Jdi na obsah Jdi na menu
 


v Olomouci 7.1. 09 oslavili svátek sv.Rajmunda z Penafortu latinsky Raymundo di penafort  Dominikána

kratky životopis


 

 
SV. RAJMUND Z PENAFORTU
[Raymundus de Penyafort]

Datum: 7. ledna, nezávazná památka
Postavení: právník, kněz dominikánského řádu
Úmrtí: 1275
Patron: učitelů církevního práva a města Barcelony
Atributy: moře, dominikánský hábit, z pláště plachta


ŽIVOTOPIS
Narodil se ve Španělsku, blízko Barcelony. Ve 20 letech byl povýšen na učitele filosofie. V Itálii pak vystudoval právo a stal se veřejným obhájcem chudých lidí. Biskup z jeho rodiště jej přiměl k návratu a učinil jej kanovníkem barcelonské katedrály. Byl věhlasným kazatelem, zpovědníkem a učencem. Kolem 46 let vstoupil do dominikánského řádu. Na pokyn papeže Řehoře IX. připravil k vydání předpisy církevního práva, které sestavil do sbírky zvané Dekretálky. Byl generálním představeným řádu v letech 1238 až 1240. Nově uspořádal řádové stanovy. Z jeho spisů vzniká "Summa případů k správnému a užitečnému udělování svátostí pokání". V 70. letech ještě založil školy hebrejštiny. V Katalánii se pak věnoval misijnímu dílu, navazoval dialog s muslimy a ve zbožném kajícím životě dožil asi sta let.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

NA PLÁŠTI PŘES MOŘE

Jeho rodné jméno je spojeno s hradem jeho předků v Pennafortu, v Katalánsku, jehož hlavním městem je Barcelona. Tam úspěšně studoval v katedrální škole, kde působil i jako choralista. Ve 20 letech se z něj stal učitel filosofie a po 9 let svým žákům vštěpoval zásady pravé křesťanské moudrosti a byl jim příkladem života z víry. Pak se roku 1205 rozhodl pro další studium v italské Bononii (dnešní Boloni), ve Vlaších. Po získání doktorátu přednášel církevní právo jako veřejný učitel. Chudí mívali v něm u soudu výborného obhájce.Barcelonský biskup Berengar jej při své cestě z Říma přiměl k návratu do vlasti a po vysvěcení jej učinil kanovníkem, později proboštem a generálním vikářem. Ve věku kolem 46 let vstoupil do dominikánského řádu schváleného teprve r. 1216. Vynikal jako věhlasný kazatel, zpovědník a velmi dobrý rádce. Generálem řádu byl mimo jiné pověřen sepisováním teologických spisů. Po konzultacích s Petrem Nolaskem a králem Aragonským, Jakubem I., kteří si jej zvolili za svého zpovědníka, se všichni tři i na základě rady Panny Marie rozhodli, pro vykupování křesťanských vězňů ze zajetí mohamedánských Maurů. Za tím účelem vznikl řád mercedářů, jehož řeholní pravidla Rajmund sepsal a papež Řehoř IX. je potvrdil. Prvním generálním představeným tohoto milosrdného řádu se stal Petr Nolasko.Papež Řehoř IX. v roce 1230 povolal Rajmunda do Říma, aby z něj učinil svého zpovědníka, poradce a domácího kaplana. Je známo, že Řehoř IX. od něj jednou dostal za pokání pečlivě se ujímat chudých a poskytovat jim pomoc. To tehdy, když Rajmund viděl, že do papežského paláce přišla skupina chudých a ničeho se jim nedostalo. Papež pak poctivě dbal, aby bylo o chudé postaráno.Rajmund na příkaz papeže sepsal předpisy církevního práva do sbírky v pěti svazcích, zvané Dekretálky. Ty se staly hlavním pramenem právního učení a základem kodexu církevního práva.Asi začátkem roku 1235 nabídl papež Rajmundovi Taragonské arcibiskupství ve Španělsku, ten však z pokory takovou hodnost odmítl, chtěje být dál jen skromným řeholníkem. Pro jeho vyčerpanost z aktivního života mu lékaři radili opustit Řím. Řehoř IX. k němu nerad dával svolení. Radostně byl Rajmund přivítán ve svém rodišti, kde začal působit k rozkvětu své řehole. Po tragické smrti generála řádu Jordána Saského byl zvolen novým generálem řádu Dominikánů, třetím od jeho založení. Nově uspořádal řádové stanovy a projevil se jako zkušený, pečlivý a laskavý otec, když navštěvoval jednotlivé řádové komunity. Vydal také příručku pro zpovědníky "Summa casuum." Po dvou letech, kdy mu bylo asi 70, ze zdravotních důvodů složil hodnost, přijatou z poslušnosti, aby nadále žil jako prostý bratr, který se věnuje misionářskému dílu na obrácení Mohamedánů a Židů. Proto v několika klášteřích zřídil školy, kde se učilo arabštině a hebrejštině. Odtud pak vycházeli schopní misionáři.Celý život Rajmund usiloval o šíření Církve a o spásu bližních, k větší cti a slávě Boží. Jeho život pak byl provázen i zázraky, z nichž je nejznámější jeho šestihodinová plavba po moři na vlastním plášti. Jako zpovědník krále Jakuba Aragonského na jeho žádost s ním přeplul lodí na Mallorku. Král si tam však potají dal přepravit i svou milenku, s níž udržoval hříšný poměr i přes zákaz zpovědníka, jemuž přislíbil, že se všech styků s ní už vystříhá. Porušení tohoto slibu bylo důvodem, že Rajmund na ostrově králi rázně řekl: "Buď vaše královská milost tuto osobu ihned propustí nebo se okamžitě vracím do Barcelony." Král v té chvíli nechtěl vidět v Rajmundovi Božího zástupce, ale svého služebníka, který mu vzdoruje a proto se rozhněval. Nařídil, že se jej nikdo nesmí opovážit vzít na loď zpět do Španělska. V té chvíli šlo o to, kdo má větší moc, zda ten kdo zastupuje právo Boží nebo hříšný panovník. S tímto vědomím šel služebník Boží Rajmund k moři a když jej loď chystající se vyplout odmítla, s naprostou jistotou, spojen s Bohem, rozprostřel na moře svůj plášť, vstoupil na něj a vyplul k pobřeží Španělska bezpečněji než později král se svou flotilou.Rajmund nedokazoval svou přesilu, nešlo o projev umíněnosti, ale o projev Boží moci, o zdůraznění právoplatnosti Božího zákona, které Rajmundovi leželo na srdci. Šlo o znamení, že je snadnější na pouhém plášti přeplout moře, než svévolně setrvávat v hříchu a přitom se pokoušet zajišťovat si spásu.Jak řekl Pán Ježíš svým učedníkům: "Amen, pravím vám, budete-li mít víru jako zrnko hořčice … nic vám nebude nemožné." (Mt 17,20) Rajmundovo chování bychom měli mít za normálnější než královo. Pokud ovšem je pro nás Boží slovo normou. Pro koho je v životě normální hřích, je norma opačná. Je velmi nebezpečné podlehnout iluzím, které formují svědomí podle pravidel, která měl v srdci král Jakub při cestě na Mallorku. Ne každému se dostane milost zážitku, jaký vyvolalo Rajmundovo jednání v tomto příběhu.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA
Pro jednoho může být předsevzetím denní střelná modlitba o posílení důvěry, pro jiného obrácení, začínající cestou správného formování svědomí. Jinému, se sklonem k hříšnému poměru, jeho zamítnutí.Příklad tohoto světce vede k předsevzetí nenechat se ovlivnit větrem světského mínění, ale Duchem Božím, s jehož pomocí Rajmund vystudoval, zůstal pokorným, prožíval vztahy k Panně Marii, k chudým, k trpícím, k hříšníkům, které vedl k obrácení a s nímž navazoval vztah při veškeré své činnosti.„Milosrdný Bože, tys naplnil svatého Rajmunda velikou láskou k hříšníkům a zajatcům; na jeho přímluvu nás vysvoboď z otroctví hříchu, abychom svobodně konali, co se ti líbí. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. - Amen“ (závěrečná z denní modlitby Církve)

PŘEHLED SVĚTCŮ TOHOTO DNE PODLE MARTYROLOGIUM ROMANUM

Raymundus de Penyafort (1275); Lucianus, m. Nicomedić (312); Maria Teresia (Ioanna) Haze* (1876); Canutus Lavard (1137); Matthćus Guimerá* (1451); Valentinus, ep. Rhćtić (ca. 450); * (1793 až 1794); Aldericus (856); Ambrosius Fernández* (1620); Crispinus, ep. Papien (467); Cyrus, ep. Ruspen (714); Polyeuctus, m. in Armenia (ca. 250); Tillo (ca. 702); Valentinianus (548) 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Free XEvil Demo is decoding 99% types of captcha

(MashaADurn, 12. 12. 2017 20:05)

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.

 

 


Archiv

Kalendář
<< srpen / 2022 >>