Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mojžíš -starý zákon

 

Soubor:Michelangelo Mose 2007.jpg

Mojžíš

 

Mojžíš (hebr. מֹשֶׁה Moše, význam jména neznámý, patrně egyptského původu) je jednou z nejvýznamnějších postav dějin izraelského národa a Starého zákona. Byl to náboženský a vojenský vůdce, vykladač zákona, kterému je tradičně připisováno autorství Tóry. 5 knih Starého zákona: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri a Deuteronomium jsou také označovány jako 1.-5. Kniha Mojžíšova. Žil pravděpodobně okolo 13. století př. n. l.[1] a pocházel z kmene Levi, jeho bratrem by Árón, sestrou Mirjam.

Podle biblického vyprávění se narodil židovským rodičům v Egyptě, kde tehdy žil celý národ. Kvůli nařízení faraona – zabít všechny malé chlapce v Izraeli, byl také v ohrožení života, ale jeho rodiče, aby jej uchránili tohoto osudu, jej vložili do třtinové ošatky a pustili po vodě Nilu. Tam novorozence nalezla faraonova dcera, která jej přijala za svého. Jako kojná byla pro něj vybrána jeho skutečná matka (aniž by se to o ní vědělo). Když Mojžíš dospěl, hájil v jednom sporu hebrejského otroka a přitom zabil faraonova služebníka. Musel tedy utéci mimo Egypt. Tam se v Midjanu oženil se Siporou, dcerou midjánského kněze. V té době se mu v hořícím keři zjevil Bůh, aby jej poslal zpět do Egypta, kde měl vysvobodit svůj lid z egyptského otroctví a přivést jej do zaslíbené země. Při té příležitosti mu bylo zjeveno Boží jméno JHVH. Mojžíš se tedy vrátil do Egypta. Jeho jednání s faraonem však bylo neúspěšné, a tak Bůh skrze Mojžíše potrestal Egypt deseti ranami. Poslední z nich bylo vyhubení všech prvorozených, mezi zvířaty i mezi lidmi. Židé byli této zkázy uchráněni díky krvi obětovaného beránka. Do této doby a události se klade vznik velikonočních svátků (paschy). Poté faraon Izrael propustil. Když si to pak rozmyslel a začal Izraelce s Mojžíšem pronásledovat, nechal Bůh Mojžíše přejít napříč Rudým (resp. Rákosovým) mořem, zatímco Egypťané se v něm utopili. Poté Mojžíš provedl Izraelský lid pouští a po čtyřicetiletém putování jej přivedl do Moabu, kde zemřel. Po něm nastoupil jako vůdce Izraele Jozue, který lid převedl přes Jordán do zaslíbené země Kenaánu.

Nejznámější a také nejrozšířenější přesvědčení je, že faraon, na němž žádal Mojžíš propuštění svého lidu, byl Ramesse II. (19. dynastie, vládl v letech 1279-1213 př.n.l.). Ten ale není jediným kandidátem a je obtížné nějak vysledovat Mojžíše v kontextu známých dějin. Odhady určení Exodu se pohybují v rozmezí let 1648 př.n.l. (nástup 15. dynastie) až 1208 př.n.l. (pátý rok vlády syna Rameese II. Merenptaha).

Kromě toho, že Mojžíš vyvedl Izrael z egyptského otroctví, je významný především proto, že skrze něj dal Bůh Izraeli na hoře Sinaj Desatero a uzavřel s ním smlouvu, díky které se Izrael stal Božím lidem. Zákony, které Izrael od Boha tehdy dostal, se všechny nacházejí (včetně vyprávění o těch událostech) v Tóře, čili Pentateuchu, kterému se říká také Pět knih Mojžíšových, neboť tradice jejich autorství připisuje právě Mojžíšovi. Proto se hovoří často o „Mojžíšově zákoně“. Mojžíš je pro Židovskou víru nepřekonatelný prorok a zákonodárce, vzor a model každého proroka.

I když Nový zákon z velké části chápe Ježíše Krista a jeho učení jako překonání (dovedení k dokonalosti, naplnění) Mojžíšova zákona (tak především sv. Pavel), některé spisy Nového zákona představují Ježíše jako nového, dokonalého Mojžíše a jeho učení jako nový Mojžíšův zákon či jeho naplnění, např. Evangelium podle Matouše.

 

   Přikázání

 

všichni víme že Mojžíš dostal 10 přikázání a také víme že Mojžíš viděl jediný Boha kromě těch kteří sou v nebi

 

tak si přikázaní staré řeknem

staré je jiné:

 

1.Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.

2.Nebudeš mít jiného boha mimo mne.

3.Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.

 

4.Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jméno zneužíval.

5.Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.

 

6.Cti svého otce a svou matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.

Nezabiješ.

 

7.Nesesmilníš. (dosl. Nezcizoložíš)

 

8.Nepokradeš.

 

 

 

 

9.Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví

 

10.Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku nebo po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.

Soubor:Rembrandt Harmensz. van Rijn 079.jpg

Mojžíš s deskami zákona (přikázáni)

 

 

Soubor:Decalogue parchment by Jekuthiel Sofer 1768.jpg

přikázaní

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

altruistic

(DavidExoge, 15. 7. 2022 18:02)

There's more than one way to skin a cat Link to proverb.
Failing to plan is planning to fail Link to proverb.
You can't get blood out of a turnip Link to proverb.
He who can does, he who cannot, teaches Link to proverb.
One might as well be hanged for a sheep as a lamb.
If you can't stand the heat get out of the kitchen Link to proverb.
Better to have loved and lost than never to have loved at all - It's.

muito bom

(Donaldsam, 15. 7. 2022 15:33)

Legal, eu estava procurando por isso há muito tempo
_________________
O dominador das máquinas caça-níqueis joga online gratuitamente - https://cazinoa777.site casino social online ao vivo

I apologise, but, in my opinion, you are not right. I am assured. I can prove it. Write to me in PM.

(TommyPus, 15. 7. 2022 2:32)

Yes well!
https://definingdavid.com
https://pesquisa-sexo.com

On mine it is very interesting theme. I suggest you it to discuss here or in PM.

(TommyPus, 15. 7. 2022 2:32)

Who to you it has told?
https://girlsdoporn.org
https://rainbowthumbs.com

Предвидится, что свойскую энергия продолжат соседственные фирмы

(Timothyced, 14. 7. 2022 20:24)

Предполагается, яко свой в доску деятельность продолжат соседственные предприятия, поставлявшие элементы из разнообразных ареалов Стране россии, что-что также сохранится весь ячейка, яже количество равно 2305 человек. НА будущем завод хорэ выкидывать электромоторы а также все комплектующие чтобы последнею машины.

https://recyclemag.ru/article/rossiiskih-ekologichnih-hendmeid-masterov

diplomatic

(Kevinsnutt, 12. 7. 2022 16:31)

Go the extra mile.
Count your blessings.
Law is an ass - The.
Love thy neighbour as thyself Link to proverb.
Power corrupts; absolute power corrupts absolutely Link to proverb.
Hard cases make bad law Link to proverb.
None so blind as those who will not see - There's.

Freebie budgetary training

(DavidSminc, 8. 7. 2022 23:43)

You are simply drained of working so hard for the hardly any incentive you obtain. You want you might have your liberty back and also do what you want to do when you wish to do it.

Yet what can occur if you do not make the decision to change? You won't have the ability to up your life. Your desires will certainly never ever come real.

The moment is now for you to have control of your own economic potential. Own your very own life and stop surviving like a servant to economy with our FREE guide. Begin right away and figure out exactly how easy it may be to live the way of life that you deserve.

Check it out, it's absolutely no charge >>> https://4dct.short.gy/gigantic.financial_guide_ <<<

먹튀검증

(WillardLaR, 8. 7. 2022 13:04)


먹튀검증

娛樂城推薦

(Davidcak, 6. 7. 2022 22:49)


娛樂城推薦

Таможенное оформление перевозки грузов

(SYMN, 5. 7. 2022 7:00)

Будем говорить о таможенном декларировании грузов, котoрыe доставляются на таможенную территорию ЕАЭС также пoдлежaт таможенному оформлению https://ved-line.ru в coотвeтствии с таможенными процедурами, ycтановлeнным таможенным законодательством Таможенного союза.

ajbugwnzzq23frfb91

(Lelamype, 5. 7. 2022 6:30)

invokana https://pinterest.com/invokana100/ is invokana a pill

Hello! I have a small question?

(Emilio, 4. 7. 2022 15:01)

►►► ✅ Where can I get my gift? Here? https://lnk.do/oRLXPN

As the expert, I can assist. Together we can come to a right answer.

(TommyPus, 4. 7. 2022 14:45)

I apologise, but, in my opinion, you are not right. I am assured. Let's discuss it. Write to me in PM, we will talk.
https://japaneseavfree.com
https://uabgssa.org

It is grateful for the help in this question how I can thank you?

(TommyPus, 3. 7. 2022 15:17)

You were visited with remarkable idea
https://amateur-erotica.com
https://hulla24.com

Can you drop that style music?

(anetuency, 2. 7. 2022 5:31)

I like that album released by Mojoheadz records, but I don't know what style of music it is. https://gaana.com/album/mojoheadz-records-fake

百家樂

(Richardflosy, 1. 7. 2022 11:59)


百家樂

百家樂

(Richardflosy, 30. 6. 2022 14:49)


百家樂

百家樂

(Richardflosy, 29. 6. 2022 7:44)


百家樂

Test, just a test

(Richardsoith, 28. 6. 2022 19:59)https://mixfilesmaker.com/

We are trying to find new group participants [ENTERPRISE DEAL]

(Nathanraita, 28. 6. 2022 4:12)

Our business is becoming larger so we are in the requirement for more remote employees.

What you will be doing: As an online chat aide you will be paid to respond to live conversation messages on a company's website or social networks accounts.

This consists of:

- answering consumer questions,
- offering sales web links,
- as well as offering price cuts.

Full training is supplied so you don't need any previous relevant experience. Agreement size: No fixed duration

Rate: $0.50 for every minute ($ 30 per hr).

Skills/background required:.
- Should have an equipment able to accessibility social and website conversation features (Phone/Tablet/Laptop).
- Be able to work independently.
- Ability to carefully comply with given actions and also guidelines.

Trusted net link.

Hours each week: Flexible.

Place: Remote work online (favored).

For additional information: https://4dct.short.gy/respective.social_jobs

Take care,
Nathan


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59

následující » 

 


Archiv

Kalendář
<< srpen / 2022 >>