Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mojžíš -starý zákon

 

Soubor:Michelangelo Mose 2007.jpg

Mojžíš

 

Mojžíš (hebr. מֹשֶׁה Moše, význam jména neznámý, patrně egyptského původu) je jednou z nejvýznamnějších postav dějin izraelského národa a Starého zákona. Byl to náboženský a vojenský vůdce, vykladač zákona, kterému je tradičně připisováno autorství Tóry. 5 knih Starého zákona: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri a Deuteronomium jsou také označovány jako 1.-5. Kniha Mojžíšova. Žil pravděpodobně okolo 13. století př. n. l.[1] a pocházel z kmene Levi, jeho bratrem by Árón, sestrou Mirjam.

Podle biblického vyprávění se narodil židovským rodičům v Egyptě, kde tehdy žil celý národ. Kvůli nařízení faraona – zabít všechny malé chlapce v Izraeli, byl také v ohrožení života, ale jeho rodiče, aby jej uchránili tohoto osudu, jej vložili do třtinové ošatky a pustili po vodě Nilu. Tam novorozence nalezla faraonova dcera, která jej přijala za svého. Jako kojná byla pro něj vybrána jeho skutečná matka (aniž by se to o ní vědělo). Když Mojžíš dospěl, hájil v jednom sporu hebrejského otroka a přitom zabil faraonova služebníka. Musel tedy utéci mimo Egypt. Tam se v Midjanu oženil se Siporou, dcerou midjánského kněze. V té době se mu v hořícím keři zjevil Bůh, aby jej poslal zpět do Egypta, kde měl vysvobodit svůj lid z egyptského otroctví a přivést jej do zaslíbené země. Při té příležitosti mu bylo zjeveno Boží jméno JHVH. Mojžíš se tedy vrátil do Egypta. Jeho jednání s faraonem však bylo neúspěšné, a tak Bůh skrze Mojžíše potrestal Egypt deseti ranami. Poslední z nich bylo vyhubení všech prvorozených, mezi zvířaty i mezi lidmi. Židé byli této zkázy uchráněni díky krvi obětovaného beránka. Do této doby a události se klade vznik velikonočních svátků (paschy). Poté faraon Izrael propustil. Když si to pak rozmyslel a začal Izraelce s Mojžíšem pronásledovat, nechal Bůh Mojžíše přejít napříč Rudým (resp. Rákosovým) mořem, zatímco Egypťané se v něm utopili. Poté Mojžíš provedl Izraelský lid pouští a po čtyřicetiletém putování jej přivedl do Moabu, kde zemřel. Po něm nastoupil jako vůdce Izraele Jozue, který lid převedl přes Jordán do zaslíbené země Kenaánu.

Nejznámější a také nejrozšířenější přesvědčení je, že faraon, na němž žádal Mojžíš propuštění svého lidu, byl Ramesse II. (19. dynastie, vládl v letech 1279-1213 př.n.l.). Ten ale není jediným kandidátem a je obtížné nějak vysledovat Mojžíše v kontextu známých dějin. Odhady určení Exodu se pohybují v rozmezí let 1648 př.n.l. (nástup 15. dynastie) až 1208 př.n.l. (pátý rok vlády syna Rameese II. Merenptaha).

Kromě toho, že Mojžíš vyvedl Izrael z egyptského otroctví, je významný především proto, že skrze něj dal Bůh Izraeli na hoře Sinaj Desatero a uzavřel s ním smlouvu, díky které se Izrael stal Božím lidem. Zákony, které Izrael od Boha tehdy dostal, se všechny nacházejí (včetně vyprávění o těch událostech) v Tóře, čili Pentateuchu, kterému se říká také Pět knih Mojžíšových, neboť tradice jejich autorství připisuje právě Mojžíšovi. Proto se hovoří často o „Mojžíšově zákoně“. Mojžíš je pro Židovskou víru nepřekonatelný prorok a zákonodárce, vzor a model každého proroka.

I když Nový zákon z velké části chápe Ježíše Krista a jeho učení jako překonání (dovedení k dokonalosti, naplnění) Mojžíšova zákona (tak především sv. Pavel), některé spisy Nového zákona představují Ježíše jako nového, dokonalého Mojžíše a jeho učení jako nový Mojžíšův zákon či jeho naplnění, např. Evangelium podle Matouše.

 

   Přikázání

 

všichni víme že Mojžíš dostal 10 přikázání a také víme že Mojžíš viděl jediný Boha kromě těch kteří sou v nebi

 

tak si přikázaní staré řeknem

staré je jiné:

 

1.Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.

2.Nebudeš mít jiného boha mimo mne.

3.Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.

 

4.Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jméno zneužíval.

5.Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.

 

6.Cti svého otce a svou matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.

Nezabiješ.

 

7.Nesesmilníš. (dosl. Nezcizoložíš)

 

8.Nepokradeš.

 

 

 

 

9.Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví

 

10.Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku nebo po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.

Soubor:Rembrandt Harmensz. van Rijn 079.jpg

Mojžíš s deskami zákona (přikázáni)

 

 

Soubor:Decalogue parchment by Jekuthiel Sofer 1768.jpg

přikázaní

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Community Information Around this issue

(ivermectin over the counter, 23. 7. 2021 1:31)

General Message About this product
https://ivermectinst.com ivermectin stromectol tablets

tratamiento

(terapia, 22. 7. 2021 17:58)

Además, las inyecciones pueden causar una erección dolorosa y persistente (priapismo). Sin embargo, la sexualidad no tiene fecha de caducidad. Recuérdele que la disfunción eréctil es frecuente, dígale que no es necesariamente verdad que el problema está sólo en su cabeza y finalmente recuérdele que la disfunción eréctil se puede tratar.

Доброе утро

(KAOPUA3039, 22. 7. 2021 10:47)

Доброго времени суток!

Какое выбрать оборудование для автоматизации магазина? Далее устанавливаются закладные под светильники и прокладывается электропроводка в соответствии со схемой монтажа. Если у вас возникает желание просматривать каналы с нового спутника то для его приема всего лишь необходимо разместить дополнительный конвертер на крепежной штанге антенны. Как и полагается покупателю будет предоставлен полный гарантийный пакет состоящий из гарантии от фирмы производителя с которой можно обращаться за сервисным ремонтом в центры обслуживания клиентов а также мы обеспечиваем покупки своей собственной магазинной гарантией позволяющей при условии сохранения товарного вида всего комплекта вернуть или обменять заказ в течение первой недели с момента его приобретения. Регулирование температуры в контуре отопления осуществляется в соответствии с отопительным графиком а защита системы от превышения температуры обратной воды с графиком температуры обратной воды. Подробнее об этой теме самый полезный ресурс вот https://deltavfd.ru/ .
Как правильно обустроить камин в частном доме чтобы он не только радовал хозяев своим видом но и эффективно согревал разберемся в этой статье. Из материалов которые должны быть у вас надо иметь. Перед включением инвертора следует отключить от его выхода все нагрузки переменного тока. Схема фильтрации ненужных частот для конкретного канала имеет свою характеристику называемую крутизной спада. Фототранзистор активирует уличное освещение при попадании солнечных лучей на электросигнал.
Всем удачи!

Sir, your Welcome

(Peterfus, 21. 7. 2021 13:34)

Sir, your Welcome
https://romawood.org
https://sangthebird.com.au
https://scottdewoody.com/2021/07/20/how-to-use-spray-adhesive-to-mark-cardboards/
https://postpear.com/how-to-get-spray-adhesive-off-hands/
https://www.clickandfab.com/how-to-fix-headliner-with-attachable-acetate-brackets/

687951626

https://vk.com/kupludom24

(BobbyVax, 21. 7. 2021 13:07)

<a href=https://vk.com/kupludom24>Продам дом Красноярск

аккумуляторы автомобильные цены

(Andreipzi, 20. 7. 2021 8:44)

Обустройство скважин на воду в Минске и Минской области Сама по себе пробуренная скважина не может обеспечить доступ питьевой воды в дом. Чтобы обеспечить бесперебойное давление качественной воды, стоит заняться обустройством скважины. Обустройство скважины на воду предполагает два этапа – разработка и постройка колодца возле скважины и оборудование насосной системы. Узнаем, в чем заключается особенность того или иного этапа.Постройка колодца около скважины
После того как на участке появилась скважина, стоит продумать следующие этапы строительства. Первый вопрос, который зададут вам при заказе услуги бурение и обустройство скважин в Минске и области – планируете ли вы пользоваться скважиной зимой. Если ответ утвердительный — обойтись без постройки прискважинного колодца не удастся, причем желательно его сделать на глубине не менее 1,5 метра.Выбор материалов для колодца
В зависимости от глубины залегания грунтовых вод, будет зависеть выбор материалов, а также форма будущего колодца.Если есть угроза подтопления, рекомендуется сделать колодец из стали, предусмотрев антикоррозионное покрытие. В случае если подземные воды не являются угрозой для подтопления, можно сэкономить на цене обустройства скважины, выполнив ее из кирпича, железобетона или использовать герметичный колодец из пластика.При заказе услуги обустройство скважины под ключ, подрядчики чаще всего предлагают обустройство прискважинного колодца таких размеров:Кирпич: 1,2м на 1,8м на1,2м- это чистовой размер.Железобетонные кольца, обычно используют два кольца высотой в 90 см, диаметр каждого 1 метр.
Вторая часть обустройства скважины – монтаж насосной системы Установка насосного оборудования требует грамотного подхода. На этом этапе важно знать ответ на вопрос, какой тип насоса потребуется для вашей водозаборной системы. Если уровень воды в индивидуальной скважине в состоянии покоя находится на отметке в 8 метров и более, есть смысл поставить погружной насос. Он сможет обеспечить максимальное давление в системе, может быть укомплектован дистанционным управлением. Стоит сказать, что погружной глубинный центробежный антипесковый насос устанавливают чаще всего. Это обусловлено тем, что он обеспечивает стабильную подачу воды, работает на большой глубине, обеспечивает длительный срок эксплуатации.Поверхностный насос целесообразно использовать на меньших глубинах, не обращая внимания на возможную глубину работы, указанную производителем. При неудовлетворительной работе насоса, вам могут предложить сделать прискважинный колодец глубже, это уменьшит разницу между зеркалом воды и глубиной залегания насоса.Кроме отличий по технической части, насосы отличаются встроенными защитными функциями, например, от холостого хода или от перепадов напряжения. Специалисты компании «БурАвтоГрупп» помогут подобрать насос, который идеально подойдет для обустройства вашей скважины.

https://vk.com/kupludom24

(BobbyVax, 19. 7. 2021 19:42)

<a href=https://vk.com/kupludom24>Продам дом Красноярск

Вернуть проиграные деньги в казино

(Advokatv3160, 19. 7. 2021 11:36)

Проиграли деньги в казино?
Мы поможем их вернуть! Обращайтесь.

https://bit.ly/3krFYPU

Hello forum

(MANDICH736, 15. 7. 2021 3:42)

What do you think about this material? https://zav-energo.ru/
I think it is best!!!

https://vk.com/kupludom24

(BobbyVax, 14. 7. 2021 7:46)

<a href=https://vk.com/kupludom24>Продам дом Красноярск

Franksop

(Franksop, 12. 7. 2021 6:08)


Hi, i think that i saw you visited my blog so i came to return the prefer?.I'm attempting to find things to improve my web site!I assume its ok to make use of some of your ideas!!

https://vk.com/kupludom24

(BobbyVax, 11. 7. 2021 15:11)

<a href=https://vk.com/kupludom24>Продам дом Красноярск

Quality products and drugs only here https://bit.ly/3rLBBis

(Duand, 11. 7. 2021 5:28)

Quality products and drugs only here

https://bit.ly/3oZOKnO

It is remarkable, this rather valuable opinion

(ScottyVanty, 11. 7. 2021 1:19)

Till what time?

Be not deceived in this respect.

(KevinDesia, 11. 7. 2021 1:19)

What curious topic

It agree, this magnificent idea is necessary just by the way

(Carloshurry, 10. 7. 2021 9:14)

Certainly. It was and with me. Let's discuss this question.

It can be discussed infinitely

(Darnellvep, 10. 7. 2021 9:14)

Thanks for the help in this question.

slivers jails sbornicich antenne wygral

(Henisemivy, 9. 7. 2021 20:12)

https://cutt.us/cbmfr https://cutt.us/FFuQx https://gee.su/Nm8rc https://cutt.us/KDlqJ - https://cutt.us/YRRQG https://qps.ru/ji8wb https://qps.ru/i9LGS https://qps.ru/n7btO https://clck.ru/VwRT9 https://gee.su/3PGeO - https://qps.ru/QyhCU https://qps.ru/tYL28 https://clck.ru/VvfTt https://clck.ru/Vx8p2 https://gee.su/1xLvw https://clck.ru/Vvybr - https://clck.ru/VwCq6 https://cutt.us/cqRRF https://cutt.us/Jyzuy https://cutt.us/reorXhttps://cutt.us/HBNWo https://cutt.us/xGDfw https://gee.su/KY3E2 https://qps.ru/pBgV9 - https://qps.ru/gyAIq https://clck.ru/VvRxM https://cutt.us/sglWk https://cutt.us/EAaSG https://clck.ru/VvaVo https://clck.ru/VvJbq - https://clck.ru/VvTUf https://gee.su/n5wpy https://gee.su/puj2Q https://gee.su/xoTOt https://clck.ru/Vvqi7 https://gee.su/ZlG1C - https://cutt.us/aSkvk https://qps.ru/Vyqg5 https://cutt.us/pKnCE https://qps.ru/7u8XC

Как отправить пользователю личное сообщение?

(LerraAgrit, 9. 7. 2021 14:32)

Привет! Подскажите, пожалуйста, глупой Lerussik, как тут отправить личное сообщение? Очень надо! Спасибо
Hi! Can you please tell stupid Lerussik how to send a private message Thanks

soda temblaba girlsmmf billboard idahogood

(Henisemivy, 9. 7. 2021 11:06)

https://gee.su/yHJPL https://qps.ru/RuP16 https://qps.ru/JwtXZ https://qps.ru/PM23y - https://clck.ru/VvKrb https://qps.ru/jhR4q https://qps.ru/CezdU https://qps.ru/SxIuv https://clck.ru/VvEY6 https://qps.ru/myPEb - https://qps.ru/T7BDa https://clck.ru/VvjPa https://clck.ru/VvmyY https://cutt.us/zNNGH https://clck.ru/Vvbq6 https://qps.ru/kcsbf - https://qps.ru/OSyfg https://clck.ru/Vwq5P https://clck.ru/VvNjq https://qps.ru/2USwPhttps://qps.ru/JyKDM https://qps.ru/W4q8z https://gee.su/QPtyr https://clck.ru/Vvsao - https://cutt.us/BrzGg https://qps.ru/Evi9J https://qps.ru/Law2A https://clck.ru/VvDpq https://cutt.us/rpqDH https://cutt.us/eWUTB - https://gee.su/tvSQ1 https://gee.su/Rpqxr https://clck.ru/Vw2D4 https://cutt.us/RaUcE https://clck.ru/VwJAR https://cutt.us/sPUbt - https://cutt.us/DFKHe https://gee.su/KjbTq https://cutt.us/wYIYd https://cutt.us/IsCLD


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59

následující » 

 


Archiv

Kalendář
<< srpen / 2022 >>