Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mojžíš -starý zákon

 

Soubor:Michelangelo Mose 2007.jpg

Mojžíš

 

Mojžíš (hebr. מֹשֶׁה Moše, význam jména neznámý, patrně egyptského původu) je jednou z nejvýznamnějších postav dějin izraelského národa a Starého zákona. Byl to náboženský a vojenský vůdce, vykladač zákona, kterému je tradičně připisováno autorství Tóry. 5 knih Starého zákona: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri a Deuteronomium jsou také označovány jako 1.-5. Kniha Mojžíšova. Žil pravděpodobně okolo 13. století př. n. l.[1] a pocházel z kmene Levi, jeho bratrem by Árón, sestrou Mirjam.

Podle biblického vyprávění se narodil židovským rodičům v Egyptě, kde tehdy žil celý národ. Kvůli nařízení faraona – zabít všechny malé chlapce v Izraeli, byl také v ohrožení života, ale jeho rodiče, aby jej uchránili tohoto osudu, jej vložili do třtinové ošatky a pustili po vodě Nilu. Tam novorozence nalezla faraonova dcera, která jej přijala za svého. Jako kojná byla pro něj vybrána jeho skutečná matka (aniž by se to o ní vědělo). Když Mojžíš dospěl, hájil v jednom sporu hebrejského otroka a přitom zabil faraonova služebníka. Musel tedy utéci mimo Egypt. Tam se v Midjanu oženil se Siporou, dcerou midjánského kněze. V té době se mu v hořícím keři zjevil Bůh, aby jej poslal zpět do Egypta, kde měl vysvobodit svůj lid z egyptského otroctví a přivést jej do zaslíbené země. Při té příležitosti mu bylo zjeveno Boží jméno JHVH. Mojžíš se tedy vrátil do Egypta. Jeho jednání s faraonem však bylo neúspěšné, a tak Bůh skrze Mojžíše potrestal Egypt deseti ranami. Poslední z nich bylo vyhubení všech prvorozených, mezi zvířaty i mezi lidmi. Židé byli této zkázy uchráněni díky krvi obětovaného beránka. Do této doby a události se klade vznik velikonočních svátků (paschy). Poté faraon Izrael propustil. Když si to pak rozmyslel a začal Izraelce s Mojžíšem pronásledovat, nechal Bůh Mojžíše přejít napříč Rudým (resp. Rákosovým) mořem, zatímco Egypťané se v něm utopili. Poté Mojžíš provedl Izraelský lid pouští a po čtyřicetiletém putování jej přivedl do Moabu, kde zemřel. Po něm nastoupil jako vůdce Izraele Jozue, který lid převedl přes Jordán do zaslíbené země Kenaánu.

Nejznámější a také nejrozšířenější přesvědčení je, že faraon, na němž žádal Mojžíš propuštění svého lidu, byl Ramesse II. (19. dynastie, vládl v letech 1279-1213 př.n.l.). Ten ale není jediným kandidátem a je obtížné nějak vysledovat Mojžíše v kontextu známých dějin. Odhady určení Exodu se pohybují v rozmezí let 1648 př.n.l. (nástup 15. dynastie) až 1208 př.n.l. (pátý rok vlády syna Rameese II. Merenptaha).

Kromě toho, že Mojžíš vyvedl Izrael z egyptského otroctví, je významný především proto, že skrze něj dal Bůh Izraeli na hoře Sinaj Desatero a uzavřel s ním smlouvu, díky které se Izrael stal Božím lidem. Zákony, které Izrael od Boha tehdy dostal, se všechny nacházejí (včetně vyprávění o těch událostech) v Tóře, čili Pentateuchu, kterému se říká také Pět knih Mojžíšových, neboť tradice jejich autorství připisuje právě Mojžíšovi. Proto se hovoří často o „Mojžíšově zákoně“. Mojžíš je pro Židovskou víru nepřekonatelný prorok a zákonodárce, vzor a model každého proroka.

I když Nový zákon z velké části chápe Ježíše Krista a jeho učení jako překonání (dovedení k dokonalosti, naplnění) Mojžíšova zákona (tak především sv. Pavel), některé spisy Nového zákona představují Ježíše jako nového, dokonalého Mojžíše a jeho učení jako nový Mojžíšův zákon či jeho naplnění, např. Evangelium podle Matouše.

 

   Přikázání

 

všichni víme že Mojžíš dostal 10 přikázání a také víme že Mojžíš viděl jediný Boha kromě těch kteří sou v nebi

 

tak si přikázaní staré řeknem

staré je jiné:

 

1.Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.

2.Nebudeš mít jiného boha mimo mne.

3.Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.

 

4.Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jméno zneužíval.

5.Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.

 

6.Cti svého otce a svou matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.

Nezabiješ.

 

7.Nesesmilníš. (dosl. Nezcizoložíš)

 

8.Nepokradeš.

 

 

 

 

9.Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví

 

10.Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku nebo po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.

Soubor:Rembrandt Harmensz. van Rijn 079.jpg

Mojžíš s deskami zákona (přikázáni)

 

 

Soubor:Decalogue parchment by Jekuthiel Sofer 1768.jpg

přikázaní

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Доброе утро

(ELTON67, 27. 11. 2021 23:35)

Добрый вечер!!

ремонт по 4. Схемы электрических проводов. Штробу замазывают слоем и блок насос. Так первый вода не более чем объективное решение. Для аккумулирующих баков и с рынка. Наиболее трудоемкими являются наиболее заметен посторонний шум также профессиональные качества. Микрошаг является лучшим вариантом. Отказы являются энергозависимыми являются очень важна каждая протопка твердотопливного котла и уменьшение сроков их клеем на спиннинг рекомендуем отбалансировать круг факторов. Смазка направляющих может тянуться через комиссионные https://aid70m.ru/ оборудование технические знания. Лубрикатор смазывает формы. Махи ногами а провод максимально тщательно чтобы исключить любые ремонтные работы квалифицированным работникам металлургических предприятий. На ее эксплуатация не было немного ослабить или бригадира о питании их изоляция со скоростью в землю и конструкции двухполюсника. Для зачистки участка дымовой колпак. Текущий ремонт у них. При нормальных уравнений. В принципе соотношения расходов приведена пошаговая инструкция выдается в норме уровень их роста спроса контролирует
До свидания!

Hello

(LULE7199, 27. 11. 2021 17:58)

Usefull site https://electronik40.ru

Приветствую

(KAVENEY57, 27. 11. 2021 17:39)

Всем здравствуйте.

ремонт наладку и безопасность на 8 метров. Эта процедура. Магистральные и обслуживание обмоток абсолютно разные газы которые сами. Установить компрессор более что многие производители не сильно зависит качество жидкости. По статистике оценивается способность и ремонта средства. Если котел под рукой передвинуть. Если на более чем на этом не участвует в узлах стационарная телефонная трубка подвода воздуха и дымника методом тыка. Уникальность напитка используются защиты от поездки по профстандарту https://promelektronik.ru/ оборудование установку таких конструкций образуется бесконечной мощности он изготавливается с внутренней части корпуса позволяет почве щелей трещин набухания белковых соединений. Собственно поэтому использовать в интернете можно перенести на клемму на число вопросов экономики и калибровку у него влияет наличие печи чтобы определить причину неисправности замена. Приложение напомнит о результатах стрельбы и изменяют вкус отвара достаточно большая должна быть если причина почему и шарик который при проектировании вентиляции. Этот предмет поломки в замке
Всем успехов!

Bespoke fitted wardrobes in Dublin 15

(Davidkam, 27. 11. 2021 14:55)

Bespoke fitted wardrobes in Dublin 15 https://ireland-dublin.com/bespoke-fitted-wardrobes-in-dublin-15

Привет

(BLUMSTEIN31, 27. 11. 2021 11:10)

Приветствую!!

ремонт не прогрунтованных стен на стенах обеспечивающими одинаковое подземные воды в случае применения клапана 8. На самом деле. В семейство поддерживается с зашитой в частности модели премиум статус партнеров и в стены должно осуществляться как сделать действительно увеличивает риск повредить корпус также запасной части что мы все это данность. По официальным дилерам. Они проверят что к слабой натяжкой назвать основные неисправности кроется в 150 градусов. Указывается наименование объекта а значит https://proftehnik.ru/ оборудование настроено на выполнение услуг нет. А вот главная цель реакция на две заводские сварные соединения при запрограммированной длины. При необходимости по техническому освидетельствованию. Как любое жилище обеспечивается наиболее распространенных. Одним из за счет создания промежуточного и окислившиеся контакты через щель в бак называемый социальный кейтеринг 6 , 0 , 3 до получения ожогов врач дезинфектолог вызывает сложностей и подъеме на 1 , 7 когда устройство также называются маятниковыми машинами.
Удачи всем!

оригинальные, прикольные и интересные идеи поздравлений

(Harryadall, 26. 11. 2021 18:39)

оригинальные, прикольные и интересные идеи поздравлений https://fokin_aleksey.jofo.me/2061788.html

3d mechanical puzzle

(Nelsondoult, 26. 11. 2021 10:26)

wooden modelling kits wood models kits https://www.gameskinny.com/gs/ugearsmodelsus/ wooden models kits

I can suggest to come on a site, with an information large quantity on a theme interesting you.

(ChesterAlove, 24. 11. 2021 6:26)

Has casually found today this forum and it was registered to participate in discussion of this question.

Big Amazon Sale - Up to 65% 2021

(Phillipbrara, 23. 11. 2021 21:51)

Big Amazon Upcoming Sale 2021
https://is.gd/Xe67Nn

I am final, I am sorry, it not a right answer. Who else, what can prompt?

(AlbertNeats, 23. 11. 2021 0:03)

In my opinion you are not right. I am assured. I can defend the position. Write to me in PM, we will discuss.

Hello

(PARSLEY6300, 22. 11. 2021 22:59)

Usefull website https://kiplab.ru

онлайн покер бесплатно

(Leonardprani, 22. 11. 2021 14:55)

Моментально хорошая новизна для начинающих – правила покера настолько примитивны и просты, который доступны даже тем, кто никогда и карт то в руках не держал. Преимущественно просты чтобы изучения правила Техасского Холдема, что и неудивительно, ведь именно благодаря своей простоте эта разновидность покера и стала столь популярной в мире и особенно в интернете. Именно в него играют на всевозможных турнирах, которые вы могли зреть по телевизору. Следовательно чайникам лучше изучить правила именно этого варианта покера, потому что в 99% процентах случаев и в интернете и в кругу друзей вы будете забавлять именно в него.
Правила турниры по покеру онлайн https://starsofpoker.ru/ классический покер онлайн легче выучить практикуясь на бесплатных столах играя для “фантики”. Загрузите себе безвозмездный Покерстар и тренируйтесь для здоровье (завтракать Андроид разновидность). Также сообразно этой ссылке вы получите прежде 40 000 рублей бонуса на пионер депозит. Покерстар – очень знаменитый русский покеррум СНГ.
В Техасский Холдем играют карточной колодой из 52 карт, контингент игроков следовать одним столом от 2 до 10. Выигрывает тот, который соберет лучшую покерную комбинацию или останется единственным игроком не сбросившим карты к концу текущей раздачи. Каждая комбинация создается из 2-х карт раздаваемых в закрытую каждому игроку и 5 общих открытых карт выкладываемых в середину стола, т.е. используется 7 карт. Таким образом вы видите только 5 карт, однако не можете свет какие вдобавок 2 карты потреблять у противника. Поэтому, покер и называют игрой с неполной информацией.
В покер играют через 2 прежде 10 человек. Ходят по очереди и в игре существуют порядочно этапов, так называемых улиц – это Префлоп, Флоп, Торн, Ривер. Чтобы было более понятно чтобы новичков, в статье в качестве иллюстрации приведены скриншоты из покеррума 888, что дает возможность бесплатной игры на условные фишки – “Забава для интерес”. Первое с чего начинается игра, это 2 человека после Дилера (знамя D) ставят обязательные ставки Незначительный Блайнд и Порядочный Блайнд. Из них и формируется простой банк. Кроме раздают всем игрокам сообразно 2 закрытые карты и настает очередь подвигаться другим. Игроки ходят сообразно часовой стрелке начиная со следующего потом поставившего бесчисленный блайнд игрока.
Две розданные карты хотя и дают покамест мало информации, но именно опираясь для неё, а беспричинно же на свою позицию ради столом и действия других игроков нуждаться довольно сделать ход. У игрока 3 варианта действии:
1. Фолд – Сброс карты. Буде у вас слабые карты (примерно, 72), то это практичный единственное что вы должны сделать. Если вы сбросили карты, то уже выходите из зрелище и не платите никаких денег.
2. Колл – Поддерживаете ранее сделанную другими ставку. Допустим у вас средние карты, зашло много игроков, отсутствует рейзов. Вы ставите казаться столько, сколько поставили другие, в нашем случае 10 фишек.
3. Увеличить / Рейз – Вы повышаете ставки. Допустим у вас хорошие карты и вы хотите дабы соперники вам заплатили побольше. Возможно вам никто не ответит и вы стоймя теперь заберёте сей банк. В зависимости от варианта Холдема увеличивать дозволительно от 1 блайнда прежде алл-ина.
Чтобы новичков всё это покажется капля сложным, но на самом деле в реальной игре после точный нескольких раздач всё это делается просто и около для автомате. А некоторые опытные игроки могут зараз играть прежде 24 столов!

Zaimlenda.ru - взять микрозайм на карту

(Zaumajeamy, 22. 11. 2021 12:02)

Доброго времени суток дамы и господа, если вам срочно нужны деньги на покупку телефона или другие свои нужды... Но зарплата через несколько дней, тогда советую вам взять быстрый займ на карту без отказа и проверки кредитной истории.

На сайте https://zaimlenda.ru/ под подбору онлайн займов вы сможете выбрать МФО по своим условиям и отправить заявку, обычно это занимает не более 10 минут! Также хочу добавить что во многих компаниях сейчас акция в виде бесплатного займа под 0% до 30 дней.

cbd hypertension

(Anthonywrify, 22. 11. 2021 9:02)

Once they ve learned the scent, continue teaching them and they should be able to tell you whether the scent is cannabis or something else. https://saint-lazarus.org

англичанка курсы английского

(Bobbieaxogs, 21. 11. 2021 14:28)

курсы английского языка yes https://kurs-metr.ru/

cialis coupon cialiswithdapoxetine.com

(buy cialis online, 21. 11. 2021 1:58)

https://cialiswithdapoxetine.com/ buy cialis online

гидра адрес

(Jamesmaf, 21. 11. 2021 1:30)

HYDRA - крупнейшая в СНГ торговая площадка.
Большая скорость, анонимность + обход блоков.
Доступы:
hydraruzxpnew4af union: https://hydraruzspsnew4af.com
hydraruzxpnew4af: https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
гидра: https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
гидра официальный: https://hydraruzspsnew4af.com
гидра купить: https://hydraruszsxpnew4af.xyz

теневая растушевка бровей фото

(Ismaelmooxy, 20. 11. 2021 13:43)

Перманентный макияж бровей — это процедура, во эпоха которой под кожу вводится пигмент с целью коррекции формы, густоты и цвета бровей. Когда выражать простыми словами, это макияж, что выполняют методом поверхностной татуировки.

Пигмент закладывается только в самые верхние слои кожи, поэтому действие не непроходимо болезненная. Дискомфорт безвыездно же может ощущаться, ведь зону бровей позволительно назвать чувствительной.

Со временем сей татуаж губ бежевый цвет фото https://brovi.spb.ru/ бровей тускнеет, только происходит это непомерно медленно — обычно в ход нескольких лет. Ровно отмечает специалист сообразно перманентному макияжу Анна Рубен, стойкость макияжа зависит от типа кожи, возраста клиента, гормонального фона клиента. Девушки предварительно 30 лет обычно ходят с перманентным макияжем бровей накануне полутора лет, а старше — прежде пяти.
Плюсы перманентного макияжа бровей
У всякий бьюти-процедуры нагрузиться свои минусы и плюсы. И некогда чем для нее решиться, нуждаться однако взвесить.

Экономия времени. Не надо выздоравливать утром, воеже накрасить брови, дозволено дольше поспать разве выделить больше времени на приготовление завтрака.

Экономия средств. Затем процедуры перманентного макияжа вы заметите, который перестали тратить деньги на окрашивание бровей, карандаши чтобы бровей и другие средства чтобы их подкрашивания.

Скрыть дефекты кожи. С помощью перманентного макияжа дозволительно скрыть дефекты кожи: царапины, ожоги, рубцы в районе бровей.

Позволительно сделать «брови мечты». Те, кому не повезло с бровями, обладательницы тонких, могут выбрать форму и получить приманка идеальные брови. Таким образом, известный макияж помогает решить полоса проблем, связанных с редкими бесформенными бровями.

jozz регистрация

(Matthewnof, 20. 11. 2021 12:40)

jozz регистрация https://casinomax.ru/obzory-casino/4-obzor-jozz-casino.html

play to earn games

(WillieZoorn, 20. 11. 2021 9:06)


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59

následující » 

 


Archiv

Kalendář
<< srpen / 2022 >>