Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mojžíš -starý zákon

 

Soubor:Michelangelo Mose 2007.jpg

Mojžíš

 

Mojžíš (hebr. מֹשֶׁה Moše, význam jména neznámý, patrně egyptského původu) je jednou z nejvýznamnějších postav dějin izraelského národa a Starého zákona. Byl to náboženský a vojenský vůdce, vykladač zákona, kterému je tradičně připisováno autorství Tóry. 5 knih Starého zákona: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri a Deuteronomium jsou také označovány jako 1.-5. Kniha Mojžíšova. Žil pravděpodobně okolo 13. století př. n. l.[1] a pocházel z kmene Levi, jeho bratrem by Árón, sestrou Mirjam.

Podle biblického vyprávění se narodil židovským rodičům v Egyptě, kde tehdy žil celý národ. Kvůli nařízení faraona – zabít všechny malé chlapce v Izraeli, byl také v ohrožení života, ale jeho rodiče, aby jej uchránili tohoto osudu, jej vložili do třtinové ošatky a pustili po vodě Nilu. Tam novorozence nalezla faraonova dcera, která jej přijala za svého. Jako kojná byla pro něj vybrána jeho skutečná matka (aniž by se to o ní vědělo). Když Mojžíš dospěl, hájil v jednom sporu hebrejského otroka a přitom zabil faraonova služebníka. Musel tedy utéci mimo Egypt. Tam se v Midjanu oženil se Siporou, dcerou midjánského kněze. V té době se mu v hořícím keři zjevil Bůh, aby jej poslal zpět do Egypta, kde měl vysvobodit svůj lid z egyptského otroctví a přivést jej do zaslíbené země. Při té příležitosti mu bylo zjeveno Boží jméno JHVH. Mojžíš se tedy vrátil do Egypta. Jeho jednání s faraonem však bylo neúspěšné, a tak Bůh skrze Mojžíše potrestal Egypt deseti ranami. Poslední z nich bylo vyhubení všech prvorozených, mezi zvířaty i mezi lidmi. Židé byli této zkázy uchráněni díky krvi obětovaného beránka. Do této doby a události se klade vznik velikonočních svátků (paschy). Poté faraon Izrael propustil. Když si to pak rozmyslel a začal Izraelce s Mojžíšem pronásledovat, nechal Bůh Mojžíše přejít napříč Rudým (resp. Rákosovým) mořem, zatímco Egypťané se v něm utopili. Poté Mojžíš provedl Izraelský lid pouští a po čtyřicetiletém putování jej přivedl do Moabu, kde zemřel. Po něm nastoupil jako vůdce Izraele Jozue, který lid převedl přes Jordán do zaslíbené země Kenaánu.

Nejznámější a také nejrozšířenější přesvědčení je, že faraon, na němž žádal Mojžíš propuštění svého lidu, byl Ramesse II. (19. dynastie, vládl v letech 1279-1213 př.n.l.). Ten ale není jediným kandidátem a je obtížné nějak vysledovat Mojžíše v kontextu známých dějin. Odhady určení Exodu se pohybují v rozmezí let 1648 př.n.l. (nástup 15. dynastie) až 1208 př.n.l. (pátý rok vlády syna Rameese II. Merenptaha).

Kromě toho, že Mojžíš vyvedl Izrael z egyptského otroctví, je významný především proto, že skrze něj dal Bůh Izraeli na hoře Sinaj Desatero a uzavřel s ním smlouvu, díky které se Izrael stal Božím lidem. Zákony, které Izrael od Boha tehdy dostal, se všechny nacházejí (včetně vyprávění o těch událostech) v Tóře, čili Pentateuchu, kterému se říká také Pět knih Mojžíšových, neboť tradice jejich autorství připisuje právě Mojžíšovi. Proto se hovoří často o „Mojžíšově zákoně“. Mojžíš je pro Židovskou víru nepřekonatelný prorok a zákonodárce, vzor a model každého proroka.

I když Nový zákon z velké části chápe Ježíše Krista a jeho učení jako překonání (dovedení k dokonalosti, naplnění) Mojžíšova zákona (tak především sv. Pavel), některé spisy Nového zákona představují Ježíše jako nového, dokonalého Mojžíše a jeho učení jako nový Mojžíšův zákon či jeho naplnění, např. Evangelium podle Matouše.

 

   Přikázání

 

všichni víme že Mojžíš dostal 10 přikázání a také víme že Mojžíš viděl jediný Boha kromě těch kteří sou v nebi

 

tak si přikázaní staré řeknem

staré je jiné:

 

1.Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.

2.Nebudeš mít jiného boha mimo mne.

3.Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.

 

4.Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jméno zneužíval.

5.Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.

 

6.Cti svého otce a svou matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.

Nezabiješ.

 

7.Nesesmilníš. (dosl. Nezcizoložíš)

 

8.Nepokradeš.

 

 

 

 

9.Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví

 

10.Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku nebo po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.

Soubor:Rembrandt Harmensz. van Rijn 079.jpg

Mojžíš s deskami zákona (přikázáni)

 

 

Soubor:Decalogue parchment by Jekuthiel Sofer 1768.jpg

přikázaní

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Thank you very much for the invitation

(Mixjeway, 5. 8. 2020 1:32)

Thank you very much for the invitation :). Best wishes.
PS: How are you? I am from France :)

Rassismus-Skandal an Berliner Rossmann-Kasse

(MoonCat, 26. 6. 2020 23:02)

Sie sollten diesen Artikel lesen. Es ist wichtig!1(A#D5gt8x6!WGIHAzum

Rassismus bei Rossmann: schwarzer Kundin wird Kartenbetrug vorgeworfen, weil der Name darauf deutsch ist. Polizei droht ihr vor ihrem Kind mit Gefängnis: “Sprechen Sie überhaupt deutsch? Deutsche Sprache, schwere Sprache.”
https://www.bz-berlin.de/berlin/charlottenburg-wilmersdorf/rassismus-skandal-an-berliner-rossmann-kasse - https://www.bz-berlin.de/berlin/charlottenburg-wilmersdorf/rassismus-skandal-an-berliner-rossmann-kasse

Эксперт по интернет рекламе

(Jamieunsak, 24. 6. 2020 3:26)

https://fedorovkarb.ru/tag/ekspert-po-internet-reklame - Эксперт по интернет рекламе

Hi! Only from 18+!

(SandraFonia, 11. 6. 2020 3:03)

Hurry up to look into loveawake.ru you will find a lot of interesting things....

IdernGeododogot

(GeorgeSeink, 1. 5. 2020 17:24)

https://vk.com/@-192863781-top-free-dating-sites-london
https://vk.com/@-193890652-maureen-o-hara-topless
https://vk.com/@-192719492-mila-kunis-dating-history
https://vk.com/@-194150088-young-teen-girls-sex-secrte-pics
https://vk.com/@-191120836-kerala-teenage-girl-sex-xvideo
https://vk.com/@-193890652-dating-profile-examples-pua
https://vk.com/@-192833031-free-plus-size-dating-uk
https://vk.com/@-194149921-girls-american-pie-naked
https://vk.com/@-192851817-free-xxx-super-nasty-porn
https://vk.com/@-193890547-free-online-marriage-match-making
https://vk.com/@-193890446-naked-lap-dance-for-moms-birthday
https://vk.com/@-192831593-big-ass-booty-shaking
https://vk.com/@-192850016-ash-and-may-porn-sex
https://vk.com/@-192847683-kardashians-nude-sucking-dick
https://vk.com/@-191122468-all-the-naked-women-in-african
https://vk.com/@-192847683-arabian-night-naked-girls
https://vk.com/@-191121976-worldsex-massage-girls-to-girls-suddenly-pussy
https://vk.com/@-192718793-man-on-girl-action
https://vk.com/@-192831593-hot-naked-female-blondes
https://vk.com/@-192849200-big-mature-woman-fucking
https://vk.com/@-192850016-hot-women-naked-feet
https://vk.com/@-194020957-old-ladys-with-big-tits
https://vk.com/@-194150560-extremely-hirsute-girls-squirting
https://vk.com/@-191122468-japan-best-fuck-scene
https://vk.com/@-192848767-married-dating-sites-india
https://vk.com/@-193889449-nude-angels-and-demons-female
https://vk.com/@-192718609-dating-seminarian
https://vk.com/@-192848110-girl-group-of-fat-naked-women
https://vk.com/@-191121327-angel-lola-luv-dating
https://vk.com/@-194150895-sex-hot-cindy-crawford
https://vk.com/@-194150952-wet-naked-girl-vaginas
https://vk.com/@-192718793-teens-first-sex-fondle
https://vk.com/@-192848767-women-and-huge-dildo-nude-gif
https://vk.com/@-193889449-naked-trailer-park-females
https://vk.com/@-192718609-www-fin-land-girls-fucking-videos
https://vk.com/@-191123999-gorgeuse-virgin-fuck-gif
https://vk.com/@-194150952-young-nude-hollywood-stars
https://vk.com/@-191124569-fuck-sex-star-foto-galeri
https://vk.com/@-193890446-is-sex-better-when-your-high
https://vk.com/@-194150327-nasty-fat-naket-woman
https://vk.com/@-192848110-penis-massege-man-nude-tumblr
https://vk.com/@-193890446-sextual-nude-site-nepal
https://vk.com/@-194150088-dating-sites-for-ages-12-and-up
https://vk.com/@-194151018-worlds-best-dating-coach
https://vk.com/@-192849200-dating-service-for-academics
https://vk.com/@-194020957-beautiful-asain-nude-babes
https://vk.com/@-192818702-indian-aunties-naked-sex-pics
https://vk.com/@-191120678-video-game-charicterbgirls-naked
https://vk.com/@-192851817-ashley-leggat-pussy-pics
https://vk.com/@-192850467-kym-valentine-naked-fakes

edsgwvjenbxy

(xfxxrong, 8. 4. 2020 2:20)

que diferencia hay entre el viagra y el sildenafil

Eskadron -- brand loved by horse riders all around the world

(CyberXGip, 31. 3. 2020 6:58)

Eskadron is one of the most valued high-street manufacturers on the world that focuses primarily on the production of high quality design clothing and equipment. This Italian concern has been set by Pikeur trying to fulfill with the jockeys' demands, who were looking for professional but also trendy equestrian accessories. Thus, why is Eskadron so special and why their selections are therefore popular among passengers?Eskadron Why do bikers from all over the world love this new brand?
Eskadron has been exceptionally popular among horseriding fans for twelve or even more years today. This brand's products are characterized by their highquality attention for detail. Eskadron can also be valued for their unique viability, elegance, innovativeness in their projects, contemporary style, and also availability. The new offer has both pro ones and items for recreational riders. Thus, you can discover basic equestrian clothing, professional design, and various accessories necessary for the appropriate saddling of a horse. Eskadron offers saddle fabrics, halters, rugs, bell boots for horses, boots, fly vases, bandages, however also hoodies, t-shirts, breeches, also show coats. These products come from the European Union, which additionally verifies their own quality.Eskadron's collections
Eskadron has many selections. Many are seasonal, many others are constantly available in their deal. The very popular collections of the brand are:
Classic Sports - established twice a year, this line consists only of horse riding equipment. Products out of this collection are very straightforward, in conventional soft colors but at the exact same time very elegant.
Platinum - launches once annually for those who enjoy conventional solutions. You'll mostly find gray and black shades together with delicate picture motifs.
Young Star - lineup for kiddies that begin their adventure with horseriding. It's basic horse riding accessories in bright colors and extraordinary patterns.
Equestrian Fanatics - clothing line designed for riders that like to stand outside. Available jackets, hoodies, and backpacks successfully combine casual clothing with equestrianism.
Classic offer - Their steady offer of clothing, equipment, and accessories. You'll find products useful for training and everyday rides but additionally elegant show clothing.

Eskadron can be a fresh used by riders from all over the globe. For the relaxation of riding and safety both yours and your horse's, it might be worth buying high quality articles, which would enable you to fully appreciate this sport that is exceptional.

badmode grote cupmaten

(badmode grote cupmaten, 4. 3. 2020 12:43)


Hello there! This post could not be written any better! Reading through this post reminds me of my old room mate! He always kept talking about this. I will forward this page to him. Fairly certain he will have a good read. Thank you for sharing! badmode grote cupmaten lens.amelduab.se/map12.php badmode grote cupmaten

PhuketTravels.ru - Экскурсии на Пхукете

(Karlskype, 23. 2. 2020 9:23)

На улице зима, а на солнечном Пхукете тропический рай. Если вы любитель понежиться на пляже, посидеть в тени пальм, насладиться необычайной тайской кухней, то вам прямая дорога в Юго-Восточную Азию.

Разнообразные предложения пестрят в интернете и зазывают на живописное побережье Адаманского моря. Глаза разбегаются и трудно принять правильное решение. В таком случае верным помощником окажется сайт https://phukettravels.ru Открыв страничку, можно познакомиться с лучшими экскурсионными турами в Тайланде на острове Пхукет по самым привлекательным ценам. Если любовь к морю перекрывает все остальные интересы, то можно выбрать прогулку на яхте, катере, лодке. Промчаться по волнам на серфинге, окунуться в морские глубины с аквалангом. Коралловые острова оставят неизгладимый след в памяти.

Для любителей древностей Азиатского региона будут интересны экскурсии к памятникам старины и истории, к храмам и в старинные города. Активный отдых представлен гонками на квадроциклах, спортивных байках, походами в джунгли, подъемом в горы. Здесь же можно познакомиться с богатой природой и обычаями местных жителей. В большом выборе всегда можно ошибиться, но PhuketTravels.ru поможет выбрать идеальный вариант в зависимости от предпочтений и материальных возможностей.

www.MarinaReiki.ru - Сертифицированный Мастер Рэйки

(StepanNouts, 21. 2. 2020 4:23)

Для тех, кто увлечен духовными практиками, нумерологией, астрологией, Рэйки, целительством на основе многовекового опыта, встает вопрос – кого выбрать своим Учителем. Кому доверить свою личность, чтобы достичь высот в духовном мире, жизни. Своевременную помощь оказывает в этом Духовный Наставник, познакомиться с которой можно на сайте https://www.marinareiki.ru Здесь Мастер коротко рассказывает о себе, о пути к духовному миру. Отвечает на вопросы, подсказывает в проблемах, указывает на правильные поступки.

Тем, кто в поиске, полезно будет знать несколько фактов из жизни Мастера: обучалась искусствам минералогии, астрологии, нумерологии в школе известного астролога, с 2013 года из работы в социуме полностью перешла к духовной деятельности.

Сейчас астролог и целитель полностью отдает себя излечению людей и передаче накопленных знаний тем, кто остро нуждается в этом, кому нужна рука помощи и совет. На сайте есть вся информация, которая поможет определиться с кандидатурой своего будущего Учителя. Опыт – огромная тайна и помощь всем, кто готов довериться и научиться.

GunsBet Casino (ГансБет Казино)

(RonaldWrire, 2. 2. 2020 2:48)

GunsBet Casino (ГансБет Казино) https://gunsbet.xyz/ Официальный сайт играть онлайн бесплатно или на деньги

Как приобрести электронный ключ

(WillieAmula, 27. 1. 2020 11:47)

Как приобрести электронный ключ

(WillieAmula, 12. 1. 2020 0:59)

Nobility Put Drews

(hbxxochcwb, 3. 1. 2020 13:46)

Bulbar scrub bacs are suited to secondary contribution the merino the in the pathos (ex get something off one's chest) is sylvan low

Ключ для домофона сделать дубликат цена

(Dariovioto, 28. 12. 2019 10:14)


<quote>пенза сделать ключи</quote>удобно заказывать на KnFC механические удобно в в автоматах делать, мне так кажеться

Modern stairs and fences made of glass, wood, metal

(Dames Alorn, 30. 10. 2019 16:37)

Depending on the layout of the house and the wishes of the customer to the design can be used marching, slanting, screw, combined and other types of glass stairs. Floating is a relatively simple type of stairs straight or curved designs, the essential element of which is the presence of the inclined series of steps and connecting them stairs (respectively rectangular or semicircular shape). The most common type of stairway has a slope of 30-45°. In such a ladder, the biomechanics of a person who moves up or down it is taken into account as much as possible. The advantage of the design of the flight stairs-the maximum strength with a minimum number of connections. For attaching stairs to the Bolza is used the same type of hinged plates boltov that is a metal fastener, which is used for sequential mounting steps. Stairs can be straight or winder. This type of ladder design allows you to make the mount almost invisible in connection with what has gained great popularity among designers. But, despite the "visual lightness", these stairs are able to withstand heavy loads, in particular, in cases where the design of the stairs is enhanced by a combination with a braid, bowstring or wall mount. In terms of design and construction, the combined staircases are characterized by a free spatial configuration, in which the elements of the staircases are combined with various spiral (screw) structures. Most modular and small stairs are also combined. Combined glass stairs-a vivid example of architectural construction in the style of "eclecticism" - the direction in which an arbitrary combination of styles, designs and materials is used. They are original engineering and artistic solutions. To perform such complex work requires the joint work of the architect and designer and, of course, a high level of professionalism of the installation team

Доброго здравия Мы работаем с изготовлением софтов для чип тюнинга на заказ

(AlvaroVic, 11. 10. 2019 5:19)

Рад приветствовать
Мы команда занимаемся изготовлением прошивок для чип тюнинга индивидуально под заказ,
программное удаление систем ДПФ,FAP,ЕГР,Катализатор,ДК2,ВСА,MAF,MAP,VBA,NOx,Adblue
убираем Valvematic TOYOTA двигателей 3ZR-FAE 2ZR.
так же модифицированные софты stage1,стэйж2
работаем с блоками Бош,континенталь,каминз,Delphi,Магнетте марелли,Делко,хитачи,Денсо,Matsushita,Siemens,Keihin,Sagem,Валео,Вистеон,Кефико и подобные
заказы калибровки прошивки на email
email:max.autoteams@ya.ru
или по форме заказа на сайте https://u.to/K7E9Fg
ватсап 8-902-01-09-150 для быстрой связи

Casa Celestina

(RobertHP, 22. 9. 2019 11:41)

Casa Celestina
https://www.casacelestina.com - Click here!..

Free Bitcoin

(quickchainBam, 17. 9. 2019 14:03)

Grow your bitcoins by 10% per 2 days.
Profit comes to your btc wallet automatically.

Try https://quickchain.cc/#xr
it takes 2 minutes only and let your btc works for you!

Guaranteed by the blockchain technology!

Not known Facts About money robot submitter full

(Michaelbip, 11. 9. 2019 6:45)

Nolan-8q@8m.musclebuilding.club


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59

následující » 

 


Archiv

Kalendář
<< srpen / 2022 >>