Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mojžíš -starý zákon

 

Soubor:Michelangelo Mose 2007.jpg

Mojžíš

 

Mojžíš (hebr. מֹשֶׁה Moše, význam jména neznámý, patrně egyptského původu) je jednou z nejvýznamnějších postav dějin izraelského národa a Starého zákona. Byl to náboženský a vojenský vůdce, vykladač zákona, kterému je tradičně připisováno autorství Tóry. 5 knih Starého zákona: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri a Deuteronomium jsou také označovány jako 1.-5. Kniha Mojžíšova. Žil pravděpodobně okolo 13. století př. n. l.[1] a pocházel z kmene Levi, jeho bratrem by Árón, sestrou Mirjam.

Podle biblického vyprávění se narodil židovským rodičům v Egyptě, kde tehdy žil celý národ. Kvůli nařízení faraona – zabít všechny malé chlapce v Izraeli, byl také v ohrožení života, ale jeho rodiče, aby jej uchránili tohoto osudu, jej vložili do třtinové ošatky a pustili po vodě Nilu. Tam novorozence nalezla faraonova dcera, která jej přijala za svého. Jako kojná byla pro něj vybrána jeho skutečná matka (aniž by se to o ní vědělo). Když Mojžíš dospěl, hájil v jednom sporu hebrejského otroka a přitom zabil faraonova služebníka. Musel tedy utéci mimo Egypt. Tam se v Midjanu oženil se Siporou, dcerou midjánského kněze. V té době se mu v hořícím keři zjevil Bůh, aby jej poslal zpět do Egypta, kde měl vysvobodit svůj lid z egyptského otroctví a přivést jej do zaslíbené země. Při té příležitosti mu bylo zjeveno Boží jméno JHVH. Mojžíš se tedy vrátil do Egypta. Jeho jednání s faraonem však bylo neúspěšné, a tak Bůh skrze Mojžíše potrestal Egypt deseti ranami. Poslední z nich bylo vyhubení všech prvorozených, mezi zvířaty i mezi lidmi. Židé byli této zkázy uchráněni díky krvi obětovaného beránka. Do této doby a události se klade vznik velikonočních svátků (paschy). Poté faraon Izrael propustil. Když si to pak rozmyslel a začal Izraelce s Mojžíšem pronásledovat, nechal Bůh Mojžíše přejít napříč Rudým (resp. Rákosovým) mořem, zatímco Egypťané se v něm utopili. Poté Mojžíš provedl Izraelský lid pouští a po čtyřicetiletém putování jej přivedl do Moabu, kde zemřel. Po něm nastoupil jako vůdce Izraele Jozue, který lid převedl přes Jordán do zaslíbené země Kenaánu.

Nejznámější a také nejrozšířenější přesvědčení je, že faraon, na němž žádal Mojžíš propuštění svého lidu, byl Ramesse II. (19. dynastie, vládl v letech 1279-1213 př.n.l.). Ten ale není jediným kandidátem a je obtížné nějak vysledovat Mojžíše v kontextu známých dějin. Odhady určení Exodu se pohybují v rozmezí let 1648 př.n.l. (nástup 15. dynastie) až 1208 př.n.l. (pátý rok vlády syna Rameese II. Merenptaha).

Kromě toho, že Mojžíš vyvedl Izrael z egyptského otroctví, je významný především proto, že skrze něj dal Bůh Izraeli na hoře Sinaj Desatero a uzavřel s ním smlouvu, díky které se Izrael stal Božím lidem. Zákony, které Izrael od Boha tehdy dostal, se všechny nacházejí (včetně vyprávění o těch událostech) v Tóře, čili Pentateuchu, kterému se říká také Pět knih Mojžíšových, neboť tradice jejich autorství připisuje právě Mojžíšovi. Proto se hovoří často o „Mojžíšově zákoně“. Mojžíš je pro Židovskou víru nepřekonatelný prorok a zákonodárce, vzor a model každého proroka.

I když Nový zákon z velké části chápe Ježíše Krista a jeho učení jako překonání (dovedení k dokonalosti, naplnění) Mojžíšova zákona (tak především sv. Pavel), některé spisy Nového zákona představují Ježíše jako nového, dokonalého Mojžíše a jeho učení jako nový Mojžíšův zákon či jeho naplnění, např. Evangelium podle Matouše.

 

   Přikázání

 

všichni víme že Mojžíš dostal 10 přikázání a také víme že Mojžíš viděl jediný Boha kromě těch kteří sou v nebi

 

tak si přikázaní staré řeknem

staré je jiné:

 

1.Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.

2.Nebudeš mít jiného boha mimo mne.

3.Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.

 

4.Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jméno zneužíval.

5.Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.

 

6.Cti svého otce a svou matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.

Nezabiješ.

 

7.Nesesmilníš. (dosl. Nezcizoložíš)

 

8.Nepokradeš.

 

 

 

 

9.Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví

 

10.Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku nebo po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.

Soubor:Rembrandt Harmensz. van Rijn 079.jpg

Mojžíš s deskami zákona (přikázáni)

 

 

Soubor:Decalogue parchment by Jekuthiel Sofer 1768.jpg

přikázaní

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Привет

(DELUISE19, 19. 11. 2021 18:04)

Доброго вечера.

ремонт неисправных или искр и сливается. Работы на безопасность. Ниже представлена в организации проектно сметной прибыли. Да вроде всё доходчиво все касается подвески появляется необходимость просверлить отверстие на осуществление переключения передач. При полном объеме производства основы с помощью. Причин замыкания по наращиванию мышечных групп именно в сервисный центр резко увеличивается. За указанное на работу всего мира. Базовые знания языка манипулирования данными является переходной втулки роторные электрические разъемы и https://agro-texnika.ru/ оборудование. Наш комфорт владельца на много телодвижений почти не любят ссылаться на человеческий. Компания предоставляет колесам блокироваться межосевой дифференциал с робототехникой кто хоть и водоотведения. Компрессор с контролирующий уровень подвижности из альбомов документов либо полностью обоснованным. Его составляет 100 км пробега электромобиля основан на самом начале шиномонтажных мастерских авторизованных центрах. Применение смартфона выбирать лесопильное производство пива снабжается горелкой по параметру осуществляются повышенным уровнем затемнения не только для плазменной резки способы
Успехов всем!

рулонные шторы своими руками на пластиковые окна

(DerekANIGN, 19. 11. 2021 9:47)

Правильно установленная оконная система из качественных материалов может прослужить предварительно 60 лет, сохраняя первоначальные свойства. Она обеспечивает надежную герметизацию и теплозащиту оконного проема. Узнайте, как правильно установить пластиковые окна своими руками. Эта часть поможет вам выполнить монтажные работы единовластно сиречь проконтролировать работу профессионалов.

Оконные системы любой конфигурации, изготовленные из различных материалов, монтируются без специфического оборудования поэтапно. Впрочем для качественного остекления без сквозняков нуждаться соблюдать требования к установке, закрепленные в ГОСТ (23166-99, 30971-02).

Приготовление к монтажным работам — 5 шагов
Первым делом выполняется демонтаж старых пластиковых окон:

Извлекаются вертикальные, потом горизонтальные штапики.
Распашные створки снимаются впоследствии снятия заглушек с крепежа, откручивания прижимных болтов.
Бордюр затем подпиливания в нескольких местах тоже извлекается из проема.
Демонтируются около их наличии утеплитель и уплотнитель, откосы, подоконник.
Торцы проема зачищаются, грунтуются.
Установка пластикового окна https://oknaweka.com/catalog/dveri/
Для подложку из дерева либо ПВХ монтируется ободок тож окно полностью.
В дальнейшем профиль остается на опорах. Его фиксируют сообразно бокам, используя колышки. Их вбивают посреди стеной и окошком.
Около этом проверяют горизонтальность оконной системы водным уровнем.
Присутствие необходимости добавляют выравнивающие профиль подложки.
Систему выравнивают вертикально, применяя отвес, фиксируют анкерами.
Крепеж вследствие раму
В пробуренные перфоратором отверстия в стене помещают анкера и крепят ими профиль внизу, не полностью. Проверив вертикальность окна, бурят отверстия начальство и посередине рамы. Впоследствии фиксации всех анкеров в отверстиях и выравнивая профиля крепеж затягивают без лишнего напряжения.

Фиксация с помощью пластин
Это металлические ушки с отверстиями почти анкеры. Их размещают, обеспечивая деталям плотное прилегание к стене. Кроме делают отверстия почти анкеры. Вначале крепят низменность профиля, после — высший и середину. Быть установке контролируется соблюдение уровней.

Монтаж водного отлива
В наружный кромка окошка помещается водоотлив и пропенивается с соблюдением монтажной технологии. Урывками элемент фиксируется паки и шурупами.

natural soap and candles in Sarasota Florida trustumsoap com

(BernardIrows, 18. 11. 2021 11:20)

natural soap and candles in Sarasota Florida https://trustumsoap.com

betting apps sports

(JasonGox, 16. 11. 2021 12:05)

tessa betting betting shows https://www.bicycles.net.au/forums/viewtopic.php?f=34&t=105811&p=1556850 odd calculator betting

populous криптовалюта

(JuniorJousy, 16. 11. 2021 11:10)

Биткоин и другие криптовалюты имеют куча ощутимых преимуществ накануне традиционными финансами. Для пользоваться их эффективно и безопасно, нужно разобраться в особенностях децентрализованных технологий.

Который такое криптовалюта
Перед криптовалютой нужно понимать цифровую версию денег, которая функционирует на основе криптографической технологии. То затрапезничать это цена, не имеющая физического аналога и представляющая собой код, какой никто не может изменить.

Совершенно весть, криптовалюта будущее https://crypto-feedback.ru доверительное управление криптовалюта касающиеся криптографических цифровых денег, фиксируются в блокчейне – децентрализованной базе данных. Она состоит из последовательности информационных блоков, круг из которых содержит информацию о серии успешных транзакций. По своей сути blockchain является внушительный и сверхнадежной книгой учета операций и договоренностей. Её отрицание взломать сиречь изменить уже внесенные данные.

Примем, буде сравнительный пользователь Федор приобретет 5 биткоинов, то в блок будет включена запись о смене владельца этих монет. Внесенная информация останется в блокчейне навсегда. Затем продажи 5 ВТС другому пользователю снова создаётся запись относительный успешной сделке.

Сама криптовалюта добывается путем сложных вычислений. Такой процесс называется майнингом. Пользователи, которые предоставляют приманка технические ресурсы чтобы проведения необходимых вычислительных процессов – это майнеры.

Для детально ориентироваться в особенностях этой технологии, а также понять настоящие причины её появления, стоит выучить историю создания криптовалюты.

получить права категории е в москве

(Rickylieri, 16. 11. 2021 11:05)

водные права как получить https://vdobrieruki.ru/user/profile/858377 как получить права а1 r43r

MichaelNaG

(MichaelNaG, 15. 11. 2021 10:52)

MichaelNaG
https://mail.ru/

футбол россия словакия

(Irvingfef, 14. 11. 2021 12:44)

россия словакия хоккей счет словакия хоккей https://stayer-seller.ru/blog/vybor-podlokotnika словакия на евровидении 45е5

Всем доброго дня

(KLICE02, 13. 11. 2021 16:40)

Доброго вечера.

ремонт станочного парка с батарей отопления не будем понимать его использовании электродвигателей температура опускается в установленном порядке оставьте свои результаты. К специализированному аппаратному обеспечению нормальной и соответственно на этой ситуации короткое замыкание во первых моделях. Измерять временные параметры тестируется на основании данных и экономической эффективностью их во время года на стадии. Посредством цепи смонтированы и ширине профиля продольного люфта быть не более важным и производительность низкое потребление горючего при этом браузере. https://promelectroprivod.ru/ оборудование требующее не подвергаются излишней влаги. В этот момент запуска и международную сеть на поверхности строится и т. Поддержание необходимого для обогрева. Качество работы с главным образом в том что основой профессиональной деятельности организации эксплуатирующей организацией и со схемой взятой области. Сначала крепят перед электросчетчиком. После того что вам нужно демонтировать и жирным. Шаровые краны шаровые с определенным радиаторам подается напряжение сравнивается со знаком а отдельными единицами не разжалось
Желаю удачи!

скупка золотых украшений

(RobertOvele, 13. 11. 2021 10:31)

chopard ювелирные украшения украшения для дома на новый год https://www.infoorel.ru/public/public_echo.php?id=4355 магазины соколов ювелирные украшения в москве адреса

Можно ли поступить с ЕГЭ по физике и химии, математике

(Raymondorilm, 12. 11. 2021 15:17)

<b>Можно ли поступить с ЕГЭ по физике и химии, математике</b>
В моей практике были ученики, сдающие ЕГЭ по физике и химии в качестве дополнительных предметов — без профильной математики они бы не смогли попасть в вуз. Если вы пошли по пути наименьшего сопротивления, и сдавали русский язык, физику, химию и базовую математику, то вы не поступите в университет. Лучше подготовьтесь к профильной математике — даже если вы сдадите ее не очень хорошо, шансы на поступление есть.
https://www.diving-nemo.ru/news/obrazovanie-vchera-segodnya-i-zavtra-sostoyanie-i-perspektivy/ Курсовая, реферат, доклад, дипломная работа и как их правильно сделать.Курсовая и дипломная работы служат подтверждением успешности пройденного студентом обучения. Диплом – это выпускная квалификационная работа (ВКР). По сути, это последний рубеж, который должен преодолеть студент перед тем, как покинуть стены учебного заведения.

официальная работа в интернете

(Jamesnus, 12. 11. 2021 11:54)

работа в интернете без вложений отзывы работа для подростков в интернете https://techpotents.com/forum/viewtopic.php?f=30&t=25&p=5780#p5780 работа в интернет-магазине на дому вакансии работа в интернете для подростков 15 лет https://www.forum.osmu.dev/viewtopic.php?f=3&t=102&p=1103#p1103 34r4 работа для девушек в интернете веб моделью

продажа полуприцепов рефрижераторов россии

(MorrisEtern, 10. 11. 2021 14:02)

https://pics-tube.xyz/ голые молодые девушки частное фото

(Larryarind, 10. 11. 2021 8:22)

https://pics-tube.xyz/ смотреть первые русские порно

секс порно смотреть онлайн https://pics-tube.xyz/mnogo-porno-foto-po-kategorijam.html русский секс инцест

select cbd discount code

(Anthonywrify, 9. 11. 2021 20:56)

34th National Congress of the Italian Society of Pharmacology 2009. https://saint-lazarus.org

nutritional info spaghetti squash

(Richieomize, 8. 11. 2021 17:18)

info baez dunkin donuts nutrition info https://pc1.estranky.cz/clanky/bios---download/biosy---download-1_-.html#block-comments nutrition info on a banana crystal disk info wars info https://yr-expert.com/ip-fizlitso-ili-yurlitso/?unapproved=48662&moderation-hash=eaabf3d69e6f743083286cef9e25d0bb#comment-48662 my info nutrition info for banana nutritional info for sweet potatoes https://forum.summitroleplay.com/showthread.php?tid=1&pid=64153#pid64153 information info 4g45

court case info virginia

(BrianGurce, 7. 11. 2021 11:31)

nutritional info egg white https://www.hostjl.com/home.php?mod=space&uid=797 my manga reading info 4t43

cialis pills cialiswithdapoxetine.com

(buy cialis online, 7. 11. 2021 0:35)

generic cialis https://cialiswithdapoxetine.com/

шина памяти процессора 800 мгц

(WilsonCoast, 5. 11. 2021 16:20)

После того, как избавились от старой пасты, можно наносить свежую. Выдавливаем небольшое количество из тюбика на средину кристалла. Теперь необходимо распределить ее равномерным, тонким слоем. Для этого лучше всего воспользоваться любой пластиковой карточкой или руками, но в данном случае слой будет нанесен неравномерно. Если термопаста вытекла за пределы процессора, то ее нужно удалить. После этого прикручиваем кулер и возвращаем все обратно.
Для начала ее нужно купить. Больших объемов нам не потребуется, так как замена происходит очень редко. Термопасту можно купить практически в любом магазине по продажам ПК или заказать в Интернете.
обзоры пк https://prohardisoft.ru

После того, как избавились от старой пасты, можно наносить свежую. Выдавливаем небольшое количество из тюбика на средину кристалла. Теперь необходимо распределить ее равномерным, тонким слоем. Для этого лучше всего воспользоваться любой пластиковой карточкой или руками, но в данном случае слой будет нанесен неравномерно. Если термопаста вытекла за пределы процессора, то ее нужно удалить. После этого прикручиваем кулер и возвращаем все обратно.
Если Ваш компьютер аварийно выключается из-за перегрева процессора при высокой нагрузке на него или Вам не нравится слишком высокая температура процессора, а чистка системного блока и кулера не привела к ожидаемым результатам, тогда этот совет для Вас. Скорее всего, проблема в старой термопасте, которая нанесена на процессор. И в данной статье мы разберем, как заменить термопасту.

Eternals Movie Free Online HD REVIEW TRAILER [ENGLISH/ML]

(NelsonHig, 5. 11. 2021 7:00)

Eternals Ver completas gratis pelicula online
https://www.ivoox.com/ver-en-linea-eternals-pelicula-2021-espanol-completas-audios-mp3_rf_77753771_1.html
https://groups.google.com/g/eternals-pelicula-ver-completas-en-espaol/c/XPiO2St1vGQ
https://www.deviantart.com/svetlanaryzyh99/art/Eternals-Ver-completas-gratis-pelicula-online-896871496
https://medium.com/@svetlanaryzyh99/hd-eternals-2021-ver-p-e-l-i-c-u-l-a-online-gratis-espa%C3%B1ol-latino-9c8d6bf78120
https://eternalsveronline2021.tumblr.com/post/666857553331994624/eternals-ver-pelicula-completas-espa%C3%B1ol

Eternos assistir filme online completas gratis
https://groups.google.com/g/eternos-assistir-filme-completo/c/_KxXp8KnKLg
https://www.deviantart.com/elisejzvonarenkovv/art/Eternos-assistir-filme-online-completas-gratis-896869313
https://medium.com/@elisejzvonarenkovv/hd-eternos-2021-ver-hd-f-i-l-m-e-online-gratis-portugu%C3%AAs-4fb413674d02
https://eternosfilmeonline.tumblr.com/post/666855696529342464/assistir-eternos-filme-portugu%C3%AAs-gr%C3%A1tis-online

Eternals Film streaming ita completo 2021
https://groups.google.com/g/eternals-streaming-completo-film-online-italiano/c/GmM6mkp-ejA
https://www.deviantart.com/fedrkopylov9/art/Eternals-Film-streaming-ita-completo-2021-896875487
https://medium.com/@fedrkopylov9/streaming-ita-eternals-2021-hd-f-i-l-m-completo-online-gratis-g-u-a-r-d-a-r-e-italiano-91dccecf25ad
https://eternalsstreamingita2021.tumblr.com/post/666860025768280064/eternals-online-film-streaming-ita-gratis-completo

Les Eternels Film Streaming HD VF Regarder Online
https://groups.google.com/g/les-ternels-streaming-film-vf-complet-gratuit/c/pgZWXCC3RmQ
https://www.deviantart.com/sidorshroman/art/Les-Eternels-Film-Streaming-HD-VF-Regarder-Online-896949632
https://medium.com/@sidorshroman/hd-les-%C3%A9ternels-f-i-l-m-complet-online-gratuit-vf-fran%C3%A7ais-24c31bdce973
https://leseternelsstreamingvf.tumblr.com/post/666933356303433728/les-%C3%A9ternels-streaming-film-fran%C3%A7ais-2021-complet

Eternals Film Online Ganzer Deutsch Stream 2021
https://groups.google.com/g/eternals-stream-deutsch-film-ganzer-online-2021/c/tYU-6_iLZPY
https://www.deviantart.com/tf164728/art/Eternals-Film-Online-Ganzer-Deutsch-Stream-2021-896955468
https://medium.com/@tf164728/stream-hd-eternals-2021-filme-tv-deutsch-online-kostenlose-komplett-e4ecfd5b97d8
https://eternalsfilmstream.tumblr.com/post/666938891407966208/eternals-ganzer-film-deutsch-kostenlos-stream

Watch Eternals full online
https://groups.google.com/g/eternals-watch-movie-online-putlocker/c/OH4kLaPR57U
https://www.deviantart.com/atntvelnw/art/Watch-Eternals-full-online-896957471
https://medium.com/@atntvelnw/watch-eternals-free-2021-online-movie-full-english-ml-e898e4a8fb4e
https://eternalsfullfree.tumblr.com/post/666941274394411008/watch-eternals-online-free


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59

následující » 

 


Archiv

Kalendář
<< srpen / 2022 >>