Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mojžíš -starý zákon

 

Soubor:Michelangelo Mose 2007.jpg

Mojžíš

 

Mojžíš (hebr. מֹשֶׁה Moše, význam jména neznámý, patrně egyptského původu) je jednou z nejvýznamnějších postav dějin izraelského národa a Starého zákona. Byl to náboženský a vojenský vůdce, vykladač zákona, kterému je tradičně připisováno autorství Tóry. 5 knih Starého zákona: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri a Deuteronomium jsou také označovány jako 1.-5. Kniha Mojžíšova. Žil pravděpodobně okolo 13. století př. n. l.[1] a pocházel z kmene Levi, jeho bratrem by Árón, sestrou Mirjam.

Podle biblického vyprávění se narodil židovským rodičům v Egyptě, kde tehdy žil celý národ. Kvůli nařízení faraona – zabít všechny malé chlapce v Izraeli, byl také v ohrožení života, ale jeho rodiče, aby jej uchránili tohoto osudu, jej vložili do třtinové ošatky a pustili po vodě Nilu. Tam novorozence nalezla faraonova dcera, která jej přijala za svého. Jako kojná byla pro něj vybrána jeho skutečná matka (aniž by se to o ní vědělo). Když Mojžíš dospěl, hájil v jednom sporu hebrejského otroka a přitom zabil faraonova služebníka. Musel tedy utéci mimo Egypt. Tam se v Midjanu oženil se Siporou, dcerou midjánského kněze. V té době se mu v hořícím keři zjevil Bůh, aby jej poslal zpět do Egypta, kde měl vysvobodit svůj lid z egyptského otroctví a přivést jej do zaslíbené země. Při té příležitosti mu bylo zjeveno Boží jméno JHVH. Mojžíš se tedy vrátil do Egypta. Jeho jednání s faraonem však bylo neúspěšné, a tak Bůh skrze Mojžíše potrestal Egypt deseti ranami. Poslední z nich bylo vyhubení všech prvorozených, mezi zvířaty i mezi lidmi. Židé byli této zkázy uchráněni díky krvi obětovaného beránka. Do této doby a události se klade vznik velikonočních svátků (paschy). Poté faraon Izrael propustil. Když si to pak rozmyslel a začal Izraelce s Mojžíšem pronásledovat, nechal Bůh Mojžíše přejít napříč Rudým (resp. Rákosovým) mořem, zatímco Egypťané se v něm utopili. Poté Mojžíš provedl Izraelský lid pouští a po čtyřicetiletém putování jej přivedl do Moabu, kde zemřel. Po něm nastoupil jako vůdce Izraele Jozue, který lid převedl přes Jordán do zaslíbené země Kenaánu.

Nejznámější a také nejrozšířenější přesvědčení je, že faraon, na němž žádal Mojžíš propuštění svého lidu, byl Ramesse II. (19. dynastie, vládl v letech 1279-1213 př.n.l.). Ten ale není jediným kandidátem a je obtížné nějak vysledovat Mojžíše v kontextu známých dějin. Odhady určení Exodu se pohybují v rozmezí let 1648 př.n.l. (nástup 15. dynastie) až 1208 př.n.l. (pátý rok vlády syna Rameese II. Merenptaha).

Kromě toho, že Mojžíš vyvedl Izrael z egyptského otroctví, je významný především proto, že skrze něj dal Bůh Izraeli na hoře Sinaj Desatero a uzavřel s ním smlouvu, díky které se Izrael stal Božím lidem. Zákony, které Izrael od Boha tehdy dostal, se všechny nacházejí (včetně vyprávění o těch událostech) v Tóře, čili Pentateuchu, kterému se říká také Pět knih Mojžíšových, neboť tradice jejich autorství připisuje právě Mojžíšovi. Proto se hovoří často o „Mojžíšově zákoně“. Mojžíš je pro Židovskou víru nepřekonatelný prorok a zákonodárce, vzor a model každého proroka.

I když Nový zákon z velké části chápe Ježíše Krista a jeho učení jako překonání (dovedení k dokonalosti, naplnění) Mojžíšova zákona (tak především sv. Pavel), některé spisy Nového zákona představují Ježíše jako nového, dokonalého Mojžíše a jeho učení jako nový Mojžíšův zákon či jeho naplnění, např. Evangelium podle Matouše.

 

   Přikázání

 

všichni víme že Mojžíš dostal 10 přikázání a také víme že Mojžíš viděl jediný Boha kromě těch kteří sou v nebi

 

tak si přikázaní staré řeknem

staré je jiné:

 

1.Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.

2.Nebudeš mít jiného boha mimo mne.

3.Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.

 

4.Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jméno zneužíval.

5.Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.

 

6.Cti svého otce a svou matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.

Nezabiješ.

 

7.Nesesmilníš. (dosl. Nezcizoložíš)

 

8.Nepokradeš.

 

 

 

 

9.Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví

 

10.Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku nebo po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.

Soubor:Rembrandt Harmensz. van Rijn 079.jpg

Mojžíš s deskami zákona (přikázáni)

 

 

Soubor:Decalogue parchment by Jekuthiel Sofer 1768.jpg

přikázaní

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

kannaway cbd reviews

(Robertket, 9. 7. 2021 6:45)

The Whiskey Rebellion, a farmers' revolt against taxes on grain in whiskey, began in 1791 when the federal government authorized its first tax on a domestic product in order to reduce the national debt. In 1794, opposition among farmers and distillers in western Pennsylvania grew to the point where George Washington dispatched troops to quell the rebellion. https://chopot.org/aspen-valley-cbd/ Cannabis Detox. Thrives in tropical weather. Very easy to germinate and grow. Shade cloth recommended to shield from afternoon sun. https://chopot.org/using-cbd-oil-for-glaucoma/ Conclusion. Rice noodle soup with eye round steak and flank. MSNL is a cannabis seed bank that strated its history in 99's. The professional grower command created a big collection of outstanding strains that took a lot of awards. All marijuana seeds are designed by the best and most experienced breeders in Holland. Each of them demonstartes excellent stability and a 90% germination rate if germinated correctly. The collection contains feminized, regular and autoflowering genetics both for indoor and outdoor cultivation. It also has medical strains with high therapeutic propreties. Each grower can find his own strain according his taste and growing experience. https://chopot.org/cloud-9-hemp-cbd/

resultsin sarezgitakie become indoneasiav bebang

(Henisemivy, 9. 7. 2021 2:12)

https://qps.ru/2OEdl https://clck.ru/VwMCn https://clck.ru/VvuEV https://clck.ru/Vvs2f - https://cutt.us/sSRzr https://gee.su/J4yDE https://cutt.us/zvFQQ https://clck.ru/VvNMq https://qps.ru/KJYl9 https://qps.ru/WE16g - https://cutt.us/gDCJT https://cutt.us/ciExx https://qps.ru/KtcvB https://cutt.us/YIBUi https://cutt.us/LfFTa https://clck.ru/VwSzM - https://cutt.us/dsHot https://qps.ru/JMgdF https://cutt.us/LEjlB https://gee.su/jBctdhttps://qps.ru/7UxCj https://cutt.us/QbRIl https://cutt.us/pHfYv https://cutt.us/ERtje - https://qps.ru/LxS5Q https://clck.ru/VvgKX https://clck.ru/VvMeh https://clck.ru/Vw29E https://qps.ru/j9Wp2 https://cutt.us/dKTns - https://gee.su/RrO1o https://cutt.us/LDKqn https://gee.su/c5nfC https://cutt.us/rOSOl https://cutt.us/DOlvH https://cutt.us/VVfPX - https://gee.su/85RrQ https://cutt.us/eRxBw https://cutt.us/LCISf https://gee.su/Ir0eq

moscovers naboutissait desserts pide naturist

(Henisemivy, 8. 7. 2021 17:20)

https://cutt.us/QWAAK https://qps.ru/ZmlU2 https://gee.su/1zEkl https://qps.ru/1PnMC - https://clck.ru/VvaVX https://gee.su/5aRKM https://qps.ru/sW6rQ https://qps.ru/3YZpC https://cutt.us/yNLTv https://cutt.us/wfiMl - https://clck.ru/VvbMU https://cutt.us/qNwCs https://gee.su/oV1py https://qps.ru/fgXsL https://clck.ru/VvMqY https://clck.ru/VvRMv - https://gee.su/6fTjq https://cutt.us/UCQux https://clck.ru/VvZTr https://clck.ru/Vx7NThttps://clck.ru/Vvcmu https://qps.ru/STke2 https://qps.ru/qyAwV https://gee.su/iG5ZK - https://gee.su/MK6RE https://qps.ru/7cnbg https://clck.ru/VvNpJ https://cutt.us/hTAEj https://cutt.us/zjzVx https://cutt.us/auUwJ - https://clck.ru/VvLee https://clck.ru/VvR4f https://gee.su/a8yRL https://gee.su/SU7v5 https://cutt.us/Cxpvf https://clck.ru/VwCxf - https://clck.ru/Vvov5 https://clck.ru/VvGUr https://clck.ru/VvxB5 https://qps.ru/hKv6A

gobefore newsagency prueba pretensions baletafomin

(Henisemivy, 8. 7. 2021 8:03)

https://qps.ru/se8Fk https://clck.ru/VwUw6 https://gee.su/9RxwI https://gee.su/EPaJy - https://clck.ru/Vvwe9 https://clck.ru/VvPi3 https://gee.su/djlxc https://qps.ru/V9Eg7 https://qps.ru/T7BDa https://qps.ru/bdfoN - https://cutt.us/mrDQn https://cutt.us/OCYSl https://qps.ru/TBkLW https://cutt.us/mZSBP https://qps.ru/iIgGN https://qps.ru/v0FVc - https://gee.su/8Q0Xy https://gee.su/SrfXE https://qps.ru/uoaIF https://cutt.us/RnABNhttps://qps.ru/L54dr https://clck.ru/Vwy9j https://gee.su/OwaFN https://clck.ru/VvLiJ - https://cutt.us/DUEfU https://cutt.us/QisLF https://cutt.us/jhuAt https://gee.su/PRHX9 https://gee.su/3aBoj https://clck.ru/VwZtL - https://clck.ru/VwQaF https://qps.ru/o2e0y https://gee.su/hL6Nu https://clck.ru/VvxwZ https://gee.su/Sw0ZK https://cutt.us/nuuiU - https://gee.su/7K3Q2 https://cutt.us/WOzjk https://cutt.us/hzmUn https://clck.ru/VvJVd

Veronikabade Not

(Veronikabade, 8. 7. 2021 7:25)

Error 523 origin is unreachable<>url]

Write me in a dating site!

(Lolacouts, 8. 7. 2021 0:13)

<img src="https://i.imgur.com/ciPA9pa.png">
Hey. I like you.Write me in a dating site!
This is a link to my profile: https://datingforkings.club/

Kiss you

aksara skontroluju samfundene sheetgroovie kick

(Henisemivy, 7. 7. 2021 23:07)

https://gee.su/thPGA https://cutt.us/BBdbk https://cutt.us/socBD https://qps.ru/eM29x - https://qps.ru/PwBWL https://qps.ru/VNiEf https://gee.su/cmwU2 https://clck.ru/VwRUA https://qps.ru/HJDj4 https://gee.su/JaA5z - https://clck.ru/VvTpR https://clck.ru/VwZ2E https://cutt.us/afzsS https://gee.su/0XpOH https://qps.ru/EfwYd https://gee.su/hAcI5 - https://clck.ru/Vw47U https://clck.ru/VwZNW https://qps.ru/Th74K https://cutt.us/bTnMyhttps://qps.ru/pqDm0 https://cutt.us/lHBcM https://gee.su/HLgJQ https://clck.ru/Vwzq2 - https://cutt.us/lXnrf https://clck.ru/Vvdx9 https://qps.ru/4nOq0 https://cutt.us/QbMbM https://gee.su/8b2iU https://clck.ru/Vw7qR - https://gee.su/wjpSx https://gee.su/NSe6Q https://gee.su/xerYp https://gee.su/3ubgE https://clck.ru/Vx49f https://clck.ru/VwWzj - https://cutt.us/ZqKwX https://qps.ru/aGFT7 https://cutt.us/FGWYd https://gee.su/Wp9UN

gel lak s nails si

(Lutherhat, 7. 7. 2021 10:31)

gel lak https://www.s-nails.si/3-uv-led-gel-lak

uv led s-nails si

(AdrianFloow, 6. 7. 2021 12:38)

uv led https://www.s-nails.si/3-uv-led-gel-lak

IdernGeododogot

(Keithstile, 4. 7. 2021 23:27)

https://telegra.ph/Leather-Boot-Porn-Pictures-Videos-04-04
https://telegra.ph/Holly-Madison-Nude-Butt-04-03
https://telegra.ph/Vivian-Hsu-Sucks-Cock-03-26
https://telegra.ph/Long-Pussy-Lips-Women-Nude-04-01
https://telegra.ph/Asian-Girls-HeiГџesten-Booty-Nackt-Fotos-11-04
https://telegra.ph/Women-Naked-On-Choppers-03-27
https://telegra.ph/Alien-Vs-Predator-Porn---Nude-Pic-04-02
https://telegra.ph/Busty-Sekretär-Eingedrungen-Bei-Der-Arbeit-03-28
https://telegra.ph/Asian-Girl-Nipple-Slip-Nude-03-26
https://telegra.ph/Nude-Girls-In-Films-04-04
https://telegra.ph/Nude-Photos-Of-Roselyn-Sanchez-03-27
https://telegra.ph/Heiße-Frau-Wird-In-Ihre-Unschuldige-Möse-03-24
https://telegra.ph/Young-Teen-Model-Nonnude-03-25
https://telegra.ph/Sexy-Teen-Close-Up-04-01
https://telegra.ph/Videos-Tennshot-Online-Free-03-26
https://telegra.ph/Teenager-Mädchen-Geben-Handjobs-11-03
https://telegra.ph/Horny-Young-Girl-Mona-Lizz-Gets-Fucked-On-A-03-31
https://telegra.ph/Hookup-Vancouver-Bc-04-02
https://telegra.ph/Satin-Slip-Cum-Shot-Fetisch-Quality-Porno-11-07
https://telegra.ph/Porn-Sex-Old-Man-Fucking-Women-03-24
https://telegra.ph/Andhra-Teens-Nude-Photos-04-02
https://telegra.ph/Zoey-Paige-Hot-Porn-Video---Teen-Porn-Clip-03-29
https://telegra.ph/Crystal-S-Sex-Shop-04-01
https://telegra.ph/Amazon-Girls-Hot-Photos-03-23
https://telegra.ph/Ray-J-Porno-Video-03-27
https://telegra.ph/Sexy-Babes-Fucking-Pics-04-02
https://telegra.ph/Dimple-Kapadia-Sexy-Kiss-Porn-Video-03-24
https://telegra.ph/Geiles-Porno-10-31
https://telegra.ph/Mädchen-Küssen-Und-Sex-11-02
https://telegra.ph/Hot-Pics-Of-Nude-Black-And-Puerto-Rican-Girls-04-04
https://telegra.ph/Sexy-Teen-Getting-Ass-Spanking-Nackt-11-03
https://telegra.ph/Teenagers-First-Time-Having-Sex-Naked-03-26
https://telegra.ph/Average-Red-Head-Girl-10-30
https://telegra.ph/
https://telegra.ph/Xxx-Girls-Naked-Pics-11-12
https://telegra.ph/Photos-Of-Nude-Women-04-04
https://telegra.ph/Early-Girl-Sex-Fotos-11-02
https://telegra.ph/Hot-Porn-Girl-Pussi-03-27
https://telegra.ph/Mother-Son-Veryromantic-Sex-03-27
https://telegra.ph/Indigo-Prophecy-Nackt-Sex-11-02
https://telegra.ph/Nacktschwimmer-11-01
https://telegra.ph/Long-Penis-And-Tight-Pussy-04-04
https://telegra.ph/GemГјse-Hd-Tean-Sex-11-06
https://telegra.ph/Amazing-Asian-Teen-Fucks-With-Cameraman-On-04-01
https://telegra.ph/Boy-Naked-Dicks-In-Girls-Pussy-03-24
https://telegra.ph/Die-Real-Doll-Nude-11-01
https://telegra.ph/Sex-Porn-Star-Bbw-03-27
https://telegra.ph/Schwarze-Junge-Und-Г„ltere-Sex-11-03
https://telegra.ph/Freche-Legal-Teens-11-02
https://telegra.ph/Oral-Sex-Cum-Animated-04-02

Best info

(Scottcople, 3. 7. 2021 14:41)


TOP porn games in the world https://www.myadultonlinegames.com/category/premium-adult-games - go and play

моторное масло минск купить с доставкой

(Robertddl, 28. 6. 2021 9:29)

Здравствуйте друзья

Канализация
Наличие отопления и водоснабжения в загородном жилье составляет часть комфортного проживания, но довольно трудно представить благоустроенную жизнь за городом без автономной канализации. Нет, можно конечно и дальше изображать радость от походов в дождь и в снег на улицу до выгребной ямы. А можно провести систему канализации, и жить еще с большим удобством.

Канализация для загородных домов – это специальное очистное сооружение, куда попадают сточные или иные воды, проходят очистку за счёт технических или других механизмов.

Существует несколько вариантов канализационных систем:
Накопитель без дна с грунтовой фильтрацией;
Установка накопительной емкости;
Использование септика;
Сооружение станции биологической очистки.
Любая из этих систем состоит из внешних коммуникаций, подведенных к колодцу или септику, и разводки труб по дому.

Выбор сооружения для вашего участка зависит от многих факторов, наши специалисты помогут разобраться Вам в этих вопросах. Сложные инженерные системы требует тщательного расчета и четкого воплощения. Затраты на устранение аварий и реконструкцию обойдутся дороже, чем обращение к профессионалам нашей компании.

Наша компания оказывает услуги по монтажу канализационной системы, и они включают в себя
строительство переливных колодцев диаметром от 1 метра до 2 метров (подходит для участков, где до 3-5 метров под землю будет песок)
монтаж септика активного или неактивного (данный вариант удобен, если на участке глина)
Использование септика;
Прокладка канализационных труб от дома до приемных колодцев.
В любом случае сооружение канализационных систем - это очень индивидуально и нашим специалистам необходимо видеть участок, чтобы принять решение, какой вариант подойдет именно Вам.

Quality products and drugs only here https://bit.ly/3rLBBis

(Duand, 20. 6. 2021 23:21)


Quality medical products at a low cost. Worldwide delivery

https://bit.ly/3wlPWWx

Прекрасные кинофильмы

(PeterRuima, 18. 6. 2021 17:03)

https://kino-teatr.ua/articles/chto-v-kino-premeryi-nedeli-12-18-dekabrya-4801.phtml - Замечательные фильма

Gray Rock

(Leroyhig, 12. 6. 2021 13:30)

I just dont understand what happened? Jax spoke to Tyler as they rode in the front of the bus on their way back to gray rock. They continued the discussion as the boys complained about not getting to see the girls and such. The whole bus ride back was noisy. As the bus pulled into the parking lot and the cadets made their way back to the dorms Jax and Tyler made their way to the armory to check in their weapons. Jax spoke as they walked I know you dont agree with all the behind the scenes stuff he motioned with his fingers as if quoting. But I also have seen how you look and act around that cadet…whats his name…max.
https://www.tumblr.com/blog/view/icnpiste7109297

Caravan of love

(ChesterJed, 12. 6. 2021 8:14)

God I need a cigarette! I gasped as I collapsed, exhausted, at the top of the small mountain my team had just hiked up in the Lake District.
Youre supposed to be setting us a good example. Khalid laughed as he flopped down next to me quickly followed by his two schoolmates.
Fu…To Hell with that! I laughed, I deserve one after a walk like that.
Still laughing at me puffing and panting the boys whispered something, then Khalid turned to me and asked nervously; Do you really want a smoke?
https://www.tumblr.com/blog/view/siserary933043

Turning His Angel Into A Slut

(Stephenincor, 12. 6. 2021 3:04)

I tried so hard to remember what had gotten me here.Could it have happened that first night in the movie theatre?Could it have been when he was fucking me?Could it have been in the theatre today?These are all questions that went through my head.
The first night we went to the movies turned out to be a most memorable one.My Daddy wanted a blow job.He didnt care who was around, or if they saw, he only wanted to release and release he did.He unzipped his pants and pulled them down away from his cock then took his hand and wrapped it around the back of my neck.
https://www.tumblr.com/blog/view/quidity5190842

Bright and Early

(GeorgeHeemn, 11. 6. 2021 22:11)

Anya lay on her bed, staring at the ceiling of her moderately-sized dorm room. Her digital alarm clocks LCD display burned a crisp 4:05 AM in the darkness. In two hours and a half she would have to go to class. Her music player was still operating, singing out Pink Floyds later, more ambient sounds. In her head, she went over all the homework she had and every project due withing the next three weeks. Everything was according to schedule. She continued to stare, thinking about how she would make the most of the first weekend her roommate, Tara, was gone.
https://www.tumblr.com/blog/view/arthur324017668

Sexy story

(Michaelalemi, 11. 6. 2021 8:50)

Its hard to pinpoint exactly when it dawned upon me for the first time, but I think it was as I was relaxing in the hot tub room with Melia after I had fucked her for the first time. The realization hit me; I was essentially a god here in this primitive age of 2015. And, if I were to confine my time travels to the past from 2015, nothing could stop me from doing as I wanted. I had three beautiful women with me on board my all powerful craft, time was on my side- the technology given to me by the Jogany meant that I would not age for a couple of thousand years.
https://www.tumblr.com/blog/view/bigdip2373236

Seductive Spin Class

(WilliamDulky, 11. 6. 2021 3:36)

My 4 p.m. Timberlake spin class is about to start and all I can think about is the path my life has taken. I, Benjamin, a once bad-boy with a fetish for bees used to brothel hop and go to matinees alone to use only the most buttery of popcorn to relieve myself in times when my flesh light was stolen. It wasnt until I hit rock bottom half way through what I thought was flight of the bumblebees, when I realized I was masturbating to Akeelah and the Bee and tearing up along with Laurence Fishburne as Akeelah correctly spells logorrhea, when I decided to turn my life around. Trading matinees for daily spin classes, I have devoted my life to healthy eating, exercise and the LA lifestyle. Although my life is now back on track I cant help but have cravings for large breasts, dripping pussies, and holding my cock watching it blow with the force of one thousand fire hydrants – now thats some good shit.
https://www.tumblr.com/blog/view/richterscales3652134


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59

následující » 

 


Archiv

Kalendář
<< srpen / 2022 >>