Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mojžíš -starý zákon

 

Soubor:Michelangelo Mose 2007.jpg

Mojžíš

 

Mojžíš (hebr. מֹשֶׁה Moše, význam jména neznámý, patrně egyptského původu) je jednou z nejvýznamnějších postav dějin izraelského národa a Starého zákona. Byl to náboženský a vojenský vůdce, vykladač zákona, kterému je tradičně připisováno autorství Tóry. 5 knih Starého zákona: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri a Deuteronomium jsou také označovány jako 1.-5. Kniha Mojžíšova. Žil pravděpodobně okolo 13. století př. n. l.[1] a pocházel z kmene Levi, jeho bratrem by Árón, sestrou Mirjam.

Podle biblického vyprávění se narodil židovským rodičům v Egyptě, kde tehdy žil celý národ. Kvůli nařízení faraona – zabít všechny malé chlapce v Izraeli, byl také v ohrožení života, ale jeho rodiče, aby jej uchránili tohoto osudu, jej vložili do třtinové ošatky a pustili po vodě Nilu. Tam novorozence nalezla faraonova dcera, která jej přijala za svého. Jako kojná byla pro něj vybrána jeho skutečná matka (aniž by se to o ní vědělo). Když Mojžíš dospěl, hájil v jednom sporu hebrejského otroka a přitom zabil faraonova služebníka. Musel tedy utéci mimo Egypt. Tam se v Midjanu oženil se Siporou, dcerou midjánského kněze. V té době se mu v hořícím keři zjevil Bůh, aby jej poslal zpět do Egypta, kde měl vysvobodit svůj lid z egyptského otroctví a přivést jej do zaslíbené země. Při té příležitosti mu bylo zjeveno Boží jméno JHVH. Mojžíš se tedy vrátil do Egypta. Jeho jednání s faraonem však bylo neúspěšné, a tak Bůh skrze Mojžíše potrestal Egypt deseti ranami. Poslední z nich bylo vyhubení všech prvorozených, mezi zvířaty i mezi lidmi. Židé byli této zkázy uchráněni díky krvi obětovaného beránka. Do této doby a události se klade vznik velikonočních svátků (paschy). Poté faraon Izrael propustil. Když si to pak rozmyslel a začal Izraelce s Mojžíšem pronásledovat, nechal Bůh Mojžíše přejít napříč Rudým (resp. Rákosovým) mořem, zatímco Egypťané se v něm utopili. Poté Mojžíš provedl Izraelský lid pouští a po čtyřicetiletém putování jej přivedl do Moabu, kde zemřel. Po něm nastoupil jako vůdce Izraele Jozue, který lid převedl přes Jordán do zaslíbené země Kenaánu.

Nejznámější a také nejrozšířenější přesvědčení je, že faraon, na němž žádal Mojžíš propuštění svého lidu, byl Ramesse II. (19. dynastie, vládl v letech 1279-1213 př.n.l.). Ten ale není jediným kandidátem a je obtížné nějak vysledovat Mojžíše v kontextu známých dějin. Odhady určení Exodu se pohybují v rozmezí let 1648 př.n.l. (nástup 15. dynastie) až 1208 př.n.l. (pátý rok vlády syna Rameese II. Merenptaha).

Kromě toho, že Mojžíš vyvedl Izrael z egyptského otroctví, je významný především proto, že skrze něj dal Bůh Izraeli na hoře Sinaj Desatero a uzavřel s ním smlouvu, díky které se Izrael stal Božím lidem. Zákony, které Izrael od Boha tehdy dostal, se všechny nacházejí (včetně vyprávění o těch událostech) v Tóře, čili Pentateuchu, kterému se říká také Pět knih Mojžíšových, neboť tradice jejich autorství připisuje právě Mojžíšovi. Proto se hovoří často o „Mojžíšově zákoně“. Mojžíš je pro Židovskou víru nepřekonatelný prorok a zákonodárce, vzor a model každého proroka.

I když Nový zákon z velké části chápe Ježíše Krista a jeho učení jako překonání (dovedení k dokonalosti, naplnění) Mojžíšova zákona (tak především sv. Pavel), některé spisy Nového zákona představují Ježíše jako nového, dokonalého Mojžíše a jeho učení jako nový Mojžíšův zákon či jeho naplnění, např. Evangelium podle Matouše.

 

   Přikázání

 

všichni víme že Mojžíš dostal 10 přikázání a také víme že Mojžíš viděl jediný Boha kromě těch kteří sou v nebi

 

tak si přikázaní staré řeknem

staré je jiné:

 

1.Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.

2.Nebudeš mít jiného boha mimo mne.

3.Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.

 

4.Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jméno zneužíval.

5.Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.

 

6.Cti svého otce a svou matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.

Nezabiješ.

 

7.Nesesmilníš. (dosl. Nezcizoložíš)

 

8.Nepokradeš.

 

 

 

 

9.Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví

 

10.Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku nebo po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.

Soubor:Rembrandt Harmensz. van Rijn 079.jpg

Mojžíš s deskami zákona (přikázáni)

 

 

Soubor:Decalogue parchment by Jekuthiel Sofer 1768.jpg

přikázaní

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

how to make cbd edibles

(WayneJeork, 30. 3. 2021 14:53)

Moby-Dick; or, the whale.
Tip: If someone is having a bad trip, it can be reassuring to tell them it won't go on forever, even if they feel as if it will.
Summary.
https://easyavkacbd.com/cbd-oil-pictures/
https://easyavkacbd.com/cbd-infused-jelly-beans/
https://easyavkacbd.com/penguin-cbd-gummies/
As your plants don’t get the benefit of sunlight when growing indoors, it is your responsibility to ensure they get all the light they need. During the vegetative stage, your plants should be exposed to at least 18 hours of light per day. It drops to 12 hours during blooming. There is a variety of grow light options which vary in price and power. @topdawgseeds Instagram Account Engagements.

how long do seeds last in storage

(Jamesmek, 29. 3. 2021 18:03)

This external link icon indicates a link to third-party content. By clicking on the link, you will leave our website and enter a site not owned by the bank. The site you will enter may be less secure and may have a privacy statement that differs from the bank. The products and services offered on this third-party website are not provided or guaranteed by the bank.
Понравилось видео?
Понравилось видео?
https://easyavkaseeds.com/watermelon-cookies-strain/
https://easyavkaseeds.com/mango-kush-seeds/
https://easyavkaseeds.com/marijuana-growing-medium/
Light Bleaching – most common with high-power LEDs, but can also happen poorly ventilated HPS lights that are kept too close to the tops of the plants. Basically, this is what happens when plants get too much light, kinda like how the hair on top of your head can turn lighter if you spend a lot of time in the sun. A germinated seed moves towards red light.

оклейка авто антигравийной пленкой цены

(Antoniovft, 29. 3. 2021 6:38)

Добрый день господа!
Предлагаем Вашему вниманию высококачественные профессиональные плёнки. Наша организация"ООО Защитные плёнки" работает 15 лет на рынке этой продукции в Беларуси. Дизайнерам, производителям стеклопакетов, мебели и дверей для применения своей продукции в офисах, квартирах и коттеджах мы предлагаем установку декоративной пленки. Проектные и строительные организации для осуществления смелых архитектурных решений могут использовать предложенную нами на выбор тонировочную пленку. Матовые пленки различной цветовой гаммы, установленные в межоконном пространстве, придадут зданию или сооружению неповторимый индивидуальный стиль. Пленки зеркальные оградят посетителей кафе и магазинов или сотрудников офисов на нижних этажах от ненужных глаз.
Более подробная информация размещена https://drive.google.com/file/d/1hceZWkDFW4mFU9sDZ64bQAi3ss41Fo5g/view?usp=sharing
С уважением,коллектив "ООО Защитные плёнки".

Укладываем ламинат своими руками без опыта

(Hazelrip, 28. 3. 2021 3:51)

Укладываем ламинат своими руками без опыта
https://yandex.ru/efir?stream_id=vlh8pO2RM9WI&f=1

<b>ПОДГОТОВИТЬ НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ</b>
ножовка, лобзик или циркулярная пила
торцовочная пила
строительный нож
молоток
деревянная колодка (для подшивки ламелей)
клейкая лента (для крепления подложек)
сантиметровая лента
корневой
уровень линейки или духа
карандаш
клинья (для создания зазора между ламинированным полом и стеной)
зажим или скрепка (для фиксации последнего ряда)
пылесос

Для того, чтобы в помещении, в котором будет уложен ламинат, было достаточно места, пакеты с материалом должны быть размещены в другом месте. Обычно это соседняя комната или прихожая. Подготовьте это место. Оно должно быть близко к вам, чтобы ламели были под рукой и вам не приходилось далеко ходить. Упаковки должны быть размещены так, чтобы вы могли пройти. Вы также можете положить их на ненужную подложку.
В процессе укладки ламинированных полов неизбежно появятся непригодные для использования отходы. Они пропадут впустую. Поэтому при расчете необходимого объема материала добавьте сверху еще 5-10%. Если вы не сделаете это сразу, то можете оказаться в затруднительном положении, когда ранее купленного ламината не будет в магазине.

https://yandex.ru/efir/?stream_active=blogger&stream_publisher=ugc_channel_7148801988201534374
Форма ламината меняется в зависимости от климатических условий, в которых он находится. Когда вы покупаете его, вы получаете материал, который долгое время находился на складе и температура и влажность которого вряд ли будут идентичны температуре и влажности в вашем доме. Если вы начнете установку сразу же, ламинат приспособится к новым условиям и изменит свои размеры после установки. Пол начнет буксовать или трескаться.

Чтобы не тратить время и деньги, дайте материалу немного акклиматизироваться - оставьте ламинат в помещении, для которого он предназначен, на 2-3 дня. Пусть он адаптируется к новым условиям.

Ламинированный пол чрезвычайно чувствителен к неровностям подложки. Пол должен быть ОЧЕНЬ плоским - допускается наличие ям или неровностей не более 2 мм. В противном случае ламинатный пол будет скрипеть, провисать, существует большой риск повреждения замковой системы и расхождения ламелей. И не надейтесь, что подложка сможет сгладить несовершенную подложку. Это не поможет!

Проверяйте плоскостность подложки не глазом, а прямым или ровным выравниванием штукатурщика. Все неровности, высота или глубина которых превышает 2 мм, должны быть удалены. Ямы заполняются раствором, измельчаются неровности.

Topic

(LEADINGHAM6232, 26. 3. 2021 19:01)

Ремонт EE-4707-030 https://prom-electric.ru/remont-ee-4707-030/ Диагностика EE-4707-030. Доставка.

where can i watch powerball live

(ClaytonNeero, 26. 3. 2021 18:08)

Completely synergize resource via premier niche markets. customer.
Check your numbers.
Jodi Sass, 31, won a $1 million lottery prize playing the Michigan Lottery's Millionaire Maker game. (Courtesy Michigan Lottery)
https://prizelotteryticket.co.za/black-gold-lottery-ticket/
https://prizelotteryticket.co.za/powerball-winning-numbers-5-7-16/
https://prizelotteryticket.co.za/resultados-de-las-loterias-miami/
You’ll also have to deal with an endless parade of acquaintances and strangers begging you to donate to charities, political candidates, colleges, building renovations, foundation drives and countless other causes. You might feel a little better knowing that most of these people are sincere, although you’ll encounter your fair share of con artists. Select the number of consecutive drawings you want to play in the Multi-Draw or Advance Play section of your play slip or tell the retailer how many drawings you wish to play.

Topic

(HAGAN8657, 26. 3. 2021 16:31)

Ремонт LENZE MC SERIES DRIVES; NEMA 1; INPUT LINE VOLTAGE; 208-240V (10) - M1210SB https://prom-electric.ru/remont-lenze-mc-series-drives-nema-1-input-line-voltage-208-240v-10-m1210sb/ Диагностика LENZE MC SERIES DRIVES; NEMA 1; INPUT LINE VOLTAGE; 208-240V 10 , M1210SB. Доставка.

Укладываем ламинат своими руками без опыта

(Hazelrip, 26. 3. 2021 15:29)

Укладываем ламинат своими руками без опыта
https://yandex.ru/efir?stream_id=vlh8pO2RM9WI&f=1

<b>ПОДГОТОВИТЬ НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ</b>
ножовка, лобзик или циркулярная пила
торцовочная пила
строительный нож
молоток
деревянная колодка (для подшивки ламелей)
клейкая лента (для крепления подложек)
сантиметровая лента
корневой
уровень линейки или духа
карандаш
клинья (для создания зазора между ламинированным полом и стеной)
зажим или скрепка (для фиксации последнего ряда)
пылесос

Для того, чтобы в помещении, в котором будет уложен ламинат, было достаточно места, пакеты с материалом должны быть размещены в другом месте. Обычно это соседняя комната или прихожая. Подготовьте это место. Оно должно быть близко к вам, чтобы ламели были под рукой и вам не приходилось далеко ходить. Упаковки должны быть размещены так, чтобы вы могли пройти. Вы также можете положить их на ненужную подложку.
В процессе укладки ламинированных полов неизбежно появятся непригодные для использования отходы. Они пропадут впустую. Поэтому при расчете необходимого объема материала добавьте сверху еще 5-10%. Если вы не сделаете это сразу, то можете оказаться в затруднительном положении, когда ранее купленного ламината не будет в магазине.

https://yandex.ru/efir/?stream_id=vtirbpq3Y6wY
Форма ламината меняется в зависимости от климатических условий, в которых он находится. Когда вы покупаете его, вы получаете материал, который долгое время находился на складе и температура и влажность которого вряд ли будут идентичны температуре и влажности в вашем доме. Если вы начнете установку сразу же, ламинат приспособится к новым условиям и изменит свои размеры после установки. Пол начнет буксовать или трескаться.

Чтобы не тратить время и деньги, дайте материалу немного акклиматизироваться - оставьте ламинат в помещении, для которого он предназначен, на 2-3 дня. Пусть он адаптируется к новым условиям.

Ламинированный пол чрезвычайно чувствителен к неровностям подложки. Пол должен быть ОЧЕНЬ плоским - допускается наличие ям или неровностей не более 2 мм. В противном случае ламинатный пол будет скрипеть, провисать, существует большой риск повреждения замковой системы и расхождения ламелей. И не надейтесь, что подложка сможет сгладить несовершенную подложку. Это не поможет!

Проверяйте плоскостность подложки не глазом, а прямым или ровным выравниванием штукатурщика. Все неровности, высота или глубина которых превышает 2 мм, должны быть удалены. Ямы заполняются раствором, измельчаются неровности.

Topic

(TABELING6826, 26. 3. 2021 13:19)

Ремонт NORTEL LINE CARD ANALOG 16CHANNEL - NT8D03AE https://prom-electric.ru/remont-nortel-line-card-analog-16channel-nt8d03ae/ Диагностика NORTEL LINE CARD ANALOG 16CHANNEL, NT8D03AE. Доставка.

душевые кабины из стекла на заказ

(Ruslanoxy, 26. 3. 2021 2:38)

Добрый день дамы и господа!
Изготавливаем и устанавливаем любые зеркала под заказ в Минске и области по необходимым вам размерам. Предлагаем вам максимально широкий ассортимент оттенков зеркал, различные формы, технологии обработки и декорирования. С удовольствием беремся за нестандартные и оригинальные индивидуальные проекты.
Более подробная информация размещена https://drive.google.com/file/d/13CAPanRKgpkKCcaHzI0EiaMtWM0saPJO/view?usp=sharing

michigan lottery mega millions winning numbers

(Thomastoono, 25. 3. 2021 19:10)

Players choose three numbers between 0 and 9. Players also have the option to “Quick Pick” and have random numbers generated for them. Players then choose their wager style:
CategorГ­as de premios Media premio individual (en US$) Probabilidades 1 (5 nГєmeros principales + Megaball) $49.530.000,00* 1 en 302.575.350 2 (5 nГєmeros principales) $1.000.000,00 1 en 12.607.306 3 (4 nГєmeros principales + Megaball) $10.000,00 1 en 931.001 4 (4 nГєmeros principales) $500,00 1 en 38.792 5 (3 nГєmeros principales + Megaball) $200,00 1 en 14.547 6 (3 nГєmeros principales) $10,00 1 en 606 7 (2 nГєmeros principales + Megaball) $10,00 1 en 693 8 (1 nГєmeros principales + Megaball) $4,00 1 en 89 9 (Megaball) $2,00 1 en 37.
Фільтрувати по:
https://moneyprizelottery.co.za/ct-lottery-play-4-history/
https://moneyprizelottery.co.za/lotto-social-contact/
https://moneyprizelottery.co.za/latest-french-lotto-results/
Lucky For Life. 758853.0/ CLAAS / MERCUR цена-567,82.

osogbo local government

(Angelbrowl, 25. 3. 2021 11:21)

medical outreach https://fmohconnect.gov.ng/international_cooperation.html

vip idaholottery com

(DerrickWaw, 23. 3. 2021 22:55)

02/02/19 10 17 18 43 65 13.
North Dakota Lottery.
Yes and no. When it comes to the question of lottery strategies, there’s one important thing we have to figure out first: What do we mean by “winning”?
https://lotterymoneygame.co.za/florida-powerball-march-23-2021/
https://lotterymoneygame.co.za/loteria-tradicional-de-pr-hacienda/
https://lotterymoneygame.co.za/fantasy-5-winning-numbers-florida-lottery/
NPADEN you drew my bison tag. Congratulations, now go put in for the lottery and PCH, you got the worse odds out of the way. Licence No. . (Name of promoter) . (Address) . . . (Situation and place) . Town or village . (name of street and number of premises in case of a town) . Taluk . District . is hereby granted licence subject to the provisions of the Andhra Pradesh Lotteries Act, 1968 (Andhra Pradesh Act 16 of 1968) (hereinafter called the said Act) and the rules made thereunder for the promotion of a lottery described in the Schedule annexed to this licence, of an incident of an entertainment to be held on (date or dates) . subject to the conditions hereinafter mentioned, namely:-

проверить воду из скважины

(Andreaslij, 21. 3. 2021 12:22)

Добрый день дамы и господа!Предлагаем Вашему вниманию замечательный сайт для заказа бурения скважин на воду. https://drive.google.com/file/d/1Y0zYtrRCia9jfU-BH3WPIbhph6HvwDRl/view?usp=sharing Бурение скважин в Минске – полный комплекс качественных и разумных по цене услуг. Заказывайте скважину для воды в АКВАБУРсервис – получите доступ к экологически чистой природной воде по самым выгодным в Минске ценам! Как происходит бурение? Бурится разведочный ствол и определяется напорный водоносный горизонт; Монтируются нПВХ трубы диаметром 125мм и более, полимерный фильтр не менее 2м и отстойник; Делается обсыпка фильтровой колонны специальным фильтрующим песком; Выполняется откачка скважины насосом до чистой воды и замер параметров. Мы постарались рассказать о технической стороне роторного бурения как можно более понятно и просто. Полезно представлять процесс создания вашей скважины. Платить следует только за то, что знаешь. Результативность роторного бурения дает возможность достичь глубинного водоносного слоя. У этого очевидный «плюс» — здесь подземные воды не сообщаются с водами поверхностными. Также сюда не проникают дождевые водостоки и нитраты с полей. То есть самая чистая вода — здесь. Вот почему так ценится роторное бурение.
Увидимся!

quebec 49 lotto results

(LarryIncet, 20. 3. 2021 18:58)

Hawaii.
To claim a prize by mail, complete the claim form and mail it with the signed ticket to the address below.
Registration on or use of this site constitutes acceptance of our User Agreement, Privacy Policy and Cookie Statement, and Your California Privacy Rights (each updated 1/1/20).
https://bestwinlotterylotto.co.za/arkansas-lottery-scratch-off-winners/
https://bestwinlotterylotto.co.za/unclaimed-powerball-winners/
https://bestwinlotterylotto.co.za/mega-millions-oct-30/
Go Premium and you will receive the commercial license. More info. If no one matches all 6 main numbers in a Must-Be-Won draw, the jackpot will no longer just go to a single prize tier as before (e.g. Match 5+Bonus).

ganadores dela loteria

(EdwardRof, 19. 3. 2021 15:03)

Give It Up Artist(s): Elizabeth Gillies & Ariana Grande Episode: Freak the Freak Out Album: Victorious: Music From The Hit TV Show Recorded: c. 2009-2010 Released: August 2, 2011 Writer(s): Dan Schneider Michael Corcoran CJ Abraham Chronology Previous "You're The Reason" Next "I Want You Back"
tournament bowling rush strike everytime how to always world record 300 score jackpot king bowling rush metters hack cheat diamonds chips cash quick fire mode premium club pin winnings roulette slot machine jackpot.
Lucky For Life | $1,000.
https://jackpotlottowin.co.za/january-20th-powerball/
https://jackpotlottowin.co.za/lotto-dominator-system/
https://jackpotlottowin.co.za/pdf-the-lottery/
The Rolling Cash 5 jackpot for the next drawing is $110,000 for hitting all five numbers and the odds of winning are 1-in-575,757. Want an easy solution to your bingo game that doesn't involve cumbersome equipment, lights that need changing, or pieces that go missing? Use this easy bingo calling board software and all you need is a tablet or laptop and a television to plug it into!

gra w lotto

(Robertflish, 19. 3. 2021 0:37)

1 10 14 21 23.
If you won the lottery, how do you think it would change you? Tell us on Weekend Edition's Facebook page.
Auto Lotto Processor – The PROS:
https://lotteryjackpotlotto.co.za/what-is-a-powerplay-in-powerball/
https://lotteryjackpotlotto.co.za/mega-millions-most-common-winning-numbers/
https://lotteryjackpotlotto.co.za/lotto-anteile/
Si ganar Powerball estГЎ escrito en tu destino, no importa el nГєmero de combinaciones que sean posibles en esta loterГ­a. ВЎAsГ­ que no te rindas, elige tus nГєmeros de la suerte para formar parte de este maravilloso juego! Box (One bet covers all of the 6 possible ways the number can come up.) Straight (One bet covers an exact match for the one of the 6 possible combinations.)

качество воды из скважины

(Donaldtpj, 18. 3. 2021 22:39)

Приветствую Вас друзья
Канализация Компания Буртехсервис выполняет полный комплекс работ по водоотведению в частных домах Минска и Минской области. В качестве септика используем бетонные кольца – это самый надежный и долговечный вариант монтажа канализации среди существующих сегодня.
Монтаж канализации в частном доме. Установка септика
Установка септика из бетонных колец проводится по следующим этапам:
Подготовка. Расчет количества бетонных колец в зависимости от количества проживающих в доме. Выбор места – септик должен располагаться на расстоянии более 5 метров от дома и не меньше 50 метров от водозаборной скважины.С помощью экскаватора выкапывается 2 котлована для будущих колодцев-резервуаров и траншея для прокладки труб до дома.С помощью спецтехники опускают бетонные кольца одно за другим на дно каждого котлована. Для формирования одного резервуара требуется три кольца. Стандартная высота бетонного кольца составляет 90 см. Первый резервуар будет выполнять роль очистного сооружения, второй – фильтрационный.В траншею закладывается канализационная труба. Трубопровод прокладывают под определенным углом наклона. Это позволяет избежать засоров в трубопроводе, образующихся в местах поворотов и изгибов во время передвижения к септику нечистот и отработанной воды.В резервуарах пробивают отверстия под канализационную трубу и перелив. Монтаж очистной системы.На третье бетонноеСтыки бетонных колец герметизируют цементным раствором.В качестве люков на резервуары устанавливают полимерные крышки.Засыпают землей оставшееся пространство, выравнивают.Обустройство системы водоотведения завершено.
Стоимость обустройства и монтажа канализации
Стоимость монтажа канализации зависит от глубины вырываемого котлована, количества бетонных колец и начинается от 1000 рублей.
Установка септика из бетонных колец обеспечит Вам надежность и подарит комфортную жизнь в Вашем доме!
Компания Буртехсервис не только выполняет комплекс работ по водоотведению (монтажу канализации), но и осуществляет сервисное обслуживание установленных септиков.

Forex robot metatrader

(Forexbonge, 18. 3. 2021 16:57)

Forex robot trading strategies. https://forex-trading-is.com

grandes loterias

(VincentBus, 18. 3. 2021 14:53)

CopyrightВ© Multi-State Lottery Association. All Rights Reserved.
The turntable is now rotated to face the other players in turn, who play the first round in the same way.
Rules.
https://lotterywinlotto.co.za/loteria-de-florida/
https://lotterywinlotto.co.za/lottozahlen-vorhersagen/
https://lotterywinlotto.co.za/va-lottery-winners-2021/
Welcome at Goldrun Casino. Play the most exclusive and innovative games online. Goldruncasino.com is an International Online Casino playground operated by HPG Interactive Malta Ltd, which is registered under the laws of Malta. Goldrun Casino offers you a selection of the best casino games on the internet. TemplateMonster MarketPlace.


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59

následující » 

 


Archiv

Kalendář
<< srpen / 2022 >>