup, 24. 5. 2021 2:29)

canadian pharcharmy https://xlnpharmacy.com/ Dulcolax

drug store news frbdcacldfouptBtjObsete

(JebgScoup, 23. 5. 2021 18:05)

mail pharmacy https://pharmacylo.com/ discount pharmacies

viagra c20 cialis afhsdbcBreplerukzn

(Rebfoveva, 22. 5. 2021 0:06)

viagra cialis meds https://rcialisgl.com/ lowest price generic cialis

why cant you drink grapefruit juice with viagra fcsogsaxzvofbldfouptBtjObsetc

(AnooScoup, 21. 5. 2021 16:33)

access pharmacy viagra https://llviagra.com/ - how to take viagra safely when can you get viagra

pharmacy technician duties dgsolbvfdBreplemjcxx

(Lbsooveva, 20. 5. 2021 10:50)

cialis https://ucialisdas.com/ is super active cialis a scam

dapoxetine and tadalafil olgstnoegfdfouptBtjObsetm

(GtnbanicT, 15. 5. 2021 7:39)

cost of viagra at costco https://jokviagra.com/ - buying viagra online viagra sildenafil

wegmans pharmacy hours dgsolbvfdBreplemylxn

(Lbsooveva, 14. 5. 2021 1:15)

viagra/cialis https://ucialisdas.com/ european cialis

Female Cialis Soft fdvaefbfbldfouptBtjObsetd

(LebnScoup, 13. 5. 2021 0:27)

Lincocin https://xlnpharmacy.com/ allergy

canada pharmaceuticals online frbdcacldfouptBtjObseto

(JebgScoup, 12. 5. 2021 15:41)

erectile dysfunction pills https://pharmacylo.com/ best canadian online pharmacies

woodland hills pharmacy dgsolbvfdBrepleyrlsq

(Lbsooveva, 6. 5. 2021 20:16)

cialis daily cheap https://ucialisdas.com/ - where to buy cialis prolonged effects of cialis

umd pharmacy dgsbvfdBreplexnuks

(Lhdvoveva, 2. 5. 2021 18:23)

cialis price comparison https://asciled.com/ cialis 10 mg price

pharmacy tech certification dgsbvfdBreplehznem

(Lhdvoveva, 25. 4. 2021 19:31)

cialis 20 mg for sale https://asciled.com/ cialis black to buy in the uk

levitra vardenafil fdvefbfbldfouptBtjObsetb

(LrbsScoup, 24. 4. 2021 2:11)

levitra dosage drug https://uslevitraanna.com/ levitra coupon

thesis only phd fcsgsaxzvofbldfouptBtjObsetm

(AbdgScoup, 23. 4. 2021 2:50)

Micronase https://canadianeve21.com/ canadian prescription

free cialis samples hvgeahdfouptBtjObsetk

(BrfgNano, 31. 3. 2021 22:41)

https://ljcialishe.com/ - cialis drug interactions https://cialisvja.com/ - free cialis https://viagraonlinejc.com/ - viagra memes https://viagratx.com/ - best time to take viagra https://buycialisxz.com/ - what is cialis

coupons for cialis olgsanvoegfdfouptBtjObseti

(GrvanicT, 24. 3. 2021 15:01)

https://kloviagrli.com/ - viagra canada prescription https://vigedon.com/ - how long does it take for viagra to take effect https://llecialisjaw.com/ - cialis from india online pharmacy https://jwcialislrt.com/ - cialis definition https://jecialisbn.com/ - cialis 20mg review

Tornado, earchquakes?! No, it is XEvil.

(MashaADurn, 12. 12. 2017 22:09)

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.

 

 


Archiv

Kalendář
<< srpen / 2022 >>