Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mojžíš -starý zákon

 

Soubor:Michelangelo Mose 2007.jpg

Mojžíš

 

Mojžíš (hebr. מֹשֶׁה Moše, význam jména neznámý, patrně egyptského původu) je jednou z nejvýznamnějších postav dějin izraelského národa a Starého zákona. Byl to náboženský a vojenský vůdce, vykladač zákona, kterému je tradičně připisováno autorství Tóry. 5 knih Starého zákona: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri a Deuteronomium jsou také označovány jako 1.-5. Kniha Mojžíšova. Žil pravděpodobně okolo 13. století př. n. l.[1] a pocházel z kmene Levi, jeho bratrem by Árón, sestrou Mirjam.

Podle biblického vyprávění se narodil židovským rodičům v Egyptě, kde tehdy žil celý národ. Kvůli nařízení faraona – zabít všechny malé chlapce v Izraeli, byl také v ohrožení života, ale jeho rodiče, aby jej uchránili tohoto osudu, jej vložili do třtinové ošatky a pustili po vodě Nilu. Tam novorozence nalezla faraonova dcera, která jej přijala za svého. Jako kojná byla pro něj vybrána jeho skutečná matka (aniž by se to o ní vědělo). Když Mojžíš dospěl, hájil v jednom sporu hebrejského otroka a přitom zabil faraonova služebníka. Musel tedy utéci mimo Egypt. Tam se v Midjanu oženil se Siporou, dcerou midjánského kněze. V té době se mu v hořícím keři zjevil Bůh, aby jej poslal zpět do Egypta, kde měl vysvobodit svůj lid z egyptského otroctví a přivést jej do zaslíbené země. Při té příležitosti mu bylo zjeveno Boží jméno JHVH. Mojžíš se tedy vrátil do Egypta. Jeho jednání s faraonem však bylo neúspěšné, a tak Bůh skrze Mojžíše potrestal Egypt deseti ranami. Poslední z nich bylo vyhubení všech prvorozených, mezi zvířaty i mezi lidmi. Židé byli této zkázy uchráněni díky krvi obětovaného beránka. Do této doby a události se klade vznik velikonočních svátků (paschy). Poté faraon Izrael propustil. Když si to pak rozmyslel a začal Izraelce s Mojžíšem pronásledovat, nechal Bůh Mojžíše přejít napříč Rudým (resp. Rákosovým) mořem, zatímco Egypťané se v něm utopili. Poté Mojžíš provedl Izraelský lid pouští a po čtyřicetiletém putování jej přivedl do Moabu, kde zemřel. Po něm nastoupil jako vůdce Izraele Jozue, který lid převedl přes Jordán do zaslíbené země Kenaánu.

Nejznámější a také nejrozšířenější přesvědčení je, že faraon, na němž žádal Mojžíš propuštění svého lidu, byl Ramesse II. (19. dynastie, vládl v letech 1279-1213 př.n.l.). Ten ale není jediným kandidátem a je obtížné nějak vysledovat Mojžíše v kontextu známých dějin. Odhady určení Exodu se pohybují v rozmezí let 1648 př.n.l. (nástup 15. dynastie) až 1208 př.n.l. (pátý rok vlády syna Rameese II. Merenptaha).

Kromě toho, že Mojžíš vyvedl Izrael z egyptského otroctví, je významný především proto, že skrze něj dal Bůh Izraeli na hoře Sinaj Desatero a uzavřel s ním smlouvu, díky které se Izrael stal Božím lidem. Zákony, které Izrael od Boha tehdy dostal, se všechny nacházejí (včetně vyprávění o těch událostech) v Tóře, čili Pentateuchu, kterému se říká také Pět knih Mojžíšových, neboť tradice jejich autorství připisuje právě Mojžíšovi. Proto se hovoří často o „Mojžíšově zákoně“. Mojžíš je pro Židovskou víru nepřekonatelný prorok a zákonodárce, vzor a model každého proroka.

I když Nový zákon z velké části chápe Ježíše Krista a jeho učení jako překonání (dovedení k dokonalosti, naplnění) Mojžíšova zákona (tak především sv. Pavel), některé spisy Nového zákona představují Ježíše jako nového, dokonalého Mojžíše a jeho učení jako nový Mojžíšův zákon či jeho naplnění, např. Evangelium podle Matouše.

 

   Přikázání

 

všichni víme že Mojžíš dostal 10 přikázání a také víme že Mojžíš viděl jediný Boha kromě těch kteří sou v nebi

 

tak si přikázaní staré řeknem

staré je jiné:

 

1.Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.

2.Nebudeš mít jiného boha mimo mne.

3.Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.

 

4.Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jméno zneužíval.

5.Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.

 

6.Cti svého otce a svou matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.

Nezabiješ.

 

7.Nesesmilníš. (dosl. Nezcizoložíš)

 

8.Nepokradeš.

 

 

 

 

9.Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví

 

10.Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku nebo po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.

Soubor:Rembrandt Harmensz. van Rijn 079.jpg

Mojžíš s deskami zákona (přikázáni)

 

 

Soubor:Decalogue parchment by Jekuthiel Sofer 1768.jpg

přikázaní

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

minecraft server list with bridging

(RussellFen, 27. 10. 2021 10:32)

minecraft server list with SMP https://servers-minecraft.com/smp-servers

Hi

(WilliamArelf, 26. 10. 2021 13:37)


What's up i am kavin, its my first occasion to commenting anyplace, when i read this post i thought i could also create comment due to this good paragraph.

зонт из нержавеющей стали с жироуловителем

(GeorgeHig, 26. 10. 2021 10:08)

Установка вентиляции зависит через самой вентиляции. Канальная вентиляция с разветвленной сетью воздуховодов может обслуживать целые торговые центры, большие офисы и промышленные предприятия. Производительность такой системы крайне высока, только ее монтаж требует больших усилий.

К бесканальной вентиляции относятся оконный и стеновой приточные клапаны, механические проветриватели и бризер. Данный наружность вентиляции подходит для дома и небольших офисов, на установку оборудования затрачивают от 15 минут накануне туман часов. Ниже мы рассмотрим монтаж обоих вариантов вентсистем.

ФАБУЛА:
Установка систем вентиляции
Нормативы чтобы систем вентиляции
Цены на монтаж систем вентиляции
Установка систем вентиляции
Канальная вентиляция
Монтаж вентиляционных систем и оборудования проходит посредством порядочно этапов.

Проект. Прежде составляют техническое задание. В нем производят догадка параметров воздухообмена. Затрата воздуха рассчитывают исходя из предполагаемого количества людей в помещении и его площади. Значение имеет и специфика помещения: примерно, ради вентиляции медицинских учреждений учитывают повышенные требования к очистке воздуха.

Техзадание составляют с учетом некоторых рекомендаций https://ovk-74.ru/katalog-uslug/ventilyatsiya/montazh1/

максимальная эффективность системы должна водиться достигнута при минимальных затратах;
магистраль движения воздуха следует выстроить с минимально возможным количеством воздуховодов и изгибов;
жильцы должны иметь доступ к системе ради ее регулярной проверки и обслуживания;
надо предусмотреть резервное решение в случае выхода из строя какой-либо детали системы;
желание, для вентиляция была незаметна либо органично вписывалась в интерьер помещения.
На основании техзадания инженеры подбирают известный фигура вентиляции и создают схему. В схеме учитывают траекторию воздушных потоков, положение воздуховодов, вентиляторов и других элементов системы.

Если проект вентиляции готовит компания, она должна предоставить Вам смету. Смета должна посылать точную сумму расходов, подробный и основательный наличность монтажных работ и используемых материалов. В таблица расходных материалов входят:

монтажные скобы;
саморезы, болты, гайки;
анкеры, хомуты;
трубки и шланги ради отвода конденсата;
утеплитель (примерно минеральная вата) и так далее.

Рекламные вывески в Киеве

(BestReklamat, 22. 10. 2021 19:36)

Красивейшие тут %D0%B4%D0%BB%D1%8F
- заказать наружную вывеску

Поспешите! https://1k.com.ua/izgotovlenie-reklamnoj-vyveski.htmlhttps://1k.com.ua/izgotovlenie-reklamnoj-vyveski.html -

что брать с собой в баню девушке

(Jasonvom, 22. 10. 2021 10:59)

Единственная вопрос с такими барышнями заключается в часть, который им лет четырнадцать, они всегда ходят вдвоем-втроем, безостановочно хихикают и для них надеты мамины туфли. Эти девушки кроме стоят одной ногой (в маминой туфле, естественно) в часть прекрасном мире, где детей вытряхивают в песочницу и говорят: «Смотри, Машенька, который достохвальный юноша! Иди, подружись с ним». Но чем старше становится женщина, тем дальше она уходит через демократической простоты уличного знакомства. В шестнадцать она еще может убеждаться, сколько принцы для белых конях ездят сообразно тротуарам, выискивая свою суженую, в девятнадцать через этих иллюзий остается категорический пшик, а в двадцать пять у нее для телефоне забита тревожная кнопка милиции, которую она машинально нащупывает около виде любого животного — хотя белого, хоть малинового, которое явный направляет копыта в ее сторону. Несть, она даже не скажет тебе, подобно выучить в булочную. Бедно ли что после булки ты собрался там покупать.
способов познакомиться с девушкой для улице как убрать бока девушке https://dengamabuda.co.za/dengas-discussions/profile/osochristen4723/ после 5 секунд…
Кадр из кинофильма Как разговаривать с девушками
Безжалостность https://alleingeboren.net/viewtopic.php?f=7&t=88&p=2771#p2771 этого правила в определенной степени смягчается тем, что как таковой «улицы» в мире вельми мало. Зато полным-полно баров, клубов, выставок, рок-концертов, митингов в защиту политических заключенных, субботников по озеленению города, магазинов, автобусов и народных гуляний, то глотать мест, где малолеток со спокойной совестью может объяснить незнакомому молодому человеку, как выучить в булочную, и не почувствовать себя быть этом последней дурой.
Тем не менее бывало мы можем познакомиться с тобой и на улице. Самой настоящей простецкой улице без каких-либо оправдывающих обстоятельств. Суть — заставить нас осрамиться и что-нибудь тебе ответить, для за эти изрядно секунд я успела оценить и всю твою нездешнюю сексапильность, и безобидность нечеловеческую.

cialis price cialiswithdapoxetine.com

(cialis without a doctor prescription, 21. 10. 2021 23:50)

https://cialiswithdapoxetine.com/ cialis dosage

почему девушки берут в рот

(Jasonvom, 20. 10. 2021 14:15)

Единственная проблема с такими барышнями заключается в часть, что им лет четырнадцать, они издревле ходят вдвоем-втроем, безостановочно хихикают и на них надеты мамины туфли. Эти девушки паки стоят одной ногой (в маминой туфле, естественно) в часть прекрасном мире, где детей вытряхивают в песочницу и говорят: «Смотри, Машенька, который достохвальный юноша! Иди, подружись с ним». Но чем старше становится женщина, тем дальше она уходит через демократической простоты уличного знакомства. В шестнадцать она паки может убеждаться, сколько принцы на белых конях ездят по тротуарам, выискивая свою суженую, в девятнадцать через этих иллюзий остается категорический пшик, а в двадцать пять у нее для телефоне забита тревожная кнопка милиции, которую она невольно нащупывает присутствие виде любого животного — хоть белого, хоть малинового, которое явный направляет копыта в ее сторону. Вышли, она даже не скажет тебе, как выздоравливать в булочную. Мало ли который изза булки ты собрался там покупать.
способов познакомиться с девушкой на улице как выбрать обручальное кольцо для девушки https://www.pruebaforo5.deditec.dev/viewtopic.php?f=1&t=58764&p=580317#p580317 следовать 5 секунд…
Кадр из кинофильма Чистый собеседовать с девушками
Неистовство https://lifetravelnow.com/%e5%80%ab%e6%95%a6-%e6%9f%af%e8%8a%ac%e5%9c%92/?unapproved=90168&moderation-hash=03009152e7e96c1be6857ef0d080bfc1#comment-90168 этого правила в определенной степени смягчается тем, сколько вдруг таковой «улицы» в мире страшно мало. Зато полным-полно баров, клубов, выставок, рок-концертов, митингов в защиту политических заключенных, субботников сообразно озеленению города, магазинов, автобусов и народных гуляний, то есть мест, где девушка со спокойной совестью может объяснить незнакомому молодому человеку, как кончаться в булочную, и не почувствовать себя около этом последней дурой.
Тем не менее спорадически мы можем познакомиться с тобой и на улице. Самой настоящей простецкой улице без каких-либо оправдывающих обстоятельств. Суть — заставить нас осрамиться и что-нибудь тебе ответить, воеже за эти маломальски секунд я успела оценить и всю твою нездешнюю сексапильность, и безобидность нечеловеческую.

bookmaker odds

(AllenProft, 19. 10. 2021 20:36)

bookmakers in the uk https://maps.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fparimatchapp.in%2F bookmaker bets

www bookmaker eu login

(AllenProft, 19. 10. 2021 19:34)

corals bookmaker https://www.google.la/url?q=https%3A%2F%2Fparimatchapk.in%2F bookmakers get along gossip

ларингит симптомы и лечение у взрослых

(Randyelops, 18. 10. 2021 17:28)

лечение наркомании лечение игровой зависимости https://allkharkov.ua/news/med/sarkoma-kostei-i-miagkih-tkanei-prichiny-vozniknoveniia-simptomy-prognoz.html пяточная шпора лечение

Díky za informace!

(Jessezew, 17. 10. 2021 13:36)

Čtu a piju CocaCola
Díky za informace!

инвестиционная компания джи эй групп email

(JosephVox, 16. 10. 2021 15:18)

Доброго времени суток

Новости инвестиций и форекса https://finans-info.ru

Hydra links and info

(VanceTiz, 16. 10. 2021 2:22)

https://hydra-token.cloud скрытые фишки гидры! Гмдра обход блокировки!

минитрактор кентавр т18д купить в москве

(Brandonmaill, 15. 10. 2021 18:32)

купить мотоблок кентавр 12 л с мтз 152 н цена https://www.zqbcn.com/space-uid-5335.html минитрактор кентавр купить в россии kronos 5 т15 кентавр https://luckytwinsslot.com/lts/profile.php?id=278384 мотоблок купить кронос r235

Halloween Kills Film Full Online HD REVIEW TRAILER [ENGLISH/ML]

(NelsonHig, 15. 10. 2021 1:11)

Halloween Mata assistir filme online 2021
https://groups.google.com/g/halloween-mata-assistir-online-grtis-completo-dublado-legendado/c/zZFzR2Lc1k8
https://www.bitchute.com/video/sArM0PQcphsT/
https://www.deviantart.com/viktorbarannovskih/art/Halloween-Mata-assistir-filme-online-2021-894735726
https://medium.com/@viktorbarannovskih/hd-halloween-mata-2021-ver-hd-f-i-l-m-e-online-gratis-portugu%C3%AAs-9b1a889ee7d5
https://halloweenmatafilmeonline.tumblr.com/post/664922474675306496/halloween-mata-assistir-filme-online-completas

Ver Halloween Kills pelicula online completas
https://groups.google.com/g/halloween-kills-ver-completas-gratis-pelcula-online/c/AOyyrpfNvMw
https://www.deviantart.com/kirillkirilloffich/art/Ver-Halloween-Kills-pelicula-online-completas-894737155
https://www.bitchute.com/video/bPIulce4z8sg/
https://medium.com/@kirill.kirilloffich/hd-halloween-kills-2021-ver-p-e-l-i-c-u-l-a-online-gratis-espa%C3%B1ol-latino-daf652908aca
https://halloweenkillsveronline.tumblr.com/post/664924738425143296/ver-halloween-kills-pel%C3%ADcula-online-completas-2021

Halloween Kills film streaming ita completo gratis
https://www.bitchute.com/video/eXnWXji4NocG/
https://groups.google.com/g/halloween-kills-guardare-film-gratis-streaming-2021/c/Re4fVMrpxww
https://www.deviantart.com/rominapolya99/art/Halloween-Kills-film-streaming-ita-completo-gratis-894739609
https://medium.com/@rominapolya99/streaming-ita-halloween-kills-2021-hd-f-i-l-m-completo-online-gratis-g-u-a-r-d-a-r-e-5484ad672603
https://halloweenkillsstreamingita2021.tumblr.com/post/664927778064482304/halloween-kills-film-streaming-completo-italiano

Halloween Kills streaming film francais 2021
https://groups.google.com/g/halloween-kills-film-streaming-vf-2021-gratuit-haute-dfinition/c/o6eUPAryc9g
https://www.bitchute.com/video/sIAKUURF1IwG/
https://www.deviantart.com/artemsulkovic/art/Halloween-Kills-streaming-film-francais-2021-894752796
https://medium.com/@artemsulkovic/hd-halloween-kills-streaming-f-i-l-m-complet-online-gratuit-vf-fran%C3%A7ais-1a6aaeb73ff8
https://halloweenkillsstreamingfilmvf.tumblr.com/post/664940080164634624/halloween-kills-film-streaming-vf-2021-gratuit

Halloween Kills Film Stream Deutsch Online Komplet
https://groups.google.com/g/halloween-kills-film-stream-german-online-komplett-kostenlose/c/1uV6wiJ-i_c
https://www.bitchute.com/video/gGnJYVXDWd54/
https://www.deviantart.com/vladikmarchennkov/art/Halloween-Kills-Film-Stream-Deutsch-Online-Komplet-894757256
https://medium.com/@vladikmarchennkov/stream-hd-halloween-kills-2021-filme-tv-deutsch-online-kostenlose-komplett-1cd8d6a9b2cd
https://halloweenkillsfilmstream.tumblr.com/post/664944209405607936/halloween-kills-film-stream-deutsch-online

Halloween Kills Free Full Movie Watch
https://groups.google.com/g/halloween-kills-english-full-watch-movie/c/JgBDVGs-hPg
https://www.bitchute.com/video/754pUw9SbwSn/
https://www.deviantart.com/juliapiotrovna/art/Halloween-Kills-Free-Full-Movie-Watch-894760314
https://medium.com/@julia.piotrovna/watch-halloween-kills-free-2021-online-movie-full-english-ml-c0e423b31238
https://halloweenkillsfullfree.tumblr.com/post/664947486595612672/watch-halloween-kills-full

cialis without a doctor prescription cialiswithdapoxetine.com

(cialis coupon, 14. 10. 2021 23:25)

cialis dosage https://cialiswithdapoxetine.com/

Test, just a test

(Thomaschime, 13. 10. 2021 15:18)

----------!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!---------

Массаж в Киеве

(DavidBlist, 13. 10. 2021 6:17)

Кстати, не давно столкнулся с проблемкой, начала спина болеть
обратился к массажисту, довольно таки парень качественно сделал
свою работу.
Оставлю ссылки на Сергея тут... https://massage-sd.kiev.ua/

демонтаж стен москва

(RichardKaf, 12. 10. 2021 22:59)

https://solovei.info/url/?url=https://demontagmoskva.ru/demontaj-polov-v-moskve-2/

Вернуть деньги из казино

(GeorgeAnevy, 12. 10. 2021 21:36)

Проиграли деньги в казино?
Мы поможем их вернуть! Обращайтесь.

https://cutt.ly/EE8ogfC


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59

následující » 

 


Archiv

Kalendář
<< červenec / 2022 >>