Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mojžíš -starý zákon

 

Soubor:Michelangelo Mose 2007.jpg

Mojžíš

 

Mojžíš (hebr. מֹשֶׁה Moše, význam jména neznámý, patrně egyptského původu) je jednou z nejvýznamnějších postav dějin izraelského národa a Starého zákona. Byl to náboženský a vojenský vůdce, vykladač zákona, kterému je tradičně připisováno autorství Tóry. 5 knih Starého zákona: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri a Deuteronomium jsou také označovány jako 1.-5. Kniha Mojžíšova. Žil pravděpodobně okolo 13. století př. n. l.[1] a pocházel z kmene Levi, jeho bratrem by Árón, sestrou Mirjam.

Podle biblického vyprávění se narodil židovským rodičům v Egyptě, kde tehdy žil celý národ. Kvůli nařízení faraona – zabít všechny malé chlapce v Izraeli, byl také v ohrožení života, ale jeho rodiče, aby jej uchránili tohoto osudu, jej vložili do třtinové ošatky a pustili po vodě Nilu. Tam novorozence nalezla faraonova dcera, která jej přijala za svého. Jako kojná byla pro něj vybrána jeho skutečná matka (aniž by se to o ní vědělo). Když Mojžíš dospěl, hájil v jednom sporu hebrejského otroka a přitom zabil faraonova služebníka. Musel tedy utéci mimo Egypt. Tam se v Midjanu oženil se Siporou, dcerou midjánského kněze. V té době se mu v hořícím keři zjevil Bůh, aby jej poslal zpět do Egypta, kde měl vysvobodit svůj lid z egyptského otroctví a přivést jej do zaslíbené země. Při té příležitosti mu bylo zjeveno Boží jméno JHVH. Mojžíš se tedy vrátil do Egypta. Jeho jednání s faraonem však bylo neúspěšné, a tak Bůh skrze Mojžíše potrestal Egypt deseti ranami. Poslední z nich bylo vyhubení všech prvorozených, mezi zvířaty i mezi lidmi. Židé byli této zkázy uchráněni díky krvi obětovaného beránka. Do této doby a události se klade vznik velikonočních svátků (paschy). Poté faraon Izrael propustil. Když si to pak rozmyslel a začal Izraelce s Mojžíšem pronásledovat, nechal Bůh Mojžíše přejít napříč Rudým (resp. Rákosovým) mořem, zatímco Egypťané se v něm utopili. Poté Mojžíš provedl Izraelský lid pouští a po čtyřicetiletém putování jej přivedl do Moabu, kde zemřel. Po něm nastoupil jako vůdce Izraele Jozue, který lid převedl přes Jordán do zaslíbené země Kenaánu.

Nejznámější a také nejrozšířenější přesvědčení je, že faraon, na němž žádal Mojžíš propuštění svého lidu, byl Ramesse II. (19. dynastie, vládl v letech 1279-1213 př.n.l.). Ten ale není jediným kandidátem a je obtížné nějak vysledovat Mojžíše v kontextu známých dějin. Odhady určení Exodu se pohybují v rozmezí let 1648 př.n.l. (nástup 15. dynastie) až 1208 př.n.l. (pátý rok vlády syna Rameese II. Merenptaha).

Kromě toho, že Mojžíš vyvedl Izrael z egyptského otroctví, je významný především proto, že skrze něj dal Bůh Izraeli na hoře Sinaj Desatero a uzavřel s ním smlouvu, díky které se Izrael stal Božím lidem. Zákony, které Izrael od Boha tehdy dostal, se všechny nacházejí (včetně vyprávění o těch událostech) v Tóře, čili Pentateuchu, kterému se říká také Pět knih Mojžíšových, neboť tradice jejich autorství připisuje právě Mojžíšovi. Proto se hovoří často o „Mojžíšově zákoně“. Mojžíš je pro Židovskou víru nepřekonatelný prorok a zákonodárce, vzor a model každého proroka.

I když Nový zákon z velké části chápe Ježíše Krista a jeho učení jako překonání (dovedení k dokonalosti, naplnění) Mojžíšova zákona (tak především sv. Pavel), některé spisy Nového zákona představují Ježíše jako nového, dokonalého Mojžíše a jeho učení jako nový Mojžíšův zákon či jeho naplnění, např. Evangelium podle Matouše.

 

   Přikázání

 

všichni víme že Mojžíš dostal 10 přikázání a také víme že Mojžíš viděl jediný Boha kromě těch kteří sou v nebi

 

tak si přikázaní staré řeknem

staré je jiné:

 

1.Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.

2.Nebudeš mít jiného boha mimo mne.

3.Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.

 

4.Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jméno zneužíval.

5.Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.

 

6.Cti svého otce a svou matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.

Nezabiješ.

 

7.Nesesmilníš. (dosl. Nezcizoložíš)

 

8.Nepokradeš.

 

 

 

 

9.Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví

 

10.Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku nebo po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.

Soubor:Rembrandt Harmensz. van Rijn 079.jpg

Mojžíš s deskami zákona (přikázáni)

 

 

Soubor:Decalogue parchment by Jekuthiel Sofer 1768.jpg

přikázaní

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

lottozahlen vorhersage

(WarrenClume, 17. 3. 2021 16:51)

Pick a day each month to celebrate the birthdays of all those born that month. Decorate the office and provide a cake with names of all the birthday people on it.
Name: Post Rd Bingo Address: 3721 N Post Rd City: Indianapolis State: Indiana , US Zip Code: 46226 Telephone: (317) 898-0223 Fax: n/a Website URL: n/a Facebook: n/a Twitter: n/a Categories: Non-Profit Organizations Services: n/a Products: n/a Brands: n/a Major Intersection: 38th St E & Post Rd N Coordinates: 39.826590 , -86.009936 Accepted Payment: n/a.
Phoebe: I know that, but look, we've got the Powerball number, we've won 3 dollars!
https://lotterywinwinner.co.za/olg-lottery-app/
https://lotterywinwinner.co.za/ny-lottery-application/
https://lotterywinwinner.co.za/powerball-como-se-juega/
Mon, 18 Jan 2016 17:51:21 +0000. Mega Millions Winning Numbers For Friday, Oct 12: $548M Jackpot.

стеклянные душевые кабины минск

(Bogdanepg, 16. 3. 2021 21:51)

Привет друзья!
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.Офис сегодня – это не пыльная комната в панельном здании, а лицо компании, его визитная карточка. Во многом это определяет интерьер, но также огромное значение имеют дверные конструкции и стеклянные перегородки в офисе. Появившись в качестве перегородок достаточно давно, стеклянные стены использовались чаще всего просто в качестве разделителя помещения, и только недавно они вошли в список интерьерных изюминок. В своих конструкциях мы используем стекло от лучшего мирового производителя листового стекла AGC GLASS EUROPE.
Более подробная информация размещена https://drive.google.com/file/d/1M3yBV_X6avVPgF2FyJhEy5k9Xdyq9NUo/view?usp=sharing
Увидимся!

shelf life of cbd oil

(JeffreyCrele, 16. 3. 2021 14:46)

The leaves most likely to be affected are the top leaves and other leaves getting direct light. With this purpling, the leaves in the shade of the plant usually stay green.
Apogee.
AROMA AND TASTE.
https://deborahweed.com/high-cbd-autoflower-seeds/
https://deborahweed.com/cbd-joints-0-thc/
https://deborahweed.com/cbd-bio-care/
AER Vape Shop. If you had to start work again today come in, treat yourself, and relax! We are ready to make your Monday’s great again 😎

cbd oil bowling green ky

(Charlesvit, 14. 3. 2021 17:03)

The term amethyst is derived from the Greek word amethystos, meaning ‘not intoxicating’. In antiquity, a piece of jewelry containing amethyst was worn while drinking in order to deter the possibility of becoming too inebriated. Today the stone is associated with healing & happiness, and can be given as a 6th wedding anniversary gift. It is also the gemstone assigned to the Zodiac sign Pisces (February 18th – March 20th).
25 Cannabis Strains that Help Reduce Anxiety.
While all the tips and tactics above will help increase your yields with any marijuana strain, the genetics of your plant also play a huge role in how the plant grows, how the buds fatten, and ultimately your yields.
https://weedbiz.org/cbd-oil-toledo-ohio/
https://weedbiz.org/cbd-oil-joe-rogan/
https://weedbiz.org/wu-tang-cbd-oil/
While the diagnosis of this sexual anarchy may be realistic, the remedy is not. 6.6 MW 6000 Volts 50 Hz cogeneration plant reportedly made circa 2000 and shut down in 2010 due to rising gas prices. Approximately 34,300 hours of use. Main equipment includes: – Umisa firetube steam boiler, flow rate 20 tons/hour, pressure.

healthy roots cbd

(Jasonchini, 14. 3. 2021 3:59)

Wholesale Travel & Promotion Keyrings.
The team had stumbled upon a new cheap and easy route to making methamphetamine via the plant ephedra. The technique is fueling a rise in the production and use of the drug in the region, according to a new report the team published Monday.
Unlike other areas of medical cannabis research, the answer to this question isn’t so straight forward. The links between cannabis and blood pressure can vary according to the type you’re using. Additionally, the immediate effects of using cannabis can vary when compared with the long-term effects. To develop a better understanding, it’s worth learning more about the different strains. Additionally, you need to know more about how to use Indica or Sativa for high blood pressure.
https://medicalmarijuanachronicles.com/chill-gummies-cbd-review/
https://medicalmarijuanachronicles.com/cherry-cbd/
https://medicalmarijuanachronicles.com/cbd-wyoming/
Compact or larger but priced like a compact or similar. Accepted around the world, people use PayPal to pay for goods in a variety of currencies. Transition seamlessly between euros, pounds, dollars and more than a dozen other currencies for a small transaction fee. The platform even provides valuable security options like buyer’s protection.

cbd store raleigh

(JosephgoP, 12. 3. 2021 21:20)

THE PROS: “They’re very concentrated, so you only need to take a small amount—15 to 30 drops—to get the benefit,” says Dr. Rawls. Because they’re taken directly under the tongue, they enter the bloodstream faster than other methods, and so you may notice its effects sooner, though it really depends on the herb.
Long-Term Effects.
Once you’ve got your socket, find a piece of screen. This screen is to keep your bud from falling into the downstem. The mesh needs to be fairly tightly woven so burned bud doesn’t fall through. An easy DIY solution to this problem is to unscrew the tip of any faucet and remove the screen. Cut the screen to fit the large end of the socket. The nice thing about this step is that once you’ve got the screen in there, you really don’t have to find a new one for a while. You can remove it to clean now and again (if you feel like it), but, really, you can just leave the screen in there all the time. It’s not like you’re going to actually use it for its intended purpose any time soon.
https://chopot.org/cbd-brain-damage/
https://chopot.org/cbd-oil-meme/
https://chopot.org/cbd-zone/
Elderberry : The purplish stalks are similar in structure to a grape vine; however, it is the cranberry-like look of an elderberry (except that elderberries are black/deep purple) and the distinctive symmetrical flowers (small with five flat petals on each) are most helpful in identification of the plant. Twigs, leaves, and the stalk can all be poisonous, as can the green berries. Cooking the elderberry is the safest way to eat the plant, and this should be done if possible, even if only eating ripe berries (which are semi-firm and dark purple/black, with a tip at the end of the berry that shows the scar of a flower which once resided there). About Wordfence.

helichrysum umbraculigerum seeds

(Stevenbooft, 11. 3. 2021 21:25)

Paris, Paris 7, Saint Germain-en-Laye, Saint Cloud, Marseille, Aix en Provence, Bordeaux, Lyon, Clermont Ferrand,Toulouse, Lille, Strasbourg, Toulon, Grenoble, Nantes, Reims, St Etienne, Rennes, Le Havre, Caen, Montpellier,Nice, Troyes, Orleans, Neuilly sur Seine, Le Mans, Tours, Annecy, Rouen, Dijon, HyГЁres, Le Lavandou, St Tropez,Sainte Mazime, St Raphael, Grasse, Cannes, Menton, Toulon, Metz, Antibes, Limoges, Angers, Corse / Corsica, Monaco/ Munegu.
Monday 10h00 AM to 08h00 PM Tuesday 10h00 AM to 08h00 PM Wednesday 10h00 AM to 08h00 PM Thursday 10h00 AM to 08h00 PM Friday 10h00 AM to 08h00 PM Saturday 10h00 AM to 08h00 PM Sunday 12h00 PM to 06h00 PM Change the opening hours.
No, most seed banks will allow you to complete checkout as a guest without having to register an account with them.
https://shubhamseeds.com/candida-strain/
https://shubhamseeds.com/plants-that-grow-in-small-pots/
https://shubhamseeds.com/hash-plant-seeds/
The Sea of Green method has an array of benefits. For instance, you can use it when you only have access to a small grow room. It lets you enjoy a bountiful yield even if you don’t have a vast amount of space. You speed up the growing process by subjecting your plants to a 12-hour light, 12-hour complete darkness light cycle, which helps it move into the flowering stage faster. By Jay Jayson - September 5, 2017 04:02 pm EDT.

купить бетон в Бронницах_betonzavodram_ru2

(Jasonclous, 11. 3. 2021 12:50)

купить бетон в Бронницах https://betonzavodram.ru

Новости о политике за марта месяца

(NewlanDonee, 11. 3. 2021 8:35)


Подсчитана стоимость ударов в поединках звезд Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Исследование приведено на сайте Bonus.

Авторы исследования вспомнили наиболее громкие поединки под эгидой UFC и посчитали количество денег, заработанных бойцами за один удар. Таким образом, несмотря на поражение в главном поединке UFC 207 от бразильской спортсменки Аманды Нунес американка Ронда Раузи заработала почти 3,06 миллиона долларов. Каждый удар экс-чемпионки стоил почти 460 тысяч долларов. В том поединке Раузи проиграла нокаутом за 48 секунд.

На втором месте оказался бразилец Жозе Алду. Также несмотря на неудачу в поединке с Конором Макгрегором, стоимость его удара в том бою составила почти 430 тысяч долларов. Для Макгрегора в той же схватке этот показатель равен 107 тысячам долларов.

Все трое упомянутых в исследовании спортсменов становились чемпионами промоушена. Макгрегор выигрывал пояса в двух весовых категориях.

Спонсоры новостей - https://zaimys.online/

how to harvest marijuana seeds

(PeterGag, 11. 3. 2021 0:09)

The shamrock seeds we offer are in fact The Real Irish Shamrock (Trifolium Dubium) as officially recognized by the Government of Ireland as the Official Irish Shamrock. Our seeds are sourced from experienced gardeners from Galway, Ireland.
Please attend one of our open interview sessions or respond via Indeed.com and we will text you to set up a convenient time to meet you!
Bred specifically for maximum THC, the flavor of Gorilla Glue can be a bit muted and indistinguishable from other strains. This isn't to say that it tastes bad, but it certainly doesn't have the diversified pallet many other strains have.
https://plants-n-seeds.com/peanut-butter-breath-strain-leafly/
https://plants-n-seeds.com/orange-turbo-strain/
https://plants-n-seeds.com/louis-vuitton-strain/
Transparent color: Your plant is not ready. If you harvest at this stage, you will have a lower yield and decreased potency. Cloudy color: This is the best time to harvest. Cannabis plants with mostly milky white or cloudy trichomes contain the most THC. They provide an energetic and potent high. Amber/Cloudy: The plant is probably slightly past its most potent stage, but you still experience a powerful cerebral and body high. Amber Color: The plant is past its peak, and the high you receive now is mainly sedative. Submit Date: Dec 11, 2009.

darkside strain

(RashadInaxy, 10. 3. 2021 13:31)

Type: 50/50 Hybrid Flowering Time: 8 weeks Yield: Heavy, Moderate Difficulty: Easy Categories: OG's.
8 Tips for Growing Death Star Marijuana <Grower>Ђ™s Guide]
Equally, manufacturers of stealth grow cabinets and grow boxes across the globe were delighted as they could add another demography in their target.
https://orgaseeds.com/the-strain-the-master/
https://orgaseeds.com/red-dream-strain/
https://orgaseeds.com/vip-seeds/
3) Aroma & Taste. Here at ScratchSleeves, we don’t just share our experiences of bringing up an eczema child (and favourite allergy-friendly recipes), we also manufacture and sell our unique stay-on scratch mitts for itchy babies, toddlers and children. We now stock sizes from 0-12 years in a range of colours. Visit our main website for more information.

atitude seedbank

(Roberttaiff, 10. 3. 2021 1:52)

Grapefruit Cookies #4.
5402 NICKEL CREEK TRAIL., $217,000, 161-26-311-178.
Explore Schools, Safety, Noise, and Lifestyle around 24th Dr SE.
https://lookatyourcannabis.com/blue-dream-strain-allbud/
https://lookatyourcannabis.com/sirius-strain/
https://lookatyourcannabis.com/cookie-fam-seeds/
9. Screw in the "LED full spectrum light bulbs" (other lights such as normal CFL´s works too, the reason for the use of LED is the low heat output and energy efficiency. Also the reason for using full spectrum is the fact that there is no need to change bulbs when flowering the plants). Photos 19.

Diversion

(Charming hostess, 9. 3. 2021 18:20)

Whenever you are looking on something enthralling, television screen this plainhttps://site.com/

Шпионские штучки на страже вашей безопасности

(AntonNeero, 8. 3. 2021 22:47)

Если вы хотите защитить себя и своих близких от недоброжелателей, криминальных элементов, конкурентов, исключить утечку информации, сохранить имущество в период вашего отсутствия – посетите сайт https://www.spy-sts.com Там вы найдёте массу полезных приборов и хитроумных приспособлений: видеокамеры, подавители диктофонов, прослушивающую аппаратуру, приборы ночного видения и т.п. Причём всё это оборудование является не только надёжным, но и легальным, так как не противоречит российскому законодательству. Заказав интересующий вас гаджет в интернет магазине SPY-STS, вы получите качественную технику по привлекательным ценам с бесплатной доставкой.

генеральная уборка цена

(Duglasikq, 7. 3. 2021 23:38)

Добрый день товарищи! https://drive.google.com/file/d/14O9w55SwmlE2-tlnmfFQS62GmpBmQNET/view?usp=sharing
Одно из направлений работы нашей компании – уборка помещений после ремонта. Такая уборка требует много времени и усилий, поэтому люди обращаются туда, где специалисты в данной сфере сделают все за вас. Мы выезжаем в любое место Минска в выбранное вами время. Строительство предполагает собой большое количество мусора и загрязнений, которые нелегко убрать без применения специальных средств и технологий. Клининг после ремонта у нас ориентирован на использование такой современной техники, как профессиональный моющий пылесос KARCHER PUZZI 10/1 (Германия), пылесос для сухой уборки и всасывания жидкости Taski Vacumat 12 (Швейцария), пылесос для сухой уборки Taski Aero 8 Eurо (Швейцария), чистящие средства для генеральной уборки после ремонта Karcher (Германия) и Diversey (Швейцария). Уборка после ремонта в Минске представлена различными фирмами. Однако 12 лет на рынке и более 400 убранных домов гарантируют профессиональный подход к работе и качество послестроительной уборки от нашей компании. Клининговая фирма «LADYCLEAN» имеет четко отлаженный механизм работы, который позволяет безошибочно находить подход к каждому клиенту.

проститутки украины_sexxx_in_ua

(BrianKit, 6. 3. 2021 17:25)

проститутки украины https://sexxx.in.ua/index.php?route=ukraina/prostitutki

vad betyder h&auml;lsofr&auml;mjande arbetss&auml;tt

(vad betyder h&auml;lsofr&auml;mjande arbetss&auml;tt, 27. 2. 2021 11:36)


I really like reading an article that will make men and women think. Also, thank you for allowing me to comment! vad betyder h&auml;lsofr&auml;mjande arbetss&auml;tt kerpo.sewomenpriz.com/delicious-dishes/vad-betyder-haelsofraemjande-arbetssaett.php

rebecca och fiona &aring;lder

(rebecca och fiona &aring;lder, 27. 2. 2021 2:05)


Greetings, I do think your web site could possibly be having web browser compatibility problems. Whenever I look at your blog in Safari, it looks fine however, when opening in IE, it has some overlapping issues. I just wanted to give you a quick heads up! Besides that, great website! rebecca och fiona &aring;lder verdi.wommmewt.com/for-men/rebecca-och-fiona-lder.php

раздвижные межкомнатные перегородки недорого

(Ruslanbuj, 26. 2. 2021 19:26)

Добрый день господа!
Производим на заказ и устанавливаем стеклянные перегородки в квартиру и в офис по индивидуальным размерам. Мы постоянно следим за современными тенденциями и фурнитурой для стеклянных конструкций, и всегда готовы предложить вам различные решения для создания стильного интерьера в любом ценовом диапазоне. Межкомнатные стеклянные перегородки чаще всего служат для зонирования пространства.
Более подробная информация размещена https://drive.google.com/file/d/13CAPanRKgpkKCcaHzI0EiaMtWM0saPJO/view?usp=sharing

стеклянные душевые двери на заказ

(Ruslanjxv, 26. 2. 2021 14:54)

Приветствую Вас господа!
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса. Наша организация работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси. Изготовим для вас и установим душевую кабину из стекла на заказ. Профессиональные замерщики и монтажники. Мы используем различные типы материалов и фурнитуры для создания душевых кабин и душевых перегородок любого дизайна и конструкции, устанавливаем на поддоны или без поддонов. У нас вы сможете заказать стекло для душевой кабины по индивидуальным размерам и проекту. Выполним доставку изделия и его монтаж.
Более подробная информация размещена https://drive.google.com/file/d/13CAPanRKgpkKCcaHzI0EiaMtWM0saPJO/view?usp=sharing


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59

následující » 

 


Archiv

Kalendář
<< srpen / 2022 >>