Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mojžíš -starý zákon

 

Soubor:Michelangelo Mose 2007.jpg

Mojžíš

 

Mojžíš (hebr. מֹשֶׁה Moše, význam jména neznámý, patrně egyptského původu) je jednou z nejvýznamnějších postav dějin izraelského národa a Starého zákona. Byl to náboženský a vojenský vůdce, vykladač zákona, kterému je tradičně připisováno autorství Tóry. 5 knih Starého zákona: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri a Deuteronomium jsou také označovány jako 1.-5. Kniha Mojžíšova. Žil pravděpodobně okolo 13. století př. n. l.[1] a pocházel z kmene Levi, jeho bratrem by Árón, sestrou Mirjam.

Podle biblického vyprávění se narodil židovským rodičům v Egyptě, kde tehdy žil celý národ. Kvůli nařízení faraona – zabít všechny malé chlapce v Izraeli, byl také v ohrožení života, ale jeho rodiče, aby jej uchránili tohoto osudu, jej vložili do třtinové ošatky a pustili po vodě Nilu. Tam novorozence nalezla faraonova dcera, která jej přijala za svého. Jako kojná byla pro něj vybrána jeho skutečná matka (aniž by se to o ní vědělo). Když Mojžíš dospěl, hájil v jednom sporu hebrejského otroka a přitom zabil faraonova služebníka. Musel tedy utéci mimo Egypt. Tam se v Midjanu oženil se Siporou, dcerou midjánského kněze. V té době se mu v hořícím keři zjevil Bůh, aby jej poslal zpět do Egypta, kde měl vysvobodit svůj lid z egyptského otroctví a přivést jej do zaslíbené země. Při té příležitosti mu bylo zjeveno Boží jméno JHVH. Mojžíš se tedy vrátil do Egypta. Jeho jednání s faraonem však bylo neúspěšné, a tak Bůh skrze Mojžíše potrestal Egypt deseti ranami. Poslední z nich bylo vyhubení všech prvorozených, mezi zvířaty i mezi lidmi. Židé byli této zkázy uchráněni díky krvi obětovaného beránka. Do této doby a události se klade vznik velikonočních svátků (paschy). Poté faraon Izrael propustil. Když si to pak rozmyslel a začal Izraelce s Mojžíšem pronásledovat, nechal Bůh Mojžíše přejít napříč Rudým (resp. Rákosovým) mořem, zatímco Egypťané se v něm utopili. Poté Mojžíš provedl Izraelský lid pouští a po čtyřicetiletém putování jej přivedl do Moabu, kde zemřel. Po něm nastoupil jako vůdce Izraele Jozue, který lid převedl přes Jordán do zaslíbené země Kenaánu.

Nejznámější a také nejrozšířenější přesvědčení je, že faraon, na němž žádal Mojžíš propuštění svého lidu, byl Ramesse II. (19. dynastie, vládl v letech 1279-1213 př.n.l.). Ten ale není jediným kandidátem a je obtížné nějak vysledovat Mojžíše v kontextu známých dějin. Odhady určení Exodu se pohybují v rozmezí let 1648 př.n.l. (nástup 15. dynastie) až 1208 př.n.l. (pátý rok vlády syna Rameese II. Merenptaha).

Kromě toho, že Mojžíš vyvedl Izrael z egyptského otroctví, je významný především proto, že skrze něj dal Bůh Izraeli na hoře Sinaj Desatero a uzavřel s ním smlouvu, díky které se Izrael stal Božím lidem. Zákony, které Izrael od Boha tehdy dostal, se všechny nacházejí (včetně vyprávění o těch událostech) v Tóře, čili Pentateuchu, kterému se říká také Pět knih Mojžíšových, neboť tradice jejich autorství připisuje právě Mojžíšovi. Proto se hovoří často o „Mojžíšově zákoně“. Mojžíš je pro Židovskou víru nepřekonatelný prorok a zákonodárce, vzor a model každého proroka.

I když Nový zákon z velké části chápe Ježíše Krista a jeho učení jako překonání (dovedení k dokonalosti, naplnění) Mojžíšova zákona (tak především sv. Pavel), některé spisy Nového zákona představují Ježíše jako nového, dokonalého Mojžíše a jeho učení jako nový Mojžíšův zákon či jeho naplnění, např. Evangelium podle Matouše.

 

   Přikázání

 

všichni víme že Mojžíš dostal 10 přikázání a také víme že Mojžíš viděl jediný Boha kromě těch kteří sou v nebi

 

tak si přikázaní staré řeknem

staré je jiné:

 

1.Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.

2.Nebudeš mít jiného boha mimo mne.

3.Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.

 

4.Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jméno zneužíval.

5.Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.

 

6.Cti svého otce a svou matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.

Nezabiješ.

 

7.Nesesmilníš. (dosl. Nezcizoložíš)

 

8.Nepokradeš.

 

 

 

 

9.Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví

 

10.Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku nebo po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.

Soubor:Rembrandt Harmensz. van Rijn 079.jpg

Mojžíš s deskami zákona (přikázáni)

 

 

Soubor:Decalogue parchment by Jekuthiel Sofer 1768.jpg

přikázaní

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

leer Más

(medicación, 19. 8. 2021 14:49)

Mientras que en las enfermedades del corazón las llamados placas que se forman en una de las arterias de tu corazón, definitivamente causarán una obstrucción en las arterias que conducen a una distribución insuficiente de sangre en el cuerpo, especialmente en la parte inferior. https://vivomix.com/members/timothysycle/wall/4850/

Plastation 5 со скидкой 30% не упусти свой шанс

(EdwardArrig, 14. 8. 2021 19:15)

Хватит переплачивать и ждать!
Купи Plastation 5 со скидкой 30% уже сегодня.
Не усусти свой шайнс - предложение ограничено.
Все приставки в наличии, большой вибор аксесуаров.
https://is.gd/eC9AAu

Как заблокировать инстаграм. Уничтожь бизнес конкурента или просто непорядочного человека в Instagram

(InstBlokfup, 14. 8. 2021 17:09)

Оказываю услуги по полной блокировке instagram аккаунтов.
Аккаунт нельзя восстановить от слова вообще. При повторной регистрации прошлый ник написать нельзя.

Цена: от 250 $
Срок выполнения: от 5 часов до 7 дней.

Телеграмм для связи @xx556677
Гарант форума приветствуется.

Благодарю за внимание
_____________________
блокировка видео в инстаграм
как обойти блокировку в инстаграме от человека
как забанить аккаунт в инстаграме чужой

Plastation 5 со скидкой 30% не упусти свой шанс

(EdwardArrig, 11. 8. 2021 20:16)

Хватит переплачивать и ждать!
Купи Plastation 5 со скидкой 30% уже сегодня.
Не усусти свой шайнс - предложение ограничено.
Все приставки в наличии, большой вибор аксесуаров.
https://is.gd/eC9AAu

noclegi pracownicze w Suwalkach

(LsEngigbogs, 9. 8. 2021 19:35)

noclegi pracownicze blisko Augustowa https://www.noclegipracowniczneaugustow.site
noclegi pracownicze w Suwalkach https://www.noclegipracowniczneaugustow.site/kwatery-prywatne-augustw
stx21

Hoвoe oнлaйн Kaзuно - Бoнyc кaждoмy!

(Spinaquabe, 2. 8. 2021 9:12)

Hoвoe oнлaйн Kaзuно - Бoнyc кaждoмy!
Рeгистрирyйся - зaбери свoй Бoнyс и игрaй.
нeoграничeный дeпoзит, и мoмeнтльный вывoд!
https://cahopsong.tk/help/?15561621856649

Drift commission representing good enough being

(Strontut, 2. 8. 2021 7:09)

https://gee.su/F8l3r https://clck.ru/WPPFC https://clck.ru/WPhui https://gee.su/6CITA https://gee.su/yXiSs https://gee.su/CJuhp https://clck.ru/WQE5c https://gee.su/7vplr https://gee.su/6dXDI https://clck.ru/WPpzU https://gee.su/2CJqc https://clck.ru/WPVwc https://qps.ru/VeITO https://qps.ru/sBanU https://gee.su/XUA5V https://qps.ru/b4Cds https://clck.ru/WPRX6 https://qps.ru/icDW9 https://gee.su/C1V5g https://clck.ru/WRbpq
https://gee.su/HK5F4 https://gee.su/t9fVX https://gee.su/tGD1g https://clck.ru/WPXoJ https://qps.ru/mc4qA https://qps.ru/IFEgR https://gee.su/0TXNZ https://gee.su/oi6qp https://gee.su/XwaSm https://gee.su/6Dg2t https://gee.su/PRWIk https://clck.ru/WPi2e https://qps.ru/qd3Ig https://gee.su/GZ2jW https://qps.ru/uhfRT https://gee.su/Ryx29 https://clck.ru/WPgz8 https://clck.ru/WPhFW https://gee.su/aBTM0 https://gee.su/kUzoy
https://gee.su/5Ul2T https://qps.ru/yNHkw https://clck.ru/WPWPX https://gee.su/0KWnA https://gee.su/jgAR0 https://qps.ru/Hvx5J https://cutt.us/emdFM https://clck.ru/WPUAt https://qps.ru/TCKjJ https://gee.su/bN7fB https://qps.ru/RFvWI https://qps.ru/N2Qew https://clck.ru/WQ8Hp https://gee.su/Kc5Ca https://gee.su/HY2Q5 https://gee.su/7mdTl https://gee.su/LdZ76 https://gee.su/VxHNQ https://gee.su/NZgf0 https://qps.ru/Wga4O

Mod outcome custom-made rectitude a possessions way of fixation

(Strontut, 1. 8. 2021 12:57)

https://qps.ru/3LJXG https://gee.su/er4T9 https://gee.su/mzwH1 https://clck.ru/WPjcV https://gee.su/NuS6V https://qps.ru/K01xr https://clck.ru/WPUPm https://qps.ru/3qEOI https://qps.ru/lx0Py https://gee.su/8u6dc https://gee.su/VkDjM https://clck.ru/WPWVj https://qps.ru/xSrQf https://gee.su/plnZi https://gee.su/k4yAR https://clck.ru/WPaoK https://qps.ru/oYBPt https://gee.su/ub4WS https://clck.ru/WPigW https://gee.su/kzlRY
https://clck.ru/WQ6Ve https://qps.ru/BhnmJ https://cutt.us/TNmfg https://clck.ru/WPheq https://clck.ru/WPYUA https://clck.ru/WQDdB https://clck.ru/WQ9CQ https://gee.su/6rE8z https://qps.ru/XMJAy https://cutt.us/coOUE https://qps.ru/lsW8V https://gee.su/ozmcS https://gee.su/SYzpC https://clck.ru/WPSxe https://qps.ru/VBLAC https://gee.su/yAScg https://gee.su/qQpSo https://gee.su/MG2Zy https://qps.ru/NylBG https://gee.su/2f8mC
https://clck.ru/WPjEH https://gee.su/wSEpk https://qps.ru/vLMNB https://clck.ru/WPQjb https://gee.su/9oCqW https://gee.su/HzQC9 https://qps.ru/eVstX https://qps.ru/rLhqK https://clck.ru/WPk6Y https://gee.su/f4LVz https://cutt.us/qjhhY https://gee.su/JjdDw https://qps.ru/WDj2z https://gee.su/X5HkW https://gee.su/nXp2N https://clck.ru/WPmsn https://qps.ru/6KQy9 https://gee.su/klECZ https://gee.su/MxtlT https://qps.ru/RsK2z

Modishness commodity in lieu of of upstanding time

(Strontut, 31. 7. 2021 9:19)

https://clck.ru/WPPJP https://qps.ru/VSc3n https://qps.ru/H9y3v https://qps.ru/hxs4Z https://gee.su/QLIio https://qps.ru/HjZGn https://qps.ru/cO15h https://clck.ru/WQGDp https://gee.su/4qhMH https://qps.ru/7iDd8 https://qps.ru/XvKG0 https://gee.su/YqfTS https://qps.ru/6o5qO https://gee.su/1mLcv https://clck.ru/WQfqs https://clck.ru/WPppx https://gee.su/ZrdeJ https://gee.su/YTtqQ https://clck.ru/WPoU3 https://cutt.us/nCiGx
https://gee.su/h2l7Y https://gee.su/eR67i https://cutt.us/Tjaxc https://clck.ru/WQ53D https://qps.ru/x49UA https://qps.ru/b1Pzc https://gee.su/gB24m https://cutt.us/CGpOi https://clck.ru/WPsHW https://qps.ru/kIcsV https://gee.su/1rptg https://gee.su/NVL2o https://gee.su/dnp1q https://clck.ru/WPPJq https://gee.su/Z7ELv https://gee.su/PSqGk https://gee.su/dagQ2 https://qps.ru/G8DWs https://clck.ru/WPQAt https://gee.su/voHMu
https://qps.ru/ca5tV https://cutt.us/mfKKZ https://gee.su/cSQnz https://gee.su/yjSC6 https://qps.ru/fcqto https://qps.ru/MiEzx https://clck.ru/WPpvz https://qps.ru/flaAt https://clck.ru/WPgm9 https://gee.su/6UHEV https://gee.su/Gk6A3 https://clck.ru/WPYo3 https://clck.ru/WPioZ https://gee.su/UnXCL https://cutt.us/zwvUG https://clck.ru/WPQoM https://gee.su/FrQiT https://gee.su/lGAhN https://qps.ru/bqU3t https://qps.ru/MxWvN

Привет

(CAPPOLA5444, 31. 7. 2021 8:07)

Здравствуйте!!

Это роли не урокодателя а руководителя и организатора процесса личного развития обучающихся овладевшего современными навыками тьютерской работы умением создавать новые технологичные учебные материалы и новые технологичные учебные задания. Эта резьба применяется главным образом в газовых и водопроводных трубах а также на муфтах служащих для соединения этих труб. Хотя в последнее время эти постулаты подверглись пересмотру. Делается это четко по прилагаемой схеме. Выбор сварочной технологии оптимально подходящей для заваривания сквозных отверстий или прорезов в кузове как правило определяется самим характером повреждения. На эту тему интересный вебсайт по ссылке https://vlt2800.ru/ .
Удивительно но мостовая схема продолжит работать как выпрямитель! Если при сгорании пламени запальника образуется необходимое количество свободных электронов и отрицательных ионов то автоматика активизирует ключевое устройство разрешающее работу основной горелки. Этапы в оптимизации бизнес процессов. Другие предлагают тиристорные схемы подключения. Верхние ролики крепят на стойки захватывая верхнюю кромку ворот.
Успехов всем!

Discover Just How The Foods You're Consuming Everyday Are Making Your Fat Cells SICK

(JesseCem, 29. 7. 2021 20:18)

https://bit.ly/3y8bt5A One of your body's main fat-burning hormones LOWERS when you go on a diet regimen?

Study has actually shown that this essential hormone come by as much as 50% after just 7 days of dieting!

The most awful part is, the longer you attempt to diet plan, the worse it obtains, which is why many "serial dieters" continuously battle to maintain the weight off (if they shed it in all ...).

Fortunately is we're mosting likely to share the nutrition techniques to BOOST your body's natural fat-burning hormonal agents safely and also normally! https://bit.ly/3y8bt5A

Modishness commodity preferably of satisfactory duration

(Strontut, 29. 7. 2021 18:25)

https://gee.su/ufSYL https://clck.ru/WPQj9 https://clck.ru/WPTB2 https://gee.su/AT6y1 https://qps.ru/sFvmx https://clck.ru/WPU3y https://qps.ru/v0esr https://gee.su/s5nWb https://clck.ru/WPd8f https://qps.ru/qRA41 https://qps.ru/9UBJu https://cutt.us/QRKNX https://qps.ru/fgHh1 https://clck.ru/WPSoV https://qps.ru/I7uqV https://qps.ru/EsqNg https://clck.ru/WPapc https://gee.su/2Vrve https://qps.ru/Pg1uv https://clck.ru/WPgkU
https://gee.su/zYUfq https://qps.ru/iRXU1 https://gee.su/LUQKy https://qps.ru/2hM97 https://clck.ru/WPpH3 https://qps.ru/ZuvP6 https://qps.ru/2UxB6 https://gee.su/NtMiE https://qps.ru/0EvaD https://qps.ru/yLhAr https://qps.ru/xoq1S https://gee.su/Uh5wc https://qps.ru/OJ41v https://gee.su/n4HXr https://qps.ru/EPkw5 https://clck.ru/WQA9p https://qps.ru/j6ZFu https://clck.ru/WPYsm https://qps.ru/F7cAb https://qps.ru/1DF4j
https://gee.su/RPF8h https://clck.ru/WPnwb https://gee.su/Pk7LG https://qps.ru/wrG9S https://clck.ru/WPui9 https://qps.ru/2f8yC https://gee.su/nsdWe https://gee.su/x7zIo https://gee.su/unGH8 https://clck.ru/WPn9M https://gee.su/OFezm https://cutt.us/dAnGK https://qps.ru/lWH40 https://clck.ru/WPRPt https://qps.ru/DIFo2 https://gee.su/htEm8 https://qps.ru/bEvkQ https://clck.ru/WPRPk https://clck.ru/WPzNt https://clck.ru/WQ3CE

Discover Just How The Foods You're Eating On A Daily Basis Are Making Your Fat Cells SICK

(JesseCem, 29. 7. 2021 12:09)

https://bit.ly/3y8bt5A One of your body's main fat-burning hormones LOWERS when you go on a diet?

Research study has revealed that this vital hormone visit as long as 50% after simply 7 days of dieting!

The most awful component is, the longer you attempt to diet regimen, the even worse it obtains, which is why many "serial dieters" regularly battle to keep the weight off (if they lose it in all ...).

The excellent information is we're mosting likely to share the nourishment tricks to BOOST your body's natural fat-burning hormones securely and also naturally! https://bit.ly/3y8bt5A

friends, movies, fashion, actors, trends, social

(Jasonnuace, 29. 7. 2021 9:11)

41 year old Electronic Equipment Deals Worker Carter Mosby from Beamsville, has interests for instance snowshoeing, and crafts. Has become a travel enthusiast and in recent times paid a visit to Mana Pools National Park

loreal silver shampoo före efter

(loreal silver shampoo före efter, 29. 7. 2021 4:14)


It's amazing to visit this website and reading the views of all colleagues regarding this article, while I am also zealous of getting knowledge. loreal silver shampoo före efter kickb.sewomabest.com/map6.php

Unseasoned commodity a substitute alternatively of passable being

(Strontut, 28. 7. 2021 23:10)

https://gee.su/PeiKV https://clck.ru/WPwZ6 https://gee.su/HWn7c https://gee.su/3Qj4k https://clck.ru/WPjdJ https://clck.ru/WPTkP https://gee.su/zxHt7 https://gee.su/eBnj8 https://clck.ru/WPv5V https://gee.su/THtyc https://gee.su/xldCm https://qps.ru/PbqHR https://clck.ru/WPfFg https://qps.ru/gTjRn https://qps.ru/QPWtZ https://gee.su/NZbCn https://clck.ru/WPPCH https://qps.ru/Yu0SR https://clck.ru/WPTHx https://clck.ru/WPPLP
https://clck.ru/WPS5b https://gee.su/iHc6r https://gee.su/QgXkz https://gee.su/z5NpP https://clck.ru/WPs5Y https://clck.ru/WPbJD https://gee.su/cIgX0 https://clck.ru/WPmqp https://qps.ru/A2T57 https://gee.su/89wIX https://clck.ru/WPZdN https://qps.ru/nTkyQ https://qps.ru/kbhrs https://clck.ru/WPmAu https://gee.su/645oY https://qps.ru/3t0Gx https://gee.su/y3h8e https://clck.ru/WPbup https://qps.ru/4xLAg https://clck.ru/WPm9U
https://clck.ru/WPjJh https://clck.ru/WQDGe https://gee.su/oa9ng https://clck.ru/WPw5x https://gee.su/msVXM https://clck.ru/WPbcV https://gee.su/YZi0p https://gee.su/vWmKG https://clck.ru/WPaer https://clck.ru/WPUQx https://clck.ru/WPZJf https://cutt.us/FxOvv https://qps.ru/amTY6 https://gee.su/3xDbE https://qps.ru/BfigS https://gee.su/bVdC9 https://gee.su/YsimW https://clck.ru/WQCLX https://gee.su/tE1bo https://clck.ru/WQ5k6

аккумулятор автомобильный

(Donaldeki, 28. 7. 2021 14:08)

Добрый день друзья
Новости Поздравляем Вас с Весенним праздником 8 марта!Дорогие наши женщины! От всей души мы поздравляем Вас с Международным женским Днем! Желаем Вам здоровья, весеннего настроения, душевного тепла, семейной гармонии и благополучия! Пусть Ваша жизнь будет наполнена счастьем и любовью! Коллектив компании "БурТехСервис".
07.03.2021г.
Поздравляем Вас с Днем защитника Отечества!
Уважаемые заказчики, партнеры, коллеги, сотрудники! Компания "БурТехСервис" желает Вам здоровья, благополучия, счастья Вам и Вашим близким, уверенности в завтрашнем дне, твердости духа и неиссякаемой энергии!
21.02.2021г.
С Новым Годом и Рождеством!
Компания "БурТехСервис" поздравляет вас от всей души с Новым Годом и Рождеством! Поздравляем наших дорогих заказчиков, партнеров компании, весь наш дружный коллектив, всех кто был рядом с нами и трудился бок о бок, с наступающим 2020 Новым Годом и Рождеством. Пусть этот год принесет нашим семьям много добра, счастья и благополучия. Пусть сбудутся все задуманное в Новом году, а все невзгоды останутся в прошлом. Примите от нас наше искреннее Новогоднее поздравление!
24.12.2020г.
Поздравляем с Днем Победы!
Компания "БурТехСервис" поздравляет вас С Днем Победы! Этот праздник с каждым годом всё дальше от нас. Но мы никогда не забудем о тех героических поступках, которые совершили наши предки во имя нашей свободы, чести и счастливой жизни. В этот праздник хочется в первую очередь пожелать мира. Ведь ничто не стоит дороже, чем человеческие жизни, слезы матерей, сломанные судьбы огромного количества людей. Пусть эта победа вдохновляет только на хорошие поступки, любовь к Родине. Пусть никто и никогда не увидит войны.
09.05.2020г.
Поздравляем с праздником Светлой Пасхи!
Поздравляем от всей души со светлым весенним христианским великим праздником Пасхи! Пусть Божья благодать и благословение снизойдёт на Ваш дом и Вашу семью, пусть дарует Вам Господь крепкое здоровье и долгие годы активной насыщенной радостными событиями жизни, пусть всегда Вас окружают добрые и отзывчивые люди. Будьте хранимы Богом, любимы и счастливы! С Уважением, Компания "БурТехСервис"

corona virus is changing the world!

(Marionom, 27. 7. 2021 10:51)

Hello. And Bye.

Larrydam

(Larrydam, 26. 7. 2021 15:58)


Hello I am so excited I found your website, I really found you by accident, while I was browsing on Digg for something else, Anyways I am here now and would just like to say thanks a lot for a marvelous post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don't have time to go through it all at the minute but I have saved it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the excellent job.

Četl jsi to? Pak XRumer a XEvil pracují.

(Mashaehoulp7190, 25. 7. 2021 0:45)

Čtete to - pak XEvil 5.0 funguje!!!

Chcete zveřejnit své promo na 12.000.000 (12 milióny!) webové stránky? Žádný problém-s novým softwarovým komplexem "XEvil 5.0 + XRumer 19.0.8"!
Blogy, fóra, desky, obchody, knihy návštěv, sociální sítě - všechny motory s jakýmkoli captcha!
XEvil také kompatibilní s jakýmikoli SEO / SMM programy a skripty a může přijímat captcha z jakéhokoli zdroje. Jen to zkuste! ;)

Pozdrav, Mashehoulp1792

P.S. Obrovské slevy jsou k dispozici (až 50%!) pro krátkou recenzi o Xevilu na jakémkoli populárním fóru nebo platformě. Stačí požádat oficiální podporu o slevu!


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59

následující » 

 


Archiv

Kalendář
<< srpen / 2022 >>